Ermənilər

Ermənilər


Ermənilər

 

Ön söz

Hörmətli sayt istifadəçiləri, biz həmişə qonşularımız olan ermənilərə yaxşı münasibət bəsləmiş, onları könüllü və ya zorən öz ərazimizdə yerləşdirmiş, özümüz yataqxanalarda yaşasaq da onları evlə təmin etmiş, bir sözlə özümüzə məxsus hərəkət etmişik. Bu münasibətin düz və ya səhv olması haqda heç fikirləşməmişik də. Xalqımızın qonaqpərvərliyi, qəlbi o qədər genişdir ki, heç bir millət arasında fərq qoymamış, ərazimizdə yaşayan və ya bizə pənah gətirən hər bir millətin nümayəndəsinə eyni qayğını göstərmişik və göstərəcəyik də. Bəzən mənə etiraz edib deyirlər ki, daha hörmət etməyəcəyik, daha elə hərəkət etməyəcəyik. Xeyr, min illərdir ki, damarımızda axan qan belə tərbiyə edilib. Məgər biz onu dəyişə bilərikmi? " İnsaf dinin yarısıdır"- məsəlinin mənası o deməkdir ki, müqəddəs kitabımız olan " Quran"ın demək olar ki, yarısından çoxu insana, zəifə, köməyə ehtiyacı olana insafla yanaşmaqdan, ona kömək etməkdən bəhs edir. Ona görə bizi dəyişmək istəyən cənablara demək istəyirəm, xeyri yoxdur, bizdən erməni düzəltmək mümkün deyil. Havayı zəhmətdir.

Lakin kiminlə qonşu olduğumuzu unutmalı deyil, həm də onu yaxşı tanımalıyıq. Bəzi hallarda mən onlara minnətdarlıq da edirəm. Kimliyimi mənə onlar tanıtdırdılar. Əsgərlikdə bir erməni məndən soruşdu : Hayes, türkes? Elə bil başıma kuvaltla zərbə endirdilər. Axı neçə illərdir ki, mənimlə qonşuluqda yaşayan bir qarabağlı erməni mənə azərbaycanlı yox, türk deyir. Nizami Gəncəvi özünü türk oğlu adlandırırsa, indiki dövrdə fars mənə "torke" deyərək müraciət edirsə, hardan azərbaycanlı oldum. Bəli mən türkəm, özü də azəri türkü. Deyəsən mövzudan yayındım.

Biz cox vaxt ermənilərin hərəkətlərinə təəcüb edirik. Öz- özümüzə deyirik: hardandır onlarda bu kin- küdurət, onlar bu enerjini hardan alırlar. Bəli, iri dövlətlər onlardan öz siyasətləri, məqsədləri naminə istifadə edirlər. Axı, onlar da məmnuniyyətlə iri dövlətlərə qulluq edir, bu işdən qazanc götürməyə çalışırlar. Bu yaxınlarda təsadüfən əlimə Vasili Lvoviç Veliçkonun " Rus işi və tayfalararası münasibət" kitabı düşdü. İnanın ki, o kitabda bir çox suallarıma cavab tapdım. Hörmətli tarixçi- alim problemi yerli - yataqlı, elmi şəkildə izah etmiş, bu işdən ötəri yüzlərlə tarixi mənbəni araşdırmışdı. Kitab 1904- cü ildə, alimin ölümündən bir il sonra dostlarının köməyi ilə nəşr etdirilmişdi. Əsər keçən əsrdə çap edilməsinə baxmayaraq, sanki bu gün yazilmışdır. Alim elə bil bu günü təsvir edir, bir çox suallara aydınliq gətirir. Qərara gəldim ki, kiçik də olsa, əsas hissələri tərcümə edib oxuculara çatdırım. Nəzərə alın ki, kitab elmi əsərdir. Mənim tərcüməm isə seçmə hissələrdən ibarətdir və elmi dildə deyil, populyar dildə yazılmışdır. Ümüd edirəm ki, səhvlərimi mənə bağışlayarsınız. Təvazökarlıqdan uzaq olmasın, bu yazını hər bir  azərbaycanlı oxumaıdır. Qanında türk qanı olan hər bir şəxs burda yazılanları bilavasitə oxumalı,  fakt və fikirlərlə tanış olmalıdır. Tarixi biz öyrənmirik ki, yalnız keçmişdə baş verən hadisələr haqqında xəbərimiz olsun, ona görə öyrənirik ki, keçmişdə buraxılmış səhvləri bir daha təkrar etməyək.

