Inteqrasiya olunan fənlərin standartları

Inteqrasiya olunan fənlərin standartları

 

 

Hörmətli müəllimlər.5-ci sinifde perspektiv planlaşdırmanı Hamlet müəllim dərc etmişdir.Mənim də bir köməyim dəysin istədim və mövzulara uyğun olaraq inteqrasiya olunan fənlərin standartlarını cədvəl şəklində sizlərə təqdim edirəm.Mən özüm üçün bu cədvəli perspektiv planlaşdırmaya daxil etmişəm.Hər dəfə nəyi isə vərəqləməmək üçün çox məqsədəuyğundur.Bəzi standartlar isə mövcud deyil,məsələn -Təsviri Incəsənət :4.1.1 ;Təsviri incəsənət :4.1.1 ;
İnteqrasiya olunan fənlərin standarları
1. Tarix elmi nəyi öyrənir.
Ədəbiyyat:1.1.4 Şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrini fərq-ləndirir.; 2.2.1Müzakirələrdə söylənilən fikirlərə öz mü-nasibətini bildirir.; 3.1.2 Mövzuya uyğun topladığı materialları sistemləşdirir, plan tutur.;


2.Azərbaycanın ən qədim insan məskənləri
Həyat bilgisi:
1.2.1; Canlıların həyatında ekoloji mühitin rolunu əsaslandırır
Ana dili :
1.2.2; Fikirlərini konkret fakt və nümunələrlə əsaslandırır.
3. Qayalar üzərində tarix Ana dili :
3.1.2 ; Mövzu ilə bağlı topladığı materiallar əsasında mətn hazırlayır.
Ədəbiyyat :
1.1.4 ; Şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrini fərqləndirir.
4.Əmək alətləri necə meydana gəldi
Ana dili :
3.1.2 ; . Mövzu ilə bağlı topladığı materiallar əsasında mətn hazırlayır.
Həyat bilgisi:
2.1.1 ; Cəmiyyətin sosial tərkibini (ailə, ictimai birliklər, dövlət) izah edir.
5.Azərbaycanın ən qədim dövləti Həyat bilgisi:
2.1.2 ; Dövlət anlayışını cəmiyyətin həyatını tənzimləyən vahid siyasi təşkilat kimi izah edir.
Ana dili :
3.1.3. ; Mətnin tərkib hissələrini (giriş, əsas hissə və nəticə) əlaqələndirir.
Ədəbiyyat :
3.1.3 ; 0,5-1 səhifə həcmində nəqli xarakterli mətnlər (inşa, esse, hekayə) yazır.
6.Qaniçən Kiri kim məğlub etdi
Ana dili :
1.2.1 ; Deyəcəyi fikrə müvafiq ifadə forması seçir.
Təsviri Incəsənət :
4.1.1 ;
7.Atropatena necə Azərbaycan oldu
Həyat bilgisi:
2.1.2 ; Dövlət anlayışını cəmiyyətin həyatını tənzimləyən vahid siyasi təşkilat kimi izah edir.
Ana dili :
3.1.4 ; Müxtəlif əməli yazılar (ərizə, tərcümeyi-hal) yazır.
Ədəbiyyat :
3.1.3 ; 0,5-1 səhifə həcmində nəqli xarakterli mətnlər (inşa, esse, hekayə) yazır.

8.Albaniya
Həyat bilgisi:
2.1.2 ; Dövlət anlayışını cəmiyyətin həyatını tənzimləyən vahid siyasi təşkilat kimi izah edir.
Ana dili :
3.1.4 ; Müxtəlif əməli yazılar (ərizə, tərcümeyi-hal) yazır.
Ədəbiyyat :
3.1.3 ; 0,5-1 səhifə həcmində nəqli xarakterli mətnlər (inşa, esse, hekayə) yazır.
9.Azərbaycanda dini inanclar
Ana dili :
1.1.2 ; Deyəcəyi fikrə müvafiq ifadə forması seçir. 2.1.1 ; Lüğətlərdən istifadə etməklə tanış olmadığı sözlərin mənasını müəyyənləşdirir.
Həyat bilgisi:
3.3.1 ; Dini inamların ümumi və fərqli cəhətlərini müqayisə edir.

