Kurikulum+Test

19-05-2014, 18:10
2 401
+8

 

 

 Kurikulum+Test
                               

 Suallar  


1. Kurikulum nədir?
a) planlaşdırma     
b) konseptual sənəd      
c) standart        
d) qiymətləndirmə 2. Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
a) məzmun standartı                    
b) məzmun xətti 
c) ümumi təlim nəticələri            
d) həftəlik dərs saatlarının miqdarı 


3. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir? 
a) bilikyönümlüdür                
b)nəticəyönümlüdür 
c) müəllimyönümlüdür         
d) fənyönümlüdür 


4. Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ? 
a) diaqnostik   
b) rüblük   
c) formativ      
d) summativ  


5. Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
a)     psixomotor
b)    deklarativ
c)     idraki
d)    ünsiyyət 


6. Kurikuluma nə daxil deyil?
a)     təlim strategiyaları
b)    məzmun standartları
c)     təhsil qanunu
d)    qiymətləndirmə mexanizmləri 7. Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?

a)          b) 1             c) 3          d) 5 


8. "Tələbyönümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?
a) məktəbin tələbatının nəzərə alınması.
b) fərdin, cəmiyyətin və dövlətin  dəyişən ehtiyac və  tələbatlarının nəzərə alınması.
c) şagirdin tələbatının nəzərə alınması.
d) məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması. 


9. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?
a) dəstəkləyici mühitin yaradılması
b) fəaliyyətin stimullaşdırılması
c) təlimdə bərabər imkanların yaradılması
d)bilikyönümlülük                              


10. Neçə təlim forması var?
a) 8       b) 5          c)4       d)  14 


11. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

a) cütlərlə          b) fərdi        c)
müzakirə         d) kollektiv 


12. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?
a) klaster, müzakirə
b) qruplarla,  müsahibə
c) bibö,  cütlərlə
d) cütlərlə, fərdi 


13. Planlaşdırmanın neçə  növü var?

a) 1              b) 3                    c)
2                       d) 6  


14. Perspektiv planlaşdırma  hansı müddəti əhatə edir?

a) aylıq             b)
illik            c) rüblük             d) gündəlik 


15. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2. Tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3.  İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
a) 2, 3, 4        b) 1, 2, 3          c)  1,3, 4       d) 1, 2, 4 [/b]
16. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı  tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
[b]a) xronoloji
b) sadədən mürəkkəbə
c) şeirlərin ardıcıllığı.
d) məntiqi ardıcılllıq 


17. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?
a) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.
b) qiymətləndirməşagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız  qiymət almaq xatirinə oxuyurdu.
c) şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.
d) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir. 


18.  Məktəbdaxili  qiymətləndirmənin  neçə növü var?

a)  2                b) 4                     c)   5                 d)
3 


19.Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır? 
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə  
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə      
c) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə 


20. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır? 
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə . 
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə      
c)  təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə 


21. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır  
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə 
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə       
c)  təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə  


22. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda). 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c) summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda  


23.  Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır?
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda) 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c) kiçik summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda 


24  Diaqnostik  qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır?
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda) 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c)  bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda  


25 Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr?    
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları , şagirdlərin yazı işlərinin təhlili , test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi 


26 Formativ  qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?   
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları ,şagirdlərin yazı işlərinin təhlili , test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi  


27 Summativ  qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?    
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi 


28) Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
a) 9                b) 2                 c) 6                d)4 


29) Aşağıdakılardan hansı təlim  üsuludur?

a) qiymətləndirmə   b) kompetensiya      c) yazı işləri       d) müzakirə


30) İllik  planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

a) standartlar     b)  inteqrasiya    c) motivasiya       d) resurslar 


31) Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?

a) müzakirə   b) cütlərlə   c)  söz assosiasiyası        d)  debat  


32 Summativ qiymətləndirmə  tapşırıqları  hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi necə paylaşdırırlır?
a) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar  40%, çətin  səviyyəli suallar 40% təşkil edir.
b) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar  60%, çətin  səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
c) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar  40%, çətin  səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
d) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar  20%, çətin  səviyyəli suallar 40% təşkil edir.     

