HOKMDARLAR

HOKMDARLAR

 

Manna

1. İranzu (e.ə 740-719)
2. Aza (e.ə 718-716)
3. Ulusun (e.ə 716-680)
4. Aşheri (e.ə 675-650)
5. Ualli (e.ə 650-630)

Atropatena
1. Atropat
2. Artabazan
3. Ariobarzan
4. Ariovast

5. Pakor

Albaniya
Aranilər sülaləsi
1. Oroys (e.ə I əsr)
2. Kozis (e.ə I əsr)
Arşakilər sülaləsi
3. I Vaçaqan (215-255)
4. I Vaçe (255-262)
5. Urnayır (341-370)
6. II Vaçe (440-463)
7. III Vaçaqan (493-510)
Mehranilər sülaləsi
8. Mehran (570-590)
9. Cəsur Vardan (600-615)
10. Varaz Qriqor (630-342)
11. Cavanşir (642-681)
12. Varaz Trdat (681-699)
13. Şiruyə (699-704)
14. Varaz Trdat (704-705)

Şirvanşahlar
Məzyədilər sülaləsi (861-1027)
1. Yezid ibn Məzyəd (780-801)
2. Heysam ibn Xalid (861-917)
3. Əbu Tahir (917-948)
Kəsranilər sülaləsi (1027-1383)
4. Məniçöhr ibn Yezid (1027-1034)
5. Əbu Mənsur (1034-1043)
6. Qubad ibn Yezid (1043-1049)
7. Salar ibn Yezid (1050-1063)
8. I Fəruburuz (1063-1096)
9. II Məniçöhür (1097-1107)
10. I Əfrudun (1107-1120)
11. III Məniçöhür (1120-1160)
12. I Axistan (1160-1195)
13. Güştaps (1204-1225)
14. III Fəriburuz (1225-1243)
15. II Axistan (1243-1260)
16. II Fərruxzad (1260-1267)
17. Hüşəng (1372-1382)
Dərbəndilər sülaləsi (1382-1538)
1. I İbrahim (1382-1417)
2. I Xəlulullah (1417-1465)
3. I Fərrux Yasar (1465-1500)
4. Bəhram bəy (1500-1501)
5. Qazi bəy (1501)
6. Sultan Mahmud (1502)
7. II İbrahim (1502-1524)
8. II Xəlulullah (1524-1535)
9. Şahrux (1535-1538)

Sacilər
Əbu Sac Divdad (879-898)
Məhəmməd ibn əbu Sac (898-900)
Yusif ibn əbu Sac (900-920)
Deysəm (920-941)

Salarilər
1. Mərzban ibn Məhəmməd (941-957)
2. Vəhsudan (957-962)
3. İbrahim inb Mərzban (962-981)

Rəvvadilər
1. Ər Rəvvadi Əl-əzdi
2. Əbulhica Rəvvadi Əl-əzdi (981-988)
3. I Məmlan (988-1019)
4. Vəhsudan (1020-1059)

Şəddadilər
1. Məhəmməd ibn Şəddad (951-971)
2. Əli Ləşkəri ibn Məhəmməd (971-978)
3. Mərizban ibn Məhəmməd (978-985)
4. Fəzl ibn Məhəmməd (985-1030)
5. Əbulasrav Şavur (1050-1067)

Eldənizlər
1. Şəmsəddin Eldəgiz (1136-1175)
2. Məhəmməd Cahan Pəhlavan (1175-1186)
3. Qızıl Arslan (1186-1191)
4. Əbu Bəkr (1191-1210)
5. Özbək (1210-1225)

Hülakülər
1. Hülakü xan (1258-1265)
2. Abaqa xan (1265-1282)
3. Əhməd xan (1282-1284)
4. Arqun xan (1284-1291)
5. Keyxatu xan (1291-1295)
6. Qazan xan (1295-1305)
7. Olcayut Xudabəndə (1304-1316)
8. Əbu Səid (1316-1335)
9. Arpa xan (1335-1336)
10. Məhəmməd xan (1336-1338)
11. Satı Bəy Xatun (1338-1340)
12. Süleyman bəy (1340-1344)

Cəlairilər
1. Şeyx Cəlairi (1340-1359)
2. Şeyx Üveys (1359-1370)
3. Sultan Hüseyin (1370-1382)
4. Sultan Əhməd (1382-1410)