10.Cavanşir
Ana dili :
1.2.4 ; Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir.
Təsviri incəsənət :
4.1.1 ;
11." Qırx il kölə kimi yaşamaqdansa ...”
Ana dili :
1.2.2 ; . Fikirlərini konkret fakt və nümunələrlə əsaslandırır.
2.2.3 ; Mətndəki əsas fikri müəyyənləşdirir.
Ədəbiyyat :
2.2.1 ; Müzakirələrdə söylənilən fikirlərə öz münasibətini bildirir.
12."Kitabi – Dədə Qorqud ”-yurdumuzun tarixi salnaməsi
Ana dili :
2.2.3 ; Mətndəki əsas fikri müəyyənləşdirir.
Həyat bilgisi:
3.2.2 ; Mənəvi borcun (təbiət, cəmiyyət, dövlət, ailə qarşısında) əhəmiyyətini izah edir.

13." Dəmir qapı ” - Dərbənd
Ana dili :
3.1.2 ; Mövzu ilə bağlı topladığı materiallar əsasında mətn hazırlayır.
Ədəbiyyat :
3.1.2 ; Mövzuya uyğun topladığı materialları sistemləşdirir, plan tutur.
14.Uzunömürlü dövlət - Şirvanşahlar
Həyat bilgisi:
2.1.2 ; Dövlət anlayışını cəmiyyətin həyatını tənzimləyən vahid siyasi təşkilat kimi izah edir.
Ədəbiyyat :
3..1.3 ; 0,5-1 səhifə həcmində nəqli xarakterli mətnlər (inşa, esse, hekayə) yazır.
Ana dili :
3.1.4 ; Müxtəlif əməli yazılar (ərizə, tərcümeyi-hal) yazır.
15.Bərdə
Ədəbiyyat :
1.1.4 ; Şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrini fərqləndirir.
Ana dili :
3.1.2 ; Mövzu ilə bağlı topladığı materiallar əsasında mətn hazırlayır.
16.Təbriz
Ədəbiyyat :
1.1.4 ; Şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrini fərqləndirir.
Ana dili :
3.1.2 ; Mövzu ilə bağlı topladığı materiallar əsasında mətn hazırlayır.
17.Ərdəbil
Ədəbiyyat :
1.1.4 ; Şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrini fərqləndirir.
Ana dili :
3.1.2 ; Mövzu ilə bağlı topladığı materiallar əsasında mətn hazırlayır.
18.Azərbaycan mədəniyyətinin oyanışı
Ana dili ;
1.2.2 ; . Fikirlərini konkret fakt və nümunələrlə əsaslandırır.
Həyat bilgisi:
3.2.2 ; Mənəvi borcun (təbiət, cəmiyyət, dövlət, ailə qarşısında) əhəmiyyətini izah edir.
19.Şəmsəddin Eldəniz necə Azərbaycan hökmdarı oldu
Ana dili ;
1.2.4 ; Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir.
Təsviri incəsənət :
4.1.1 ;
20.Marağa rəsədxanası
Ana dili :
1.2.2. ; Fikirlərini konkret fakt və nümunələrlə əsaslandırır.
2.1.1 ; Lüğətlərdən istifadə etməklə tanış olmadığı sözlərin mənasını müəyyənləşdirir.
Həyat bilgisi:
3.1.2 ;
21."Rəşidiyyə”
Ana dili :
1.2.2 ; Fikirlərini konkret fakt və nümunələrlə əsaslandırır.
Həyat bilgisi:
3.2.2 ; Mənəvi borcun (təbiət, cəmiyyət, dövlət, ailə qarşısında) əhəmiyyətini izah edir.
22.Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı
Ana dili :
1.2.4 ; Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir.
23. "Gülüstan qalası, yoxsa Azərbaycan?” Ana dili :
1.2.4 ; Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir.
24."Şairlər sultanı”
Ədəbiyyat :
1.1.1 ; Müxtəlif vəznli şeirlərdə və sadə süjetli ədəbi nümunələrdə (nağıl, təmsil, hekayə) tanış olmayan sözlərin mənalarını lüğətdən istifadə etməklə izah edir. 2.2.1 ; Müzakirələrdə söylənilən fikirlərə öz münasibətini bildirir.