 

 Şərhlər
64x64

Nurlana90

26 iyul 2013 09:18
ssse,
mende sen eden kimi etdim o suali,cavab 33dur,ededi orta kimi tapiriqda,9 iscinin cemi 288 yashi var,1inin de 42 yashi var,sayi cemleyib ishcilerin sayina boluruk,yeni 10-a.cavab 33 alinir smile

3gunum qaldiiiii,demek olar ki haziram imtahana request)))

64x64

13.10.2003

26 iyul 2013 09:42
 azerbaycan dilinden en cox tesriflenen, tesriflenmeyen  dusub, xeberiniz olsun

riyaziyyatdan ise  yolun yarisinin yarisinin yarisi

64x64

Elvin91

26 iyul 2013 10:11
yolun yarisinin yarisinin yarisi cavabi 12.5%dir ? bilen varsa yazsin.

64x64

Alemsah

26 iyul 2013 10:14
yarisinin yarisinin yarisini sualin qoyulusu necedi ve hellini deqiq bilen varsa tazsin da bir zehmet

64x64

Elvin91

26 iyul 2013 10:15
ama mence usaqlar orta yas 37dir, cunki onsuz 9dene 32var, demek bu 32ozudur, 42le toplayib 2e bolmek kifayetdir, mentiq ele bunun burasidida bes. yoxsa ne dusmusduki orta ededi salsinlar mentiqe, da nolduki onda, orta ededi ibtidai sinfe uzre verenlere sala bilerler.

64x64

Alemsah

26 iyul 2013 10:17
Elvin91 zehmet olmasa yazardiniz sualin qoyulusu neceydi ve nece hell etdiz?

64x64

snaiba

26 iyul 2013 10:31
yarısının yarısının yarısı 12.5dir
ədədi orta isə (32+42):2=37dir


64x64

sss25

26 iyul 2013 10:33
yarisinin yarisinin yarisinin suali yazin da zehmet olmasa kim bilirse snaiba suali yazin da bilirsizse

64x64

Alemsah

26 iyul 2013 10:37
yarisinin yarisinin yarisi suali deqiq yazin da nece qoyulmusdu sual.zehmet olmasa

yarisinin yarisinin yarisi suali deqiq yazin da nece qoyulmusdu sual.zehmet olmasa

64x64

Elvin91

26 iyul 2013 10:46
Alemsah, men imtahanda olmamisam, menim imtahanim 31dir, ama burdan baxib yazdim, cavab 37dir, deqiqdir, cunki 9dene 32onsuz 32dir, qalir 42, toplayib 2e boluruk, yeni 37. yolun yarisi meselesi mence yarimciqdi. yarimciq olmasa mence cvab 12.5%dir.

64x64

ssse

26 iyul 2013 10:46
bu sual magistraturaya da dusub .izahli hellerde de bele hesablanib. cavab 33-dur.
ayrica mentiq suallarinin bezilerini islemek ucun bialogiyani tarixi,hetta futbolu bilmek lazimdir.ele bir sual var ,o suali bilmek ucun olkenin nece defe cempion oldugunu bilmek lazimdir. 
 
 

64x64

Elvin91

26 iyul 2013 10:48
Alemsah, men imtahanda olmamisam, menim imtahanim 31dir, ama burdan baxib yazdim, cavab 37dir, deqiqdir, cunki 9dene 32onsuz 32dir, qalir 42, toplayib 2e boluruk, yeni 37. yolun yarisi meselesi mence yarimciqdi. yarimciq olmasa mence cvab 12.5%dir.

