Bayrağımız

[/i][/b]

Bayrağımız[/i][/b]

Bayra[/i][/b]ğı[/i][/b]m[/i][/b]ı[/i][/b]z[/i][/b]

 

 Az[/b]ə[/b]rbaycan[/b] [/b]d[/b]ö[/b]vl[/b]ə[/b]tinin[/b] [/b]suverenliyinin[/b] [/b]r[/b]ə[/b]mzi[/b] [/b]Az[/b]ə[/b]rbaycan[/b] [/b]Respublikas[/b]ı[/b]n[/b]ı[/b]n[/b]  [/b]D[/b]ö[/b]vl[/b]ə[/b]t[/b] [/b]bayra[/b]ğı[/b]d[/b]ı[/b]r[/b]. [/b]Bayra[/b]ğı[/b]m[/b]ı[/b]z[/b]  [/b]üç[/b] [/b]r[/b]ə[/b]ngd[/b]ə[/b]n[/b] [/b]ibar[/b]ə[/b]tdir[/b] : [/b]G[/i][/b]ö[/i][/b]y[/i][/b] [/i][/b]r[/i][/b]ə[/i][/b]ng[/i][/b] [/i][/b]t[/i][/b]ü[/i][/b]rk[/i][/b]çü[/i][/b]l[/i][/b]ü[/i][/b]y[/i][/b]ü[/i][/b], [/i][/b]q[/i][/b]ı[/i][/b]rm[/i][/b]ı[/i][/b]z[/i][/b]ı[/i][/b] [/i][/b]m[/i][/b]ü[/i][/b]asirliyi[/i][/b] , [/i][/b]ya[/i][/b]şı[/i][/b]l[/i][/b] [/i][/b]is[/i][/b]ə[/i][/b]  [/i][/b]islam[/i][/b]çı[/i][/b]l[/i][/b]ığı[/i][/b] [/i][/b]ifad[/b]ə[/b] [/b]edir[/b]. [/b]Aypara[/i][/b] [/i][/b]şə[/i][/b]kli[/i][/b] [/i][/b]v[/i][/b]ə[/i][/b] [/i][/b]s[/i][/b]ə[/i][/b]kkizg[/i][/b]üşə[/i][/b]li[/i][/b] [/i][/b]ulduz[/i][/b] [/b]islam[/b] [/b]dinind[/b]ə[/b]n[/b] [/b]ir[/b]ə[/b]li[/b] [/b]g[/b]ə[/b]l[/b]ə[/b]n[/b] [/b]r[/b]ə[/b]mzl[/b]ə[/b]rdir[/b] . [/b]Bayra[/b]ğı[/b]m[/b]ı[/b]z[/b] [/b]xalq[/b]ı[/b]m[/b]ı[/b]z[/b]ı[/b]n[/b] [/b]azadl[/b]ı[/b]q[/b] [/b]v[/b]ə[/b] [/b]istiqlal[/b] [/b]ideyalar[/b]ı[/b]n[/b]ı[/b]n[/b], [/b]milli[/b] [/b]varl[/b]ığı[/b]n[/b]ı[/b]n[/b] [/b]t[/b]ə[/b]c[/b]ə[/b]ss[/b]ü[/b]m[/b]ü[/b], [/b]ə[/b]razil[/b]ə[/b]rimizin[/b] [/b]b[/b]ö[/b]l[/b]ü[/b]nm[/b]ə[/b]zliyinin[/b] [/b]simvoludur[/b].  [/b]Az[/b]ə[/b]rbaycan[/b]ı[/b]m[/b]ı[/b]z[/b]ı[/b]n[/b] [/b]simvolu[/b] [/b]demokratik[/b] [/b]c[/b]ə[/b]miyy[/b]ə[/b]td[/b]ə[/b] [/b]ilk[/b] [/b]d[/b]ə[/b]f[/b]ə[/b] [/b]olaraq[/b] [/b]Xalq[/i][/b] [/i][/b]Cumhuriyy[/i][/b]ə[/i][/b]ti[/i][/b] [/i][/b]d[/b]ö[/b]vr[/b]ü[/b]nd[/b]ə[/b] [/b]q[/b]ə[/b]bul[/b] [/b]olunmu[/b]ş[/b]dur[/b]. [/b]Bel[/b]ə[/b] [/b]ki[/b] , [/b]G[/b]ə[/b]nc[/b]ə[/b]d[/b]ə[/b] [/b]M[/b]ü[/b]v[/b]ə[/b]qq[/b]ə[/b]ti[/b] [/b]h[/b]ö[/b]k[/b]ü[/b]m[/b]ə[/b]t[/b] [/b]zaman[/b]ı[/b] [/b]21 [/b]iyun[/b] 1918-[/b]ci[/b] [/b]ild[/b]ə[/b] [/b]a[/b]ğ[/b] [/b]r[/b]ə[/b]ngli[/b] [/b]aypara[/b] [/b]v[/b]ə[/b] [/b]s[/b]ə[/b]kkizg[/b]üşə[/b]li[/b] [/b]ulduz[/b] [/b]t[/b]ə[/b]sviri[/b] [/b]olan[/b] [/b]q[/b]ı[/b]rm[/b]ı[/b]z[/b]ı[/b] [/b]bayraq[/b] [/b]Az[/b]ə[/b]rbaycan[/b] [/b]Demokratik[/b] [/b]Respublikas[/b]ı[/b]n[/b]ı[/b]n[/b] [/b]bayra[/b]ğı[/b] [/b]kimi[/b] [/b]q[/b]ə[/b]bul[/b] [/b]olundu[/b]. [/b]Lakin[/b] [/b]az[/b] [/b]sonra[/b] [/b]Bak[/b]ı[/b]m[/b]ı[/b]z[/b] [/b]d[/b]üş[/b]m[/b]ə[/b]n[/b] [/b]tapda[/b]ğı[/b]ndan[/b] [/b]azad[/b] [/b]olunduqdan[/b] [/b]sonra[/b] [/b]yaranm[/b]ış[/b] [/b]çə[/b]tin[/b] [/b]v[/b]ə[/b]ziyy[/b]ə[/b]tl[/b]ə[/b] [/b]ə[/b]laq[/b]ə[/b]dar[/b] [/b]olaraq[/b]              ( [/b]T[/b]ü[/b]rkiy[/b]ə[/b]nin[/b] [/b]I[/b] [/b]D[/b]ü[/b]nya[/b] [/b]m[/b]ü[/b]harib[/b]ə[/b]sind[/b]ə[/b] [/b]m[/b]əğ[/b]lubiyy[/b]ə[/b]ti[/b] [/b]v[/b]ə[/b] [/b]Az[/b]ə[/b]rbaycan[/b]ı[/b] [/b]t[/b]ə[/b]rk[/b] [/b]etm[/b]ə[/b]si[/b]) [/b]yeni[/b] [/b]bayra[/b]ğı[/b]n[/b] [/b]t[/b]ə[/b]sdiq[/b] [/b]edilm[/b]ə[/b]si[/b] [/b]z[/b]ə[/b]rur[/b]ə[/b]tini[/b] [/b]yaratd[/b]ı[/b]. [/b]