Qaraqoyunlular
1. Bayram Xoca
2. Qara Məhəmməd (1380-1389)
3. Qara Yusif (1389-1421, Pirbudaq (1411)
4. Qara İsgəndər (1422-1429, 1431-1436)
5. Əbu Səid (1429-1431)
6. Cahanşah (1436-1467)
7. Həsənəli (1467-1468)

Ağqoyunlular
1. Pəhlavan Bəy (1370-1388)
2. Ələddin Turəli (1388-1392)
3. Fəxrəddin Bəy (1392-1394)
4. Qara Yuluq Osman Bəy (1394-1434)
5. Əli Bəy (1434-1444)
6. Uzun Həsən (1453-1478)
7. Yaqub Padşah (1478-1490)
8. Baysunqur (1490-1492)
9. Rüstəm Mirzə (1492-1497)
10. Gödək Əhməd (1497)
11. Əlvənd Mirzə (1497-1501)
12. Murad Mirzə (1497-1503)

Səfəvi şeyxləri
1. Şeyx Səfiəddin İshaq (1252-1334)
2. Şeyx Səfiəddin Musa (1334-1392)
3. Şeyx Xoca Əli (1392-1427)
4. Şeyx İbrahim (1427-1447)
5. Şeyx Cüneyid (1147-1460)
6. Şeyx Heydər (1160-1488)
7. Şeyx Sultanəli (1488-1494)
8. Şeyx İsmayıl (1494-1501)

Səfəvilər dövləti
1. I Şah İsmayıl (1501-1524)
2. I Təhmasib (1524-1576)
3. II İsmayıl (1576-1577)
4. M.Xudabəndə (1578-1587)
5. I Şah Abbas (1587-1629)
6. I Şah Səfi (1629-1642)
7. II Şah Abbas (1642-1666)
8. Şah Süleyman (1667-1694)
9. Şah Hüseyin (1694-1722)
10. Şah II Təhmasib (1722-1732)
11. Şah III Abbas (1732-1736)

Urmiya xanlığı
1. Fətəli xan Əfşar (1747-1763)
2. Əli xan Əfşar
3. İmamqulu xan Əfşar

Xoy xanlığı
1. Əhməd xan Dünbuli (1763-1786)
2. Hüseynqulu xan (1786-1813)

Ərdəbil xanlığı
1. Bəbir xan (1747-1748)
2. Nəzərəli xan (1748-1783)
3. Nəsir xan (1783-1808)
Şəki xanlığı
1. Hacı Çələbi (1743-1755)
2. Ağakişi bəy (1755-1767)
3. Hüseyn xan (1767-1779)
4. Əbdülqədir xan (1779-1780)
5. Məhəmmədhəsən xan (1781-1795)
6. Səlim xan (1795-1806)
7. Cəfərqulu xan (1807-1810)
8. İsmayıl xan (1810-1819)

Quba xanlığı
1. Hüseynəli xan (1726-1758)
2. Fətəli xan (1758-1789)
3. Əhməd xan (1789-1791)
4. Şeyxəli xan (1791-1810)

Qarabağ xanlığı
1. Pənahəli xan (1748-1763)
2. İbrahimxəlil xan (1763-1806)

İrəvan xanlığı
1. Mirmehdi xan (1749-1764)
2. Hüseynəli xan (1764-1783)
3. Qulaməli xan (1783-85)
4. Əliqulu xan (1785-1797)
5. Əliməhəmməd xan
6. Məhəmməd xan

Naxçıvan xanlığı
1. Heydərqulu xan (1747-1763)
2. Hacı xan
3. Rəhim xan
4. Kəlbəli xan
5. Abbasqulu xan

Lənkəran xanlığı
1. Cəmaləddin Mirzə Qara xan (1747-1786)
2. Mir Mustafa xan (1786-1812)

Bakı xanlığı
1. Mir Məhəmməd xan (1748-1768)
2. Məlik Məhəmməd xan (1768-1784)
3. Mirzə Məhəmməd xan (1784-1792)
4. Hüseynqulu xan (1792-1804)

Gəncə xanlığı
1. Şahverdi xan Ziyadoğlu (1747-1760)
2. Məhəmmədhəsən xan (1760-1780)
3. İbrahimxəlil bəy (1785-1786)
4. Cavad xan (1786-1804)