                                                        Hörmətlə : Nizami m

 

Lebon deyir ki, əsr yarım bundan əvvəl insanın erkən dövrdə yaşayışından xəbəri olmayan əqli inkişaf və nəslən keçicilik qanunlarından xəbəri olmayan filosovlar fərdlərin və irqlərin bərabərliyi ideyasını dövriyyəyə buraxdılar. Əsasən səhv olan bu ideya tarixən formalaşmış cəmiyyətlərin kökünü sarsıtdı və inqilabların ən böyüyünü meydana gətirdi. Hər bir xalqın anatomik cizgiləri kimi möhkəm və dəyişməz əqli inkişaf səviyyəsi də vardır.

Bizim kosmopolit mətbuat əyalətlərdəki siyasətçilərin mənafeyi naminə ruslardan başqa hər hansı bir xalqın çatışmayan tipik cəhəti haqqında elmin gəldiyi nəticələr haqqında cox vaxt  susur və ya kimsə bunlar barədə azacıq səsini qaldırdıqda dəhşətli surətdə hay - küy qaldırırlar. Bəziləri haqqında allah etməsin ki, bir söz deyəsən. Onda nəinki qışqırırlar,hətta cəzalandırmaq üçün heç bir vasitədən çəkinmirlər. Bizim ucqarlarda belə hadisələr kifayət qədərdir.

Ermənilər haqqında qədimdən cox pis təsəvvürlər formalaşmışdı. Əlbəttə bu fikirlər heç də əsassız deyildir. Yoxsa müxtəlif tarixi zamanlarda bir xalq haqqında bu eyni təsəvvürlər necə əmələ gələ bilərdi.

Təbii ki, aşağıda söyləniləcək  fikirlərin əksəriyyətini bütün ermənilərə aid etsək, bu ədalətsiz olar. Birincisi, sadə erməni xalqını onun vəhşiləşmiş siyasətçilərindən, siyasətə girişmiş rühanilərindən və millətçi ziyalılarından ayırmaq lazımdır. İkincisi, hətta hakim təbəqə içərisində heç də pis xarakterdə olmayan, lakin terrorçu rəhbərlərinə kor - koranə inanan hissəsi də var. Lakin mənə etiraz edib deyə bilərlər ki, həmin şəxslər də erməni xalqı içərisindən çıxıb. Qeyd etmək lazımdır ki, hakim təbəqə xalqın şüur səviyyəsi göstəricisi olmur.

Kimdir ermənilər? Onların mənşəyi indiyədək dəqiq müəyyən edilməyib. Tarix onların Babil köləliyi zamanı və Yerusəlimin dağıldığı dövrdə böyük yəhudi kütləsi ilə qaynayıb qarışdığı haqda məlumat verir. Antropoloji nöqteyi - nəzərdən ermənilər braxisefallardır, yəni kəsik başdırlar. Deyilənlərdən əlavə heç də özünü erməni millətinə  aid edənlərin hamısı erməni tayfasına məxsus deyildir. Erməni qəzeti " Murç" ( 1897 ) " Qaraçılardan törənmiş ermənilər "məqaləsində qeyd edilir ki, " Dünyada öz milli dili və vətəni olmayan iki xalq vardır: bunlar yəhudilər və qaraçılardır. Yalnız ermənilər qaraçıları öz aralarında əridə bildi. Hələ 50 il əvvəl Yerevan, Şamaxı, Yelizavetpol, Tiflis və digər yerlərdə məskunlaşdırılan bu qaraçılar özlərini erməni adlandırmağa başladılar.

