Hamlet sınaq yolu


    Qaydalar
 1. “Urmi bəlası” kimi tariximizə daxil olub :
  1919-cu ilin avqustun 9-da İngiltərə-İran müqaviləsinin imzalanması nəticəsində Cənubi Azərbaycanın İngiltərə müstəmləkəsinə çevrilməsi
  1920-ci ilin aprelin 7-də qalib gəlmiş silahlı üsyan nəticəsində Azərbaycan adının “Azadistan” adı ilə əvəz olunması
  1918-ci ilin Novruz bayramı günü ermənilərin dinc əhaliyə amansız divan tutması
  1920-ci ilin sentyabrın 14-də Təbrizdə inqlabçılara divan tutulması
  1918-ci ilin yayında ingilislərin Cənubi Azərbaycan əhalisini öz yurdlarından başqa yerlərə köçürməsi

 2. 17 noyabr 1918-ci ildə Tomsonun başçılıq etdiyi ingilis ordusunun Bakıya gəlməsinin səbəbi :
  Mudros barışığına əsasən Osmanlı qoşunun Azərbaycanı tərk etməsi
  Brest-Litovsk sülhünün şərtlərinə görə Azərbaycanın İngiltərə nüfuzu elan olunması
  “Sentrokaspi diktaturası” hökümətinin ingilisləri Bakıya dəvət etməsi
  Antanta dövlətlərinin Sovet Rusiyası təhlükəsinə qarşı Azərbaycana hərbi yardım göstərməsi
  Azərbaycan hökümətinin Paris sülh konfransının qərarlarına qarşı çıxış etməsi

 3. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına edilmiş ilk dəyişikliklərin əhatə etmədiyi sahə :
  Seçki sistemində dəyişikliklər
  Hakimiyyət bölgüsünün normalarına uyğunlaşdırılması
  İnsan hüquqları və azadlıqları
  Bələdiyyələrin status məsələsi
  Məhkəmə sahəsində yeni hüquqi münasibətlər

 4. 1918-1920-ci illər dövrü üçün Şimali və Cənubi Azərbaycan arasında baş vermiş fərqli hadisə :
  Azərbaycan əhalisinə qarşı qırğın törədilməsi
  İngilis qoşunlarının Azərbaycana daxil olması
  Milli hökümətinin təşkil olması
  Sovet Rusiyasının hücumuna məruz qalması
  Mədəni quruculuq sahəsində tədbirlərin görülməsi

 5. 1677-ci il Çuxursəd bəylərbəyliyində və 1920-ci il Qarabağda baş vermiş üsyanların oxşar cəhəti :
  Üsyançıların əsas gücünü hərbçilər təşkil etməsi
  Erməni xəyanəti nəticəsində məğlub olması
  Feodal-müstəmləkə zülmünə qarşı çevrilməsi
  Üsyançıların tələblərinin yerinə yetirilməsi
  Üsyanlarda əhalinin bütün təbəqələrinin iştirak etməsi

 6. Sovet Azərbaycanı dövründə çəkilmiş neft kəmərlərini müəyyən edin :
                                                                                                                                                                          1-Bakı-Ceyhan, 2-Bakı-Novorosiysk
  1-Bakı-Batum, 2- Bakı-Novorosiysk
  1-Bakı-Qroznı, 2-Bakı-Supsa
  1-Bakı-Batum, 2-Bakı-Qroznı
  1-Bakı-Supsa, 2-Bakı-Qroznı

 7. Məntiqi nəticəni müəyyən edin :
                                                                                                                                                                                                                 77
  416
  271
  223
  402

 8. Müstəqil Azərbaycan Respublikası dövrünə aiddir :
  Üçrənqli bayrağın qəbul olunması
  Heydər Əliyevin Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçilməsi
  Dövlət himninin qəbul olunması
  Respublikada prezident vəzifəsinin təsis edilməsi
  “Azərbaycan milli özünümüdafiə qüvvələri haqqında” qanun qəbul edilməsi

 9. İkinci Dünya müharibəsi dövründə Müqavimət və partizan hərəkatında iştirak etməyən azərbaycanlı :
  Vilayət Hüseynov
  Məmməd Əliyev
  Əhmədiyyə Cəbrəyılav
  Yusif Sadıqov
  Mehdi Hüseynzadə

 10. Xronoloji misalı həll edin :
                                                                                                                                                          Zaqatala üsyanı
  İltizam sisteminin ləğv edilməsi
  Kənd cəmiyyətləri haqqında qanun
  Bakıda ilk qiraətxananın yaradılması
  “Kəşkül” qəzetinin nəşr olunmağa başlaması

 11. Sacilər dövlətinin birinci paytaxt-şəhəri :
  Təbriz
  Ərdəbil
  Gəncə
  Marağa
  Naxçıvan

 12. Manna və Albaniya dövlətlərinə aid məlumatları tamamlayın :
  Cənubi Azərbaycanda yerləşməsi
  Assuriya və Urartu dövlətlərinin döyüş meydanına çevrilməsi
  İran mənşəli sülalə tərəfindən idarə olunması
  İmperiyaların dağılması nəticəsində yaranması
  Ərazisində türk tayfalarının məskən salması

 13. Uyğunluq gözlənilmişdir :
                                                                                                                                                                   1,3
  2,6
  3,4
  2,5
  1,6