25. Şərqin son böyük fatehi Ana dili :
1.2.4 ; Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir.
26.İlk müstəqil Azərbaycan xanlığı
Həyat bilgisi:
2.1.2 ; Dövlət anlayışını cəmiyyətin həyatını tənzimləyən vahid siyasi təşkilat kimi izah edir.
Ana dili :
3.1.4 ; Müxtəlif əməli yazılar (ərizə, tərcümeyi-hal) yazır.
27.Şuşa qalası
Ana dili :
1.2.2 ; Fikirlərini konkret fakt və nümunələrlə əsaslandırır.
28.İrəvan xanlığı
Həyat bilgisi:
2.1.2 ; Dövlət anlayışını cəmiyyətin həyatını tənzimləyən vahid siyasi təşkilat kimi izah edir.
Ana dili :
3.1.4 ; Müxtəlif əməli yazılar (ərizə, tərcümeyi-hal) yazır.
29.Gəncə niyə Yelizavetpol adlandı
Həyat bilgisi:
3.2.2 ; Mənəvi borcun (təbiət, cəmiyyət, dövlət, ailə qarşısında) əhəmiyyətini izah edir.
30.Azərbaycanın parçalanması
Ədəbiyyat :
3.1.3 ; . 0,5-1 səhifə həcmində nəqli xarakterli mətnlər (inşa, esse, hekayə) yazır
31.Tarixi yazanlar
Ana dili :
1.2.4 ; . Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir.
32. Mirzə Fətəli Axundzadə Ana dili :
1.2.4 ; . Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir.
33. Milli mətbuatımızın banisi Ana dili :
1.2.4 ; . Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir
34. Böyük xeyriyyəçi Ana dili :
1.2.4 ; . Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir.
35."Molla Nəsrəddin”
Həyat bilgisi:
3.2.2 ; Mənəvi borcun (təbiət, cəmiyyət, dövlət, ailə qarşısında) əhəmiyyətini izah edir.
36.Mirzə Ələkbər Sabir
Ədəbiyyat :2.1.3 ; Ədəbi nümunələrlə bağlı fikirlərini bildirir.
2.1.3 ;
37.Səttərxan
Ədəbiyyat :
3.1.2 ; Mövzuya uyğun topladığı materialları sistemləşdirir, plan tutur.
38.Sultan bəy Sultanov
Ədəbiyyat :
3.1.3 ; 0,5-1 səhifə həcmində nəqli xarakterli mətnlər (inşa, esse, hekayə) yazır. 3.1.2 ; Mövzuya uyğun topladığı materialları sistemləşdirir, plan tutur.
39.Mart soyqırımı
Ədəbiyyat :
1.4.4 ; 3.1.2 ; Mövzuya uyğun topladığı materialları sistemləşdirir, plan tutur.
40."Bir dəfə yüksələn bayraq…”
Həyat bilgisi:
2.1.2 ; Dövlət anlayışını cəmiyyətin həyatını tənzimləyən vahid siyasi təşkilat kimi izah edir.
Ədəbiyyat :
3.1.3 ; 0,5-1 səhifə həcmində nəqli xarakterli mətnlər (inşa, esse, hekayə) yazır.
Ana dili :
3.1.4 ; Müxtəlif əməli yazılar (ərizə, tərcümeyi-hal) yazır
41.Azərbaycan ordusunu yaradanlar
Ana dili :
1.2.4 ; . Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir.
42. İnqlab, yoxsa işğal
Həyat bilgisi:
2.1.2 ; Dövlət anlayışını cəmiyyətin həyatını tənzimləyən vahid siyasi təşkilat kimi izah edir.
Ədəbiyyat :
3.1.3 ; 0,5-1 səhifə həcmində nəqli xarakterli mətnlər (inşa, esse, hekayə) yazır.
Ana dili :
3.1.4 ; Müxtəlif əməli yazılar (ərizə, tərcümeyi-hal) yazır.
43.Qardaş köməyi
Həyat bilgisi:
3.1.1 ; Ünsiyyəti mənəvi tələbat kimi qiymətləndirir.
44.1937-ci il
Ana dili :
1.2.4 ; . Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir.