Qacarlar sülaləsi (1779-1925)
1. Ağa Məhəmməd şah Qacar (1779-1797)
2. Fətəli şah (1797-1834)
3. Məhəmməd şah (1834-1848)
4. Nəsrəddin şah (1848-1896)
5. Müzəffərəddin şah (1896-1907)
6. Məhəmmədəli şah (1907-1909)
7. Əhməd şah (1909-1925)
AXC Hökuməti
I Hökumətin tərkibi:
1. F.Xoyski (NŞ-ın sədri və DİN)
2. X.Sultanov (Hərbi Nazir)
3. M.H.Hacınski (XİN)
4. N.Yusifbəyli (Maliyyə və Maarif Naziri)
II Hökumətin tərkibi
1. F.Xoyski (NŞ-ın sədri)
2. H.Hacınski, Ə.Topçubaşov (XİN)
3. N.Yusifbəyli (Maliyyə və Maarif Naziri)
4. Ə.Əmitov, M.H.Hacınski (Maliyyə Naziri)
III Hökumətin tərkibi
1. F.Xoyski (NŞ-ın sədri və XİN)
2. X.Xasməmmədov (DİN)
3. N.Yusifbəyli (Maarif Naziri)
4. S.Mehmandarov (Hərbi Nazir)
IV Hökumətin tərkibi
1. N.Yusifbəyli (NŞ-ın sədri və DİN)
2. S.Mehmandarov (Hərbi Nazir)
3. Ə.Həsənov (Maliyyə Naziri)
4. M.Y.Cəfərov (XİN)
V Hökumətin tərkibi
1. N.Yusifbəyli (NŞ-ın sədri)
2. F.Xoyski (XİN)
3. S.Mehmandarov (Hərbi Nazir)
4. H.Hacınski (XİN)

Azırbaycan SSRİ XKS-nin sədrləri
1. N.Nərimanov (1920-1922)
2. Q.Musabəyov (1922-1928)
3. D.Bünyadzadə (1928-1930)
4. M.Bağırov (1930-1933)
5. H.Rəhimov (1933-1937)

Azırbaycan SSRİ MİK-in katibləri
1. Muxtar Hacıyev (1920-1921)
2. S.Kirov (1921-1925)
3. R.Axundov (1925-1926)
4. L.Mirzoyan (1926-1929)
5. N.Gikolo (1929-1930)
6. V.Polonski (1930-1933)
7. R.Rubenov (1933)
8. M.Bağırov (1934-1953)
9. Mirteyyub Yaqubov (1953-1954)
10. İ.Mustafayev (1956-1959)
11. V.Axundov (1959-1969)
12. H.Əliyev (1969-82)
13. K.Bağırov (1982-88)
14. Ə.Vəzirov (1988-1990
15. A.Mütəllibov (25.I -14.IX 1990)


Azərbaycan Respublikasının Prezidentləri
1. A.Mütəllibov (1990-1992)
2. Ə.Elçibəy (1992-1993)
3. H.Əliyev (1993-2003)
4. İ.Əliyev (2003-cü ildən)
Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 11 noyabr 2012 14:45
  super cox xosuma geldi sagolun!!!!

 2. 12 noyabr 2012 20:28
  elaa..tewekkurler

 3. 12 noyabr 2012 20:52
  Abiturientler ucun ela vesaitler hazirlayirsiz,Anar muallim.

 4. 17 noyabr 2012 18:31
  ela. cox lazimli xeberdir

 5. 29 noyabr 2012 10:08
  Hmm lazimliydi derse gore twk

 6. 4 dekabr 2012 14:12
  chox maraqli xeberdi.yerleshdirdiyinize gore twk.

 7. 17 yanvar 2013 21:07
  TWK COX MARAQLIDI

 8. 3 mart 2013 19:54
  COX SAG OLUN!!! MARAQL D.

 9. 10 aprel 2013 00:41
  bir olke ehalisi qederdiki/.

 10. 10 aprel 2013 00:54
  cooxo sevindim bu yazini tapmagima...cox saqolun...cox lazim idi bu mene )

 11. 10 aprel 2013 20:21
  COX ELA,TESEKKURLER

 12. 21 aprel 2013 21:56
  twk maraqli idi

 13. 21 aprel 2013 22:14
  cox sagolun

 14. 6 may 2013 11:12
  ela bir seydi mende qeyd etdim. winked winked

 15. 10 dekabr 2013 20:53
  Cox deyerli melumatdir Cox sagolun Allah sizi qorusun her zaman

 16. 11 fevral 2015 23:07
  Tesekkurler

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.