Cəbraylov Mikayl

                                                       Cəbraylov Mikayl

    Cbraylov Mikayl hmdiyy olu.

     1952-ci il aprel aynn 27-d kinin Oxud kndind anadan olmudur.

     1959 – 66-c illrd hmin kndd 8 illik thsil almdr.1966-c ild Bak hrindki 23 nömrli texniki pe mktbin daxil olmu,1968-ci ild oran bitirmidir.

     1968 – 70-ci illrd hrbi xidmtd olmudur.

     Hrbi xidmtdn sonra 1971-ci il qdr V..Lenin adna ipkçilik kombinatnda usta kömkçisi ilmidir.

     1971-ci ilin sentyabr aynda daxili ilr orqanlarna qbul olunmu,ki milisind milis nfri vzifsind faliyyt balamdr.

     1976 – 78-ci illrd N.Rizayev adna Bak Orta Xüsusi Milis Mktbind thsilini davam etdirrk leytenant rütbsi almdr.

     Son xidmt yeri ba leytenant rütbsi il sah müvkkili vzifsind ki hr-rayon daxili ilr öbsind idi.

     Ölümdn sonra “Qrmz Ulduz”ordenin layiq görülüb.

                                                          QHRMANLAR NSL

     Hr df kiy gednd Çayqaraqoyunlunun,Suçmann,Üzümçülük sovxozunun razilrindn keçrkn Mikayldan min bir xatir danan bu yerlrd yaq saxlayr,bir anla ötn illri xatrlayaraq kövrk xatirlr dalr,Mikayln ölümün heç cür inana bilmirm.

     ki milisind ildiyim vaxtlar Mikaylla xidmti razimiz bir olduundan gecmiz-gündüzümüz bu yerlrd keçmidi.Suçmada,Çayqaraqoyunluda,Üzümçülük sovxozunda,traf kndlrd ham Mikayl tanyrd.Sah müvkkili ilyn Mikayl bu yerlrin adamlarnn drd-srin yaxndan bld idi.Bu yerlrd böyüyün d,kiçiyin d Mikayla rki vard.Ham ona ürk açar v razlqla geri qaydard.Mikayl bütün varl il çalard ki,kims ondan incik ayrlmasn.

     “De Qoll” lqbi il kililrin dilindn dümyn Mikayl elnn,obaynan nfs alrd.Adamlarn xidmtind durmaqdan yorulmazd.Bunun üçün d o,hmi sevilirdi.Onun i otandan çxanlar hmi deyrdilr ki, “hmdiyynin çöryi sn halal olsun.Allah o stolu sn çox görmsin,Allah sni bu el sirgmsin”.

     ...1990-c ilin dekabr aynn 2-d Azrbaycan Respublikas daxili ilr nazirinin srncam il ki milisindn Eyvaz Mhrrmov,Arzu liyev,Nazim Rsulov,Azr Hüseynov v Mikayl Cbraylov Qarabaa odlu-alovlu nöqtlr ezam olunan dsty milis ba leytenant Mikayl Cbraylov baçlq edirdi.

     Mikaylgil vvlc Adama gldilr.Orada müvafiq taprqlar aldqdan sonra skrann Cmilli kndin glmk üçün uaya qalxdlar.

     Hl uaya gedrkn ermni milltçilri skrann gircyind Mikaylgil öz azn mllri il “xo gldin” eyldilr.uaya gedn man neç yerd daa basldqdan sonra thlükdn sovuub uaya çatd.kidn gln Xankndinin üstündn dövr vurub Kosalar yolu il  Cmillinin thlüksizliyini tmin etmli idilr.

     Mikayl kndin müdafisi üçün kifayt qdr qüvv olmadn yax baa düs d,Cmillinin müdafisi üçün lindn  glni etdi.Kndin trafnda postlar qoydu,müahid mntqlri yaratd.Cmilli be-on milis içisinin ümidin qald.

     Hrbçilr d Cmilli camaatna qnim ksilmidi.Onlar kndi deyil,silahl ermnilri liyaln azrbaycanllardan qoruyurdular.Azrbaycanllara qar qanl cinaytlr tördilnd qeyb çkilir,ermnilr kömk lazm olanda quduzlardlar.Ham kimi bunlar Mikayl da drk edir,taleyi tükdn asl olan Cmillinin müdafiçilri hr an sayq olmaa çarrd.

     Cmilliy bir yandan dümn hücumlar,bir yandan da qazn,in olmamas,rzan qtl knd adamlarnn güzrann çtinldirir,pozulmu sblri bir tarma çkirdi.