Hörmətli alim, doktor- antropoloq İ.İ.Pontyuxov Türkiyədən Tiflisə gəlmiş (1877-1878-ci il Rus - Türk müharibəsindən sonra) xeyli yarım vəhşi qaçqın ermənini müşahidə etdikdən sonra daha bir maraqlı fikrə gəlmişdir. O gələn qaçqınların demək olar əksəriyyətinin üzərində antropoloji ölçülər aparmışdır. Məlum olmuşdur ki, öz fiziki göstəricilərinə görə bu qaçqınların əksəriyyəti təmizqanlı kürdlərdir. Bu bir hadisəyə də aydınlıq gətirir ki, Türkiyədə baş verən qırğının əsas səbəblərindən biri müxtəlif dinlərə qulluq edən kürdlərin qədimdən qalan ailədaxili münaqişələrdir. ( Bu eyni zamanda onu da sübut edir ki, 1915-ci ilin erməni qırğınını da türklər deyil, məhz kürdlər törətmişlər. Qırğının əsas səbəbi kürdlərlə ermənilər arasında olan köhnə ədavət idi. Tarixən bunu alimlər dəfələrlə deməklərinə baxmayaraq, ermənilərə sərf etmədiyinə görə bunu inkar edirlər. Baxın, hələ 1915-ci il hadisəsinə 12 il var. Özü də 1915-ci il hadisələrində 100 - 150 min adam haqqında söhbət getməsinə baxmayaraq, indi bu sayı 1.5 milyona çatdırıblar. Qorxuram ki, belə sürətlə bu sayı 100 il sonra 1.5 milyarda çatdırsınlar. Yalanın gücünə bir tamaşa et - H.N)

Zaqafqaziya Albaniyası (ermənilər ona Aqvan ölkəsi deyirlər- H.N) məsələsi də bu sarıdan maraq doğurur. Tərkibinə Yelizavetpol quberniyası, Dağıstan və Tiflisin bir hissəsi daxil olan bu ölkədə xristianlığı ermənilərdən qəbul edən, lakin özləri erməni olmayan xalq (albanlar - H.N) yaşayırdı. XIX əsrin əvvəllərinə qədər (1836-cı ilə qədər, Rus Sinodunun alban katalikosluğunu ləğv edib əmlakını erməni Qriqoryan kilsəsinə verənə qədər- H N) iki ayrı - ayrı mövcud olan və daima bir-biri ilə rəqabət aparan Qanzasar ( Alban katalikosluğu ) və Eçmiadzin katalikosluqları mövcud idi. İndi isə bir vaxtlar alban katalikosluqluğuna daxil olanlar (albanlar- H N) ermənilərlə barışmış, onların xarakterlərini qəbul edərək özlərini erməni adlandırırlar.

Digər bir tərəfdən İran, azərbaycan tatarları, türklər,dağlılar da erməni qadınları ilə sərbəst hərəkət etmişlər və bundan çəkinməmişlər. Ona görə ermənilərin qanında demək olar ki, hər cür qana rast gəlmək olar. Ön Asiyada qorxaqlığı atalar məsəllərinə daxil olan bu xalqın içərisindən bəzən talantlı hərbçilərin meydana gəlməsi onunla izah olunur ki, onlarda bəzən digər döyüşkən xalqların qanı da özünü göstərir. Amma təmizqanlı erməni ümumi Qafqaz məsəllərində " dovşan " kimi qorxaq adlandırılır. Bu təbii ki, semit xarakteridir. Ticarətə, sələmçiliyə, ümumiyyətlə varlanmağa irqi həvəs, zəifə yuxarıdan aşağı baxmaq, güclünün qarşısında qul kimi əyilmək, özünüreklama olan həvəs və bacarıq. Düzü bu xarakterlər yəhudilərdə də var. Amma ermənilərdə bu özünü daha  kobud və qabarıq göstərir. Ermənilər sevmirlər ki, onları yəhudilərlə müqayisə etsinlər. Öz müdafiəçilərinə dəfələrlə deyirlər ki,  qayk xalqının arilərdən meydana gəldiyini hər yerdə qeyd etsinlər. Gürcülərdə maraqlı bir məsəl var: "Yalnız qul ona əmr ediləndə deyir ki, palıd ağacında alma bitir". Təəsüf ki,  qızıla səcdə edilən bizim dövrdə alimlər, publisistlər (müasir dövrdə bəzən prezidentlər- H N ) arasında belə qullara çox rast gəlinir.