64x64

ssse

26 iyul 2013 10:53
 
bu sual magistraturaya da dusub .izahli hellerde de bele hesablanib. cavab 33-dur.
ayrica mentiq suallarinin bezilerini islemek ucun bialogiyani tarixi,hetta futbolu bilmek lazimdir.ele bir sual var ,o suali bilmek ucun olkenin nece defe cempion oldugunu bilmek lazimdir. 
 
yarisinin yarisinin yarisi gedildiyi yolun daha nece faizinin gedilmesi oldugunu sorusur.
12.5%gedilib qalib 100%-12.5%=87.5% 
 


 
bu sual magistraturaya da dusub .izahli hellerde de bele hesablanib. cavab 33-dur.
ayrica mentiq suallarinin bezilerini islemek ucun bialogiyani tarixi,hetta futbolu bilmek lazimdir.ele bir sual var ,o suali bilmek ucun olkenin nece defe cempion oldugunu bilmek lazimdir. 
 
yarisinin yarisinin yarisi gedildiyi yolun daha nece faizinin gedilmesi oldugunu sorusur.
12.5%gedilib qalib 100%-12.5%=87.5% 
 

64x64

Nurlana90

26 iyul 2013 10:53
bu radio da bezdirdi meni angry

64x64

Elvin91

26 iyul 2013 11:01
orta yasda cavab 37olmalidir, onsa 9 iscinin heresinin yasi  32dir, bu ozu bir nefer demekdir, qalir 2sini toplayib 2e bolmek, yeni 32+42=74/2=37mene de evdekiler deyirki o mahninin sesini al, da deye bilmiremki saytin ozunde oxunur, komputerin ozunden sesini aliram, ) ama kurikulim testlerini oxumaga mane olur, 

64x64

Nurlana90

26 iyul 2013 11:15
Elvin91,
tapdim kenarda radio isharesi var sag terefe yuxariya cix onun ustunde pausa duymesi var onu bas,kesicey)))

Elvin91,axir ki dayandirdim radionu,ekranin sag terefinde yuxariya chix orda killer radio var onun ustunde pausa duyumesi var onu bas,sesin kesicey winkElvin91,axir ki dayandirdim radionu,ekranin sag terefinde yuxariya chix orda killer radio var onun ustunde pausa duyumesi var onu bas,sesin kesicey wink


64x64

AYTEEN

26 iyul 2013 11:34
ingilis dilinden imtahan verenlerden xahiş edirem meslehet versinler budaq cümlələri hardan oxusam yaxşidir hec başa düşe bilmirem onlari daha dogrusu testlərdə cox sehv cixir

ingilis dilinden imtahan verenlerden xahiş edirem meslehet versinler budaq cümlələri hardan oxusam yaxşidir hec başa düşe bilmirem onlari daha dogrusu testlərdə cox sehv cixir

64x64

Amiga

26 iyul 2013 11:37
radionu baglayindaaaaaa...sagdadi radio

radio sagdadi,sesin kese bilersiz)

64x64

Sayka5

26 iyul 2013 11:42
ee here bir cav yazir kim deqiq bilir xahish cavabi yazsin

64x64

Allerra23

26 iyul 2013 11:43
Eger sual,tedqiqati KİM APARİR?- disa,cavab shagird olacaq.Cunki feal telimde muellim-fasilitator(beledci),shagird-tedqiqatcidi.Ola bilsin beledi bunun cavabi

64x64

Valenton

26 iyul 2013 11:55
Salam .dostlar!Necesiniz?Mene C varianti dushmushdu.Kurikuluma baxanda mmentiq suallari daha asan idi demek olar ki...Kurikulum suallarini yaziram-1.Edebiyyat derslerinde elave oxu dersleri neye esasen mueyyenleshdirilir? A)Eserin novune gore.B)Eserin janrina gore.C)Eserin lazimliligina gore.D)Eserin illustrasiyasina gore.E)Eserin hecmine gore.Illustrssiya,shekiller demekdi.2-Ders zamani sinfin feallashmasi neye esasen mueyyen olunur?A)Motivasiyaya esasen.B)Qiymetlendirmeye esasen.C)Produktivliye esasen.D)Yaradici tetbiqetmeye esasen.D)Yekunlashdirmaya esasen.3-Bunlardan hansi shagirdin shexsi keyyfiyyetlerini mueyyen edir?A)Esse(bu mutleq dogru cavabdi).4-Mezmun standartlarinin bunlardan hansilari ile elaqesi var?Burada duzgun cavablar bunlardi-Qiymetlendirme,yekunlashdirma ve produktivlik.Inanin ki 5-ci suali unutmusham.Mentiq suallarini da yazacam .Emin olun!