     Cmilliy çörk uadan glirdi.Yollar nzartsiz saxlayan hrbçilr bütün ixtiyar ermni yaraqllarna verdiyindn uaya gedrkn hr df ölüml üz-üz glirdilr.Ermni quldurlar quduzladqca Cmillinin çörk tminat pislirdi.Mühasirid qalm Cmilli kndinin sakinlri son ümidlrini milis içilrin dikmidilr.Bunu Mikayln dstsi tam msuliyyti il baa düür,kndi müdafi etmkl yana,çörk gtirilmsinin d qaysna qalrdlar.Csur milis içilri çörk gözlri körplrin çörk hsrtli siftlrini görck bütün thlüklri unudur,knd sakinlrinin çörksiz qalmasn heç çür qbul ed bilmirdilr.

     uadan gln yol thlükli v uzaq olduundan bu yolla kndi müntzm olaraq çörkl tmin etmk sual altnda idi.Çx yolu yaxnlqdak Kosalar kndindn taxl gtirmy qalrd.Bu yol da thlüksiz deyildi.Ancaq n etmk olard?Mikayl Cbraylov bu çtin ii öhdsin götürdü.

     ...Dekabr aynn 15-i.Çörk dalnca növbti sfr günü,Cmilli knd sakini Tvkkül Cavadovun idar etdiyi 50-17 AQT nömrli “ZL-130”markal man milis ba leytenant Mikayl Cbraylovun  baçl il Kosalara yol ald.Manda Mikayln paqon yolda Arzu liyevdn baqa yeddi knd sakini d var idi.

     Hmin günü Kosalara gednlri yola salarkn knd adamlar sanki duymudular ki,bu sfr faci il nticlnck.Körp uaqlar atalarnn dalnca alayrdlar,knd adamlarn vahimli bir narahatçlq basmd.

     ...Cmillidn çxan man Kosalara çathaçatda güll yana tutuldu.70-80 nfr qdr ermni qulduru man dövry ald.Onlar Cmillidn glnlri sir tutmaq istyirdilr.Azn quldurlar man hrktdn saxlamaq üçün benzin bakna,tkrlr at açdlar.Man dayand.Sonradan açlan atlr Arzunun bandan,Mikayln qolundan dydi.Knd sakinlrindn yaralananlar oldu.Arzu el oradaca dünyasn dyidi.Mandaklarn hamsnn taleyi thlük altnda qaldndan Mikayl qolunun yarasna mhl qoymadan yer düdü v mandaklara qqraraq dedi:

     -Mn bu alçaqlarn irlilmsin imkan vermycym.Siz tez aradan çxn.

     Mikayl özünü mann altna verdi,avtomatn sinsin çxb dümn cavab ati açaraq onu irlilmy qoymad.

     Ölüm-dirim mübarizsi davam edirdi.Mikayln srrast atlri ermni quldurlarn susdururdu.Artq knd adamlar xilas ola bilmidilr.Mikayln ücati saysind onlar thlükli yerdn uzaqlam,hrbçilri kömy çarmaa getmidilr.Lakin hrbçilr Mikayln kömyin glmdilr.O,qanl döyüd tk qald.Ermni quldurlar mlubedilmz igidi susdurmaq üçün dörd trfdn onu at tutdular.Mikayl is artq son gülllrini istifad edirdi.O,soydalarn xilas ed bils d,özünü xilas ed bilmdi.Vtn üçün,Vtn övlad üçün Qaraba torpanda hid oldu.yilmdi dümn,qan il Vtn torpan suvard.Qhrmanl il dümnin özünü bel heyran qoydu.Mikayl atas hmdiyy Cbraylovun qhrmanlqla dolu ömür yoluna nur sald.Qhrman atann qhrman olu bir nslin qhrmanln davam etdirdi.

     Mikayln dfn gününü xeç cür unuda bilmirm.Hmin günü hmigülr kini üzügülr görmdik.BU qdim hri dövrlyn sx melr,ba qarl zirvlr,coanda da-da lrzy gtirn Ki çay,tarixlrin hidi Xan saray da adamlara qoulub yasa batmd.Blk d ilk df idi ki,kinin üzü gülmürdü.Hmin günü bütün respublika axrd qhrmanlar yurdu Oxud kndin.Qrib idi:qrx gündn artq iflicdn yatan xst d xstxana paltarnda özünü Oxud qbristanlna yetirmidi.

     Oxud qbristanl.Qarmzda da vüqarl bir ata durub.Azrbaycanmzn fxri hmdiyy Cbraylovla – Fransa Müqavimt hrkatnn itirakçs,Daxau v Elzas-Lotarinkiya ölüm dürglrind ölümün üzün ax baxm,Armed Miel,Ryus Armed v baqa adlarla Fransa torpanda faizm qar mübariz aparm,Fransa Müqavimt hrkatnn lideri arl de Qollun silahda v sevimlisi olmu fsanvi partizanla görüürük.Dolan gözlrimiz,qhrimiz hmdiyy dayya ar itki üçün basal vermy imkan vermir.Atasz qalan dörd körp,qadnlarn vay-ivni nitqimizi ksib.Hl mktb illrindn qhrmanlna vurulduum,sonralar taleyin qismtil ki milisind ilyrkn olu Mikaylla qona olduum hmdiyy daynn nur dolu simasndak zablara baxa bilmirm.