Əməkdar professor D.Y. Azareviç ermənilərin semit olmaması haqqındakı jurnaldakı məqaləyə cavab olaraq qeyd edir ki, Moskvada axırıncı arxeoloji qurultayın antropoloji bölməsində ermənilərin semitizmi haqqında bir fransızın ( Fiqe ) çıxışı dinlənilmişdi. Professorun çıxışı ermənilərin müdafiəçilərini çaşdırdı. Brokhauz və Yefronun lüğətində olan " ermənilər - hind-avropa tayfalarının İran qrupundan törənmişdi " ideyası bu fikirdən müdafiə olunmağa qulluq edir. Amma bir şeyi yaddan çıxarmaq lazım deyildir ki, " bütün lüğət və təqvimlər yalan danışır". O da ki, yəhudilər tərəfindən nəşr edilən ola.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Bakı neftindən zənginləşən erməni mesenatları tamamilə yeni bir eməni tarixi yaradılması, bu azsaylı xalqın "yüksəlişi" üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Onlar , hətta qonşu xalqlara məxsus olan tarixi xidmətləri də belə öz adlarına çıxmaqdan çəkinmirlər. Eyni zamanda müstəqil, dəyərli, daha aydın tarixə malik olan bu xalqların üzərinə ləkə də  atmağa çalışırlar. Onlar gürcü abidələrini üzərindəki yazıları pozur ( tanış gəlir - H N ), kilsələrini ələ keçirməyə dəfələrlə cəhd etmişlər.

Eyni zamanda öz " tarix"lərini reklam etmək üçün digər xalqların mütəxəssislərindən də istifadə edirlər. Məsələn, Senkovski, erməni dırnaqarası "tarixçi"ləri Emin, Xudabaşev, Yeritsov belələrindəndir. Bu sahədə "mütəxəssislərindən" biri olan Patkanovun şagirdi Marr ( Azərbaycan tarixçiləri bu şəxsi yaxşı tanımalıdırlar - H N) gürcü poeması olan "Pələng dərisi geymiş pəhləvan" əsərinin ermənilərin olduğunu təsdiq edir. Özbaşınalığı ilə fenomenal xarakter daşıyan, "Böyük Pyotrun erməni xalqı ilə əlaqəsi" kitabını yazan, hansısa Ezov sağlam fikrin əleyhinə olaraq İsveç müharibəsinin qızğın vaxtında Pyotru İranla müharibəyə cəlb etməyə çalışan İsrail Ori adlanan bir avaranın cəhdinə xüsusi diplomatik hərəkət kimi qiymət verməyə çalışır. (Biz də kitab və dərsliklərimizdə bu şəxsə böyük əhəmiyyət veririk, bəlkə də vermək istəyirik - H N ) Bu Ezov qarşısına qoyduğu məqsəddən tez-tez kənara çıxaraq, yeri gəldi və ya gəlmədi, hər yerdən gürcülər əleyhinə sitatlar tapmağa cəhd edir və  öz kitabında onu əks etdirirdi.

Tiflisdə erməni - gürcü münasibətindən danışanda o saat "Temps" qəzetinin jurnalisti Kutuli yada düşür. Tiflisə gələn kimi "Mşak" qəzetinin redaktoru, bic və donqabel Arsruni onu ələ keçirir. Erməni varlıları onu yedirib- içirir, özlərindən bir addım kənara qoymurlar. Beləliklə, az vaxtda o obyektivliyi tamamilə itirir. İş o yerə çatır ki, küçədə görünən gözəl qadınları onlar erməni qızları, çirkinləri isə gürcü qadınları kimi qələmə verirlər. Hər şeyə inanan fransızın məqaləsini oxuyanda hətta öz vətənini sevən gürcü tarixçiləri belə onların bu hərəkətinə əsəbiləşə bilmirlər.

Bu yaxınlarda "tarix düzəldən" erməni siyasətçilərinin fransız alimi Baron de Bayı yoldan çıxarmaq cəhdinin boşa çıxmasını müşahidə etmək çox məzəli idi. O,  erməni katalikosluğunun paytaxtı Eçmiadzinə getmiş və ordakı qədim əşyaları müşahidə etmişdir. Ona bir sıra əşyalar, taclar, qablar, toxunma örtük və s. göstərmişlər. O deyilənlərlə əşyalar arasında olan qeyri- qəqiqliyi görmüşdü. Hətta bəzi toxunma parçalardakı üzərindəki cizgilər rokoko stilinin son dövrünə aid idi. Təcrübəli alim olan de Bay ermənilərin verdiyi xronoloji məlumatların qeyri-dəqiqliyini özünəməxsus yumor hissi ilə mətbuata bildirmişdi. Əsəbiləşmiş erməni qəzetlərinin quduzluğu ədəbsizliyə qədər gəlib çatmışdı.

Ermənilərin özləri haqqında yazılan hər bir fikrə xəstəvari reaksiya verməsini başa düşmək olar. Çünki, tarix boyu onlar özləri haqda indi rədd etməyə çalışdıqları xoşagəlməz fikirlər yaratmışdılar.