9  [/i][/b]noyabr[/i][/b] 1918-[/i][/b]ci[/i][/b] [/i][/b]ild[/i][/b]ə [/i][/b]Az[/b]ə[/b]rbaycan[/b] [/b]h[/b]ö[/b]k[/b]ü[/b]m[/b]ə[/b]ti[/b] [/b]yeni[/b] [/b]üç[/b]r[/b]ə[/b]ngli[/b]-[/b]mavi[/b], [/b]q[/b]ı[/b]rm[/b]ı[/b]z[/b]ı[/b] [/b]v[/b]ə[/b] [/b]ya[/b]şı[/b]l[/b] [/b]zolaqlardan[/b] [/b]ibar[/b]ə[/b]t[/b] [/b]olan[/b] [/b]Milli[/b] [/b]bayra[/b]ğı[/b]m[/b]ı[/b]z[/b]ı[/b] [/b]t[/b]ə[/b]sdiq[/b] [/b]etdi[/b]. 28 [/b]aprel[/b] 1920-[/b]ci[/b] [/b]ild[/b]ə[/b] [/b]sovet[/b] [/b]rejiminin[/b] [/b]qurulmas[/b]ı[/b] [/b]il[/b]ə[/b] [/b]bayra[/b]ğı[/b]m[/b]ı[/b]z[/b] «[/b]h[/b]ə[/b]bs[/b]ə[/b]» [/b]al[/b]ı[/b]nd[/b]ı[/b]. [/b]Lakin[/b] 70 [/b]illik[/b] [/b]ə[/b]dal[/b]ə[/b]tsizlikd[/b]ə[/b]n[/b] [/b]sonra[/b] , [/b]y[/b]ə[/b]ni[/b] [/b]5 [/i][/b]fevral[/i][/b] 1991-[/i][/b]ci[/i][/b] [/i][/b]ild[/i][/b]ə[/i][/b] [/b]Az[/b]ə[/b]rbaycan[/b] [/b]Respublikas[/b]ı[/b]n[/b]ı[/b]n[/b] [/b]Ali[/b] [/b]Sovetinin[/b] [/b]«[/i][/b]Az[/i][/b]ə[/i][/b]rbaycan[/i][/b] [/i][/b]SSR[/i][/b]-[/i][/b]nin[/i][/b] [/i][/b]ad[/i][/b]ı[/i][/b]n[/i][/b]ı[/i][/b]n[/i][/b] [/i][/b]v[/i][/b]ə[/i][/b] [/i][/b]D[/i][/b]ö[/i][/b]vl[/i][/b]ə[/i][/b]t[/i][/b] [/i][/b]bayra[/i][/b]ğı[/i][/b]n[/i][/b]ı[/i][/b]n[/i][/b] [/i][/b]d[/i][/b]ə[/i][/b]yi[/i][/b]ş[/i][/b]dirilm[/i][/b]ə[/i][/b]si[/i][/b] [/i][/b]haqq[/i][/b]ı[/i][/b]nda[/i][/b]»[/i][/b] [/b]q[/b]ə[/b]
Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 13 noyabr 2013 14:46
  salam. HER BİR GENC BAYRAQİN GERBİN REMZLERİNİ BİLMELİDİR. COX SAGOLN. BİR KERE YUKSELEN BAYRAQ BİR DAHA ENMEZ. winked smile

 2. 7 oktyabr 2014 20:03
  salam .duzdu : what

 3. 15 noyabr 2014 19:22
  Bir kere yukselen bayraq bir daha enmez.
  MEMMED EMİN RESULZADE
  Ogun olsun bu bayragi QARABAGDA ASAQ ERMENİLER İSE BUNU GORSUNLER

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.