Həyat bilgisi:
2.1.1 ; Cəmiyyətin sosial tərkibini (ailə, ictimai birliklər, dövlət) izah edir.
45.Şərqdə ilk operanı kim yaratdı
Musiqi :
1.1.1 ; Mahnı melodiyasını birsəsli (unison) not və sözləri ilə oxuyur.
Ana dili :
3.1.2 ; Mövzu ilə bağlı topladığı materiallar əsasında mətn hazırlayır.
Həyat bilgisi:
3.2.2 ; Mənəvi borcun (təbiət, cəmiyyət, dövlət, ailə qarşısında) əhəmiyyətini izah edir.
46.İkinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan
Həyat bilgisi:
2.1.1 ; Cəmiyyətin sosial tərkibini (ailə, ictimai birliklər, dövlət) izah edir.
47.Ustad Şəhriyar
Ədəbiyyat :
2.1.3 ; Ədəbi nümunələrlə bağlı fikirlərini bildirir.
48. Lütfu Rəhim oğlu Ələsgərzadə Ədəbiyyat :
3.1.2 ; Mövzuya uyğun topladığı materialları sistemləşdirir, plan tutur.
49.Dirçəliş
Həyat bilgisi:
3.2.2 ; Mənəvi borcun (təbiət, cəmiyyət, dövlət, ailə qarşısında) əhəmiyyətini izah edir.
50.Qanlı Yanvar
Ana dili :
1.2.4 ; . Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir.
Həyat bilgisi:
2.1.1 ; Cəmiyyətin sosial tərkibini (ailə, ictimai birliklər, dövlət) izah edir.
51.İstiqlaliyyətimizin bərpası
Ədəbiyyat :
3.1.3 ; 0,5-1 səhifə həcmində nəqli xarakterli mətnlər (inşa, esse, hekayə) yazır.
Ana dili :
3.1.4 ; Müxtəlif əməli yazılar (ərizə, tərcümeyi-hal) yazır
52.Xocalı faciəsi
Həyat bilgisi:
2.1.1 ; Cəmiyyətin sosial tərkibini (ailə, ictimai birliklər, dövlət) izah edir.
Təsviri incəsənət :
1.3.1 ; Azərbaycanın və dünyanın görkəmli təsviri incəsənət nümayəndələri (Məsud İbn Davud, Soltan Məhəmməd, Elmira Şaxtaxtinskaya, İbrahim Zeynalov, Qriqori Qaqarin) və onların əsərləri haqqında məlumatları şərh edir.
53.Müstəqil Azərbaycan qurucusu
Ana dili :
1.2.4 ; . Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir
54.Ulu Öndərin yolu ilə
Ana dili :
1.2.4 ; . Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir bildirir.Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 6 oktyabr 2012 17:09

 2. 8 oktyabr 2012 20:07
  Heyat bilgisi ucun hec ne yoxdur . tapa bilmirem.

 3. 8 oktyabr 2012 20:54
  Bu cedvel tarixe aiddir.Heyat bilgisi mence hec kitablarda verilmeyib.

 4. 9 oktyabr 2012 18:23
  Heyat bilgisine aid nec ne yoxdur bizde. 4cu sinifde kecdiklerini tekrar etdirmekden basqa care yoxdur. hec yerde yoxdur kitab , vesait

 5. 9 oktyabr 2012 19:36
  Bizim mektebde de eyni veziyyetdir.

 6. 9 oktyabr 2012 20:57
  Dostlar bu heyaT BILGISI ile yaman maraq oqrub qerek sabah muallimlerimizden tapim planlashdirmani bura qoyum Bizim mektebde men bu kitabi gormushem duzdu kitabi bura qoymasamda planlashdirmani taparam

 7. 1 avqust 2013 10:05
  salam,once butun melumatlara gore tesekkurler.men bu saytdaki materiallari oxuyuram,ingilis dilinnden imtahan verecem.muellimlerin ise qebulu.sizce planlasdirmayla bagli bele suallar duse biler?
   
   

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.