Obyektiv, humanist və əxlaqlı, hətta Romanın düşmənləri olan germanları belə tərifləməyi bacaran Roma tarixçisi Tasit özünün 2-ci kitabında ermənilər haqqında deyir : " həm coğrafi vəziyyətinə, həm də xarakterinə görə onlar ikiüzlü xalqdır. Onlar romalılara nifrət bəsləyir, iranlılara isə paxıllıq edirlər". 12-ci kitabında qeyd edir ki, "ermənilərin qəddarlığı kifayət qədər məlumdur". A.S. Puşkin qoca dağlının dili ilə "Sən qorxaq, sən qul, sən ermənisən"- deyir. Gürcü xalqı deyir :" erməni gəldi, demək yeni bəla gətirdi." Gürcü zadəganlarının ermənilər tərəfindən iqtisadi həyatdan sıxışdırılıb çıxarılması haqqında " cins atlar öldü, yeri eşşəklərə qaldı" və yaxud "yad toyuq ev toyuğunu evdən çıxardı"-deyirlər. Qafqaz tatarları ( azərbaycanlılar - H N ) deyirlər : "Barmaqlarının onunu da şam edib erməninin yolunu işıqlandır, o sənə sağ ol deməyəcək" ("erməni ilə dostluq et, amma çomağını yerə qoyma" və ya "ermənini evdə işlət, amma heç vaxt evin yuxarı başına çıxarma "( H N).

Rus xalqı da erməniləri alçaldıcı  adlarla çağırmağa meyllidirlər. Humanist və öncül şair olan Nekrasov öz şeirində deyir: " Yüksək səviyyəli nişanlıya yox dedin, hansisa bir erməniyə ərə getdin". Şair Jemçujnikov ( Kozma Prutkov ) şeirində qeyd edir ki, " Otaqda mən tək yatıram, qonşu otaqda isə erməni çığırır". " Çığırır", yəni erməni hər hansı bir məsələ barəsində səs - küy salır, onun işi - peşəsi elə hey bağırmaqdır. Nəinki, özü çığırır, bəzən başqa millətlərdən olan axmaq və satqınları da çığırmağa məcbur edir. ( Fransa prezidenti Sarkazi və onun kimiləri - H N)

Almaniya və Fransada Bakı erməni neftxudalarının pulları hesabına geniş təbliğat aparılmasına baxmayaraq, problemlə azacıq tanış olan şəxslər öz etiraz səslərini qaldırırlar. Ermənilər yaşayan ərazilərdə, Kürdüstan və Mesopotamiyada gəzən fransız səyyahı qraf de - Şole, bu əyalətlərdə vəziyyəti təsvir edərək, ermənilərə münasibəti pisləsə də belə yazır ki, " onların vəziyyəti məndə etiraz doğursa belə heç vaxt onlara bağlana bilmədim. Onların hiyləgərliyi və nadürüstlüyü, alçaqlığı və əclaflığı o qədər ikrah doğuran, o qədər iyrənc idi ki, yazmaqla hesaba gəlməz".

Alman səyyahı Alfred  Körte " Anadolu eskizləri " adlanan əsərində aşağıdakı fikirləri söyləyir : ..bu əyalətlərdə xalqın əsas hissəsi ilə təmasda olan demək olar ki, hər bir şəxs türkləri sevir və hörmət edir, yunanları aşağı səviyyəyə qoyur, erməniləri isə görməyə gözləri olmur və onlara nifrət edir....Hər yerdə bir məsəl özünü doğruldur : bir yunan iki yəhudini aldadar, bir erməni isə iki yunanı. Əgər sizi Anadoluda aldadıblarsa, bilin ki, siz erməni ilə iş görmüsünüz."