 14. Xəritədə təsvir edilib :
                                                                                                                                                                                               İstambul müqaviləsindən sonra Osmanlı qoşunlarının Azərbaycan şəhərlərini işğal etməsi
  Nadir xanın Azərbaycan torpaqlarının işğalçılardan azad etməsi
  Azərbaycan xanlıqlarının Rusiya işğalına qarşı müqavimət göstərdiyi ərazilər
  İkinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə İran ordusunun hücum istiqamətləri
  Ağa Məhəmməd şah Qacarın Azərbaycana ikinci yürüşü

 15. Xanlıqların ardıcıllıqla göstərilməsi məlumat verir:
                                                                                                                                                                   Rusiyanın Şimali Azerbaycan xanlıqlarını ləğv etməsi
  Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə Rusiyanın Azerbaybaycan xanlıqlarını işğal etməsi
  Ağa Məhəmməd şah Qacarın Şimali Azerbaycan xanlıqlarını ləğv etməsi
  Rusiyanın Şimali Azerbaycan xanlıqlarını işğal etməsi
  Şimali Azerbaycanda xanlıqların meydana gəlməsi

 16. Məğlub olmamışdır:
  ”Xatın arxı döyüşündə Qarabağlı Pənəxəli xan
  Quru qobu döyüşündə Gəncəli Cavad xan
  Cavanbulaq döyüşündə İran qoşunları
  Qaraçəmən döyüşündə Kərim xan Zənd
  Qarababa döyüşündə rus qoşunları

 17. Azərbaycanda yadelli əsarəti dövrünü müfaviq olaraq sıralayın :
                                                                                                                                      1-səlcuqlar, 2-monqollar, 3-osmanlılar
  1-osmanlılar, 2-monqollar, 3-səlcuqlar
  1-monqollar, 2-osmanlılar, 3-səlcuqlar
  1-səlcuqlar, 2-osmanlılar, 3-monqollar
  1-monqollar, 2-səlcuqlar, 3-osmanlılar

 18. Şirvanşahlar dövləti müqavimət göstərmədən hakimiyyətini qəbul etmişdi :
  Səfəvilərin
  Qaraqoyunluların
  Teymurilərin
  Səlcuqların
  Osmanlıların

 19. Döyüşlər haqqında məlumat yanlışdır :
  Sufiyan – Osmanlılar səfəviləri məğlub edib Təbriz şəhərini ələ keçirdilər
  Sərdrud – Qaraqoyunlular Teymuriləri məğlub edib onları Azərbaycandan çıxardılar
  Malatya – Ağqoyunlular osmanlıları məğlubiyyətə uğratdılar
  Qoçhisar – Osmanlılar ağqoyunluları məğlub edib Trabzona yolu açdılar
  Sınıq körpü – Səfəvilər osmanlıları məğlub edib onları sülh bağlamağa vadar etdilər

 20. VIII əsrin əvvəllərində Bizansla yeni müharibənin ərəfəsində Ərəb xilafəti :
  Mərkəzi Asiyadan yeni türk tayfalarını Ərəbistan yarımadasına köçürmüşdü
  Cənubi Qafqazdakı Bizans tərəfdarlarını cəzalandırmaq məqsədilə bura qoşun göndərmişdi
  Albaniya ilə sülh müqaviləsi bağlamışdır
  Xəzər xaqanlığı ilə ittifaqa girmişdi
  Misir və Suriyada qalxmış xalq üsyanlarını yatırmışdı

 21. Azərbaycan tarixinin e.ə. VII əsr və eramızın III-VII əsr tarixləri üçün oxşarlıq :
  Ellin mədəniyyətinin ölkə ərazisinə yayılması
  Slavyanların hərbi təcavüzünə qarşı mübarizə aparılması
  Assuriya ilə hərbi ittifaqın olması
  Romalıların hərbi yürüşlərinə məruz qalması
  Ölkə ərazisində türk tayfalarının məskunlaşması

 22. Daha uzun ömür sürmüşdür :
  Azərbaycanda Ərəb ağalığı
  Azərbaycanda Sasani ağalığı
  Azərbaycanda Əhəməni ağalığı
  Albaniyada Sasani mərzbanlığı
  Azərbaycanda Makedoniya ağalığı

 23. Aşağıdakı xüsusiyyətlər aiddir :
                                                                                                                                                                                             Albaniya və Atropatena
  Kuti dövlət qurumu və Manna
  Manna və Albaniya
  Atropatena vəİskit padşahlığı
  Atropatena və Manna

 24. Məntiq pozulmuşdur :
  Qəbələ və Mingəçevirdə aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılmışdır - katakomba qəbrləri
  Qaumata və Bariaks ölkədə əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün üsyan etmişdilər - əhəmənilərə qarşı
  Atropatena və Albaniya ərazisinin bütövlüyünü qorumaq məqsədilə mübarizə aparmışlar - Romaya qarşı
  Neolit və son tunc dövründə insanların əsas məşquliyyətinə daxil idi - istehsal təsərrüfatı
  Kutilər və lullubilər Mesopatamiya ilə qarşılıqlı münasibətlər yaratmışlar - şumerlər vasitəsilə

 25. Xronoloji məlumat yanlışdır :
  912 – Sacilər xilafət xəzinəsinə xərac göndərməyi dayandırdı
  1382 – Şirvanda Dərbəndilər sülaləsi hakimiyyətə gəldi
  1797 – Ağa Məhəmməd şah Qacar Azərbaycanın şimal torpaqlarına ikinci dəfə yürüş etdi
  1853 – Şimali Azərbaycanda çarizm sahibkar kəndlilərinə bir yerdən başqa yerə köçməyi qadağan etdi
  1929 – Şimali Azərbaycanda latın qrafikalı əlifba tətbiq olundu