     Tskinliy hans sözl balamamz tapa bilmirik.Mclisdkilrin hams bu vziyytddir.Onun özü biz tskinlik verir v mn el glirdi ki,hmdiyy daynn süfr banda dediyi sözlr tk mclisdkilr deyil,bütövlükd Azrbaycan xalqna ünvanlanrd :

     - Qm çkmk,ruhdan dümk vaxt deyil.Bu gün torpaqlarmz thlükli vziyytddir ! Qurbansz keçinmk mümkün deyil.Mn olum Mikayln qann Qaraba torpa üçün halal edirm ! Fxr edirm ki,olum xalqn yolunda hlak olub.Bunun üçün qmlnmy dymz.Atalarmzn-babalarmzn yadigar olan müqdds torpaqlarmzn toxunulmazl namin hlak olanlarn hams mnim balamdr v olum Mikayl onlarn heç birindn artq deyil.Bu gün daha sx birlmli,özümüzü itirmmli,dümn qar qtiyytl mübariz aparmalyq... – Xalqmzn bu ar günlrind müdrik el asaqqal öz drdini “unudurdu”,xalq birliy çarrd.Dünyaya meydan oxuyan faizm onu sarsda bilmmidi.Vtnd d,vtndn çox-çox uzaqlarda da amal AZADLIQ olmudu.Fqt bilmmidi ki,illr keçck,azdl urunda mübariz apard Fransada xalqna qar qsdlr hazrlanacaq,azdl urunda qann tökdüyü bu ölk danak ünsürlrin qrargah olacaq v bu qrargahdan tulanan gülllr öz Respublikasnda mühasird qalm bir kndin körplri üçün çörk gtirmy gedrkn ciyrparas Mikayl dümn güllsi alacaq.

     hmdiyy day Mikayla atasnn adn vermidi.Mikayl bu ad qhrmanlqla yaatd,onu bdildirdi.O,torpamz-namusumuz namin cann fda verdi.O da bütün igid rnlrimiz kimi torpa Ulu Tanrnn kölgsi sayb onun üçün heç n sirgmdi.Atas hmdiyy Cbraylov Qarabaa Xalq Yardm Komitsinin mkda kimi Fransada azrbaycanllara ermnilr trfindn tördiln vhiliklrdn dananda Mikayl Qaraba torpanda vuruub hid oldu.Bu gün qdirbiln Azrbaycan xalq,ki camaat rfli ölümü il bdiyyt qovuan Mikayl Cbraylovun xatirsini ziz tutub.kinin geni v abad küçlrindn birin Mikayln ad verilmidir.ki hr Daxili lr öbsind yaradlm öhrt güsind Mikayln ata yurdu Oxud kndindki mktbd “Mikayl Cbraylov” adna tqaüd tsis edilib.Mikayl Cbraylovun hrd ictimai binada yaayan ailsi kommunal xrclrdn birdflik azad olunub.Qarda Elxan daxili ilr orqanlarna qbul edilib.Mikayln yadigarlar – Müfiq,Sadt,Aynur,Gülnara hr cür qay göstrilir.

     ...Bu gün kinin Oxud kndindki qbristanlqda ba leytenant Mikayl Cbraylovun qbirüstü abidsi ucalr. Bu abid indi kililrin and yerin çevrilib. Abiddn Mikayln nikbin  baxlar Azrbaycan xalqn inaml,xo bir glcy sslyir.

 
Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 1 aprel 2012 17:26
  sag olun muellim.yazdiqlariniz bize her seyi yeniden yasatdi.dogurdan da bizim ucun Cebrayilovlar qehremanliq tecessumudurler.oglu Musfiq de polis akademiyasini bitirb ,hal hazirda isleyir.o da ata-babasi kimi merd oquldur.

 2. 13 aprel 2012 11:51
  salam Hamlet muellim.bagishlayin sizi suallarimla yoracam1]men Ilqar Memmedov haqqinda melumatlar yerleshdirmek isteyirem,mende Ilqarin shekilleri var,onlari materiallarin icerisine nece yerleshdirim?

 3. 13 aprel 2012 14:54
  Medine sen menim emailme gonder materiallari men senin adindan verim sayta [email protected]

 4. 13 iyul 2012 22:57
  Cox sagolun, Allah butun qehremanlarimiza ve shehidlerimize rehmet etsin.

 5. 14 noyabr 2012 20:25
  tarix info saytndak yaradclnz oxsayl tarix mllimlrininin karna glir .ox sa olun .

 6. 4 fevral 2013 21:12
  ox sag olun.Amma bunlarin arasinda Mbariz Ibrahimovu grmedim?

  Hormetli,admin men avatar qoymagi bacariram,ama kompyuterim de problem var.Avatr qoyulmur.Olar siz mene avatar qoyasiniz?

 7. 23 aprel 2013 22:48
  men test gondermiwem mumkunse onu atinda sayta

 8. 23 aprel 2013 23:58
  Tesekur edirem maraqli melumata gore.Hormetli Hamlet muellim soz vermisdisiz ki,21aprel(tqdk)sinaq testlerini sayta yerlesdirecem.yene de xahis edirem ki, menim isteyimi yerine yetiresiz.

 9. 24 aprel 2013 09:24
  Evvelki sinag kimi bu sinag suallari da olacagmi satyda?

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.