Həmin müəllif  Əskişəhrin bir iş adamının sözünü misal gətirir :  "Əgər bir iş barəsində türklə danışıq aparıramsa yazılı müqavilədən istifadə etmiirəm, çünki onun sözü kifayətdir. Yunanla yazılı müqavilə bağlayıram, erməni ilə isə nəinki müqavilə bağlayır, ümumiyyətlə onunla heç bir iş görmürəm. Onların yalan və intriqasından adamı yazılı müqavilə də müdafiə edə bilməz. "

Ciddi olaraq onu da deyək ki, savadlı və düşüncəli ermənilər özləri haqda olan bu fikirlərdən xəbərdardılar. Ona görə özlərini təqdim edəndə ya qafqazlı, ya gürcü, ya çərkəz kimi qələmə verir, bərkə düşəndə isə özlərini "xristian" adlandırırlar. Axırıncıdan daha çox istifadə etməyə çalışırlar, çünki qonşuları olan müsəlmanların fövqündə bu onlara böyük üstünlük verir və bundan daha çox qazanc götürməyə çalışırlar.( İndi Jirinovskinin intervyu zamanı dediyi sözün mənası daha yaxşı dərk olunur : Siz azərbaycanlıların yalnız bir təqsiri var. O da sizin müsəlman olmağınızdır. H N ) . " Xristian" sözü onları yəhudilərlə müqayisə edəndə də xilas edir. Onlarda o qədər yəhudi cizgiləri vardır ki, əgər bütün dünyanın alimləri səhv edərək onları arilər hesab etsə belə həyatın özü bu fikrin əleyhinə qalxa bilər.

Erməni tarixinin o qədər " böyük" adamların adları vardır ki, bu adamların heç birinin adı tarixə məlum deyil. Bütün erməni tarixini biz araşdırsaq, yeganə bir sözün doğruluğuna inanar, bir sözlə bu tarixi ifadə etsək yenə o sözdən yan keçə bilmərik, o söz də " xəyanət "dir.  Tez - tez sərhədləri dəyişən, qonşularında yerləşən güclü monarxlardan asılı olan şübhəli erməni hökmdarları ətraflarındakı monarxlara sistematik şəkildə xəyanət etmişlər. Əyanlar hökmdarlara, xalq həm əyanlara, həm də hökmdarlara xəyanət etmişlər. Kobud davranış, qeyri səmimi qarşılıqlı münasibət fenomenal dəyişməz olmuş, bu xalqın ikinci " mən"idir

İran, ərəb və ya romalılar kimi isə Ermənistana rəhbər təyin edən andan həmin rəhbərin şikayəti başlayırdı. Eramızın V əsrində Ermənistan  İran dövlətinin əyaləti oldu. Lakin katalikosun başçılığı ilə teokratiya erməniləri qeyri - rəsmi idarə etməyə başladı. O vaxdan erməni hakimləri vətənlərini və xalqını farslara, müsəlmanlara ya bizanslılara sata - sata gediblər.

Kiçik bir dövlətçilik XI əsrin sonunda kiçik Kilikiyada meydana gəldi və 1375-ci ildə tarixin səhnəsindən silinib getdi.
Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 23 mart 2012 20:52
  Melumatnz cox genish eyni zamanda maraqli idi. Aleksandr Dumanin "Qafqaz seferi" eserini yadma saldi.Mene ele gelir ki, indiki genclerimiz ermenilerin tarixen nece millet olduqunu mehz bu meqale vastesi ile oyrene bilerler.Meqaleye gore Teshekkurler!

 2. 24 mart 2012 18:09
  Nizami muallim cox bir lazimi movzuya toxunmusunuz. Bu kimi yazilar ilk novbede genclerimize lazimdir, xarici olkelere sefer eden ve ya tehsil alan genclerimiz cox vaxt bu cur melumatlarin yoxluqundan eziyyet cekir. Genclerimize deqiq bilik numayish etdirtilmesi sadece boyuk herflerle Teshekkurlere layiq gorule biler. Cox saqolun !

 3. 3 iyul 2012 16:07
  Salam eziz Nizami muellim.bu mukemmel yaziya gore genclerimiz adindan sonsuz tewekkurumu bildirirem size.cox deyerli ve gerekli meseleye toxunaraq bizelere analoqu olmayan melumat vermisiz .bir daha tesekkurler.HORMETLE KURSDA DERS VERDIYINIZ MUELLIMLERDEN BIRI---- TURAL muellim

 4. 19 aprel 2014 13:07
  salam.oxudum.maraqli idi.maraqli olmaqdan daha cox her bir genc ucun bu meqale maraqliligina gore deyil,vacibliyine gore ehemiyyet dasimalidir.zira,biz azeri xalqiyiq.ermenilerin ikiuzluyunu,qeddarligini,guclu milletlere yaltaqligini bilirik.meqaleye gore tesekkurler.men bir genc olaraq size sonsuz tesekkurumu bildirirem.

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.