Salam ,Alemshah xanim!Ish formalari bunlardi-ferdi, kollektiv,qruplarla ve cutlerle.Telim formalari ise bunlardi-Debat,klaster,muzakire,Venn duaqrami ve beyin hemlesi!

Salam ,Alemshah xanim!Ish formalari bunlardi-ferdi, kollektiv,qruplarla ve cutlerle.Telim formalari ise bunlardi-Debat,klaster,muzakire,Venn duaqrami ve beyin hemlesi!

Salam ,Alemshah xanim!Ish formalari bunlardi-ferdi, kollektiv,qruplarla ve cutlerle.Telim formalari ise bunlardi-Debat,klaster,muzakire,Venn duaqrami ve beyin hemlesi!

64x64

AYTEEN

26 iyul 2013 12:22
Mənim tanişim bir qiz 23 bal yigib yaxşi oxuyan qizdir amma hele hec bir sual demeyib mene

64x64

turana92

26 iyul 2013 12:34
slm,millet 2mentiq testi yazblar imtahannan cxanlar,suallarin her 2si bilikli.netde var,ora baxn 1ci sual 34, 2ci sualin cvbi 87.5di

slm,millet cumemiz de mubarekkkk..... 2mentiq testi yazblar imtahannan cxanlar,suallarin her 2si bilikli.netde var,ora baxn 1ci sual 34, 2ci sualin cvbi 87.5di

slm,millet cumemiz de mubarekkkk..... 2mentiq testi yazblar imtahannan cxanlar,suallarin her 2si bilikli.netde var,ora baxn 1ci sual 34, 2ci sualin cvbi 87.5di

64x64

sinpaticni90

26 iyul 2013 12:51
Salam,,O mentiq Suali bele olub....Yolun yarısının yarısının yarısını gedən adam yolun daha neçə faizini getməlidir? CaVAB DA 87.5 DIR,,DEQIQ CAVABDIR

64x64

Elvin91

26 iyul 2013 13:00
87.5i basa dusduk, bes 34nece ola biler axi?? zehmet olmasa basa salin. yada bilikli .net saytindan linki atin, baxaq, zehmet olmasa..

64x64

Sunay

26 iyul 2013 13:20
bu gun imtahan verenlerin dediyine gore kurikulum cetin olub.bi qiz 28 bal yigib cox savaddi qiz idi 

64x64

Shahmarzadeh

26 iyul 2013 13:31
Gülnarə Məmmədova salam.Riyaziyyat esasen 8-9cu siniflerden duwur.9dan yuxari olmur--------------------
64x64

AYTEEN

26 iyul 2013 13:50
yazmaq olmur deyesen burda

64x64

shahlam

26 iyul 2013 14:28
kecen il ingilis dilinden verdim 26.30 yigdim,ingilis dilinden suallar demek olarki asan idi mes dusmusdu have got has got,smell taste den sonra ne islenir sifet yoxsa zerf,ve s,kurikulumun sualinin 2 si mutleq qiymetlendirmeden dusmusdu,feal telimden,mentiq cetin idi

kecen il ingilis dilinden verdim 26.30 yigdim,ingilis dilinden suallar demek olarki asan idi mes dusmusdu have got has got,smell taste den sonra ne islenir sifet yoxsa zerf,ve s,kurikulumun sualinin 2 si mutleq qiymetlendirmeden dusmusdu,feal telimden,mentiq cetin idi

64x64

Allerra23

26 iyul 2013 14:48
men bu kurikulum suallari haqqinda hecne bilmirem.Mene ele gelir di,kurikulum haqqinda lazimi biliyim var,amma qetiyyen ele ddeyilmis.Tamam yeni movzulardan dusub suallar (( .Kim ne meslehet vere biler? Hansi resurslardan oxumaq lazimdi yuxarida dusen movzulari? Men netden bir shey tapa bilmedim(((

Məlumat
Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.

Avtorizasiya