Müəllimlərə dəstək - Kurikulum sualları

Müəllimlərə dəstək - Kurikulum sualları

 

1) "Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qüvvəyə minib?
A) 1998 B)1999 C) 2002 Ç) 2008 D) 2009

[/b]
2) "Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə maddədən ibarətdir?
A) 47 B) 50 C) 40 Ç) 58 D) 38

3) Məzmun standartının quruluşu hansıdır?
A) Bilik Fəaliyyət Vərdiş
B) Bacarıq Vərdiş
C) Bilik Fəaliyyət
Ç) Heç biri
D) Fəaliyyət Vərdiş

4) "Kurikulum” sözünün lüğəti mənası deməkdir:
A) sənəd, məcmuə
B) fənn, təhsil
C) Konsepsiya, əmr
Ç) yol, istiqamət
D) Təhsil pilləsi, təhsil proqramları

5) Biliyin növləri hansıdır?
A) Təlim. Bacarıq. Vərdiş.
B) Məntiqi. Yaradıcı. Tənqidi.
C) Motivasiya. İnteqrasiya. Karusel
Ç) Deklarativ. Prosedural. Kontekstual
D) Hamı.

6) BİBÖ abveturası nə bildirir?
A) Bilmək İstəyirəm. Bildim. Öyrəndim.
B) Bilmirəm. İstəyirəm bilim. Öyrənərdim.
C) Bilmədiklərim.İstəyirəm bilim. Öyrənərdim.
Ç) Bilik. İstiqamət. Bilmədiklərim. Öyrəndiklərim.
D) Bilirəm. İstəyirəm bilim. Öyrəndim.

7) Blumun Taksonomiyası nəzəriyyəsinə görə dərketmənin Səviyyələri hansıdır?
A) 1)Bilik 2)Qavrama 3)Tətbiq 4) Təhlil 5)Sintez 6) Qiymətləndirmə
B) 1)Bilik 2)Tətbiq 3)Təhlil 4)Qiymətləndirmə 5)Sintez
C) 1)Bilik 2)Təhlil 3)Sintez 4)Tətbiq 2) Qiymətləndirmə
Ç) 1)Bilik 2)Qavrama 6) Qiymətləndirmə
D) 1)Bilik 2)Tətbiq 3)Qavrama 4) Təhlil 5)Sintez 6) Qiymətləndirmə

8) Fəal təlim nəyə əsaslanır?
A) Təfəkkürün inkişafına. Təfəkkürün müstəqillik və sərbəstliyinə. Əməkdaşlığa.
B) Biliklərin yaradıcı tətbiqinə. Şagirdin fəal dərketmə mövqeyinə. Problemli şəraitin yaranmasına.
C) Biliklərin müstəqil əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına.
Ç) Heç birinə.
D) Hamısına.
9)Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır?
A) Humanistlik. Demokratlik. Millilik və dünyavilik. Humanistlik. İnteqrasiya.
B) Humanistlik. Demokratlik. Bərabərlik. Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətlilik. Səmərəlik. Daimilik. Varislik. Liberallaşma. İnteqrasiya
C) Demokratlik. Bərabərlik. Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətlilik. Humanistlik. İnteqrasiya. Məsuliyyət.
Ç) Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətlilik. Səmərəlik. Daimilik. Varislik. Liberallaşma. İnteqrasiya. Kurikulum
D) Humanistlik. Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətlilik. Səmərəlik. Daimilik. İnteqrasiya. Kurikulum. İnteqrasiya.

10) Təhsilalma Formasi deyil?
[b]
A) Sərbəst B) Əyani C) Qiyabi Ç) Özəl D) Məsafəil


Cavablar: 1.D 2.A 3.C 4.Ç 5.Ç 6.D 7.A 8.D 9.B 10.Ç


1. Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir?

a) 1999—2007 b) 2001—2011
d) 1999—2013
c) 1999—2009

2. Kurrikulum nədir?
a) Təlimin təşkilinə qoyulan tələblər və qiymətləndirmə nümunələri toplusu
b) Təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli təşkilinə, məqsədyönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan yaradan konseptual sənəd.
c) Dərs nümunələri, qiymətləndirmə nümunələri və müəllimlər üçün digər metodik göstərişlər toplusu
d) Təlim metodu, forma və vasitələrin məcmusu

3. Milli Kurrikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərə alınmamışdır?

a) tələbyönümlük
b) nəticəyönümlük
c) subyektivlik
d) şəxsiyyətyönümlük

4. İbtidai təhsil pilləsi üçün neçə fənn kurrikulumu hazırlanıb?
a) 10 b) 9
c) 11 d) 12

5. Kurrikulumlarda fənnin məzmunu necə verilmişdir?
a) bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında
b) qimətləndirmə standartları şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında
c) biliklər şəklində ifadə edilən təlim nəticələri — standartlar formasında
d) oyun və fəaliyyət şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında

6. Kurrikulumda məzmun standartı nədir?
a. şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün konkret ölçülərdir.
b. təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir
c. təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir
d. yalnız şagird fəaliyyətinin mərhələlərini əhatə edir

7. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt-standartlara aid deyil?
a. əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir
b. təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir
c. təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını istiqamətləndirir
d. təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır

8. 4.1.4. Ədədin kəmiyyətin göstəricisi olduğunu başa düşdüyünü nümayiş etdirir. Bu standart hansı bilik və fəaliyyət növünə aiddir?
a) deklorativ bilik bilik – idraki fəaliyyət b) kontekstual bilik – psixomator fəaliyyət
c) prosedural bilik – idraki fəaliyyət d) deklorativ və kontekstual bilik

9. Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?
a) Qiymətləndirmə standartları b) Fənnin məqsədləri c) Valideynin arzusu
d) Fənnin məqsəd və vəzifələri

10. Fənn kurrikulumlarında təlim strategiyalarına nə daxil deyil?
a) Fənnin təliminə verilən əsas tələblər
b) Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar
c) Fənn üzrə təlimin planlaşdırılması
d) Kurrikulum islahatının mərhələləri

11. Təlim üsullarını seçin
1. Müzakirə 2. Qeyri —standart dərs 3. Beyin həmləsi 4. Kiçik qruplarla iş 5. Venn diaqramı 6. Debatlar
7. Dərs oyun
a) 1,3,5,6 b)1, 2,4,6 c) 1, 4,5, 7 d) 3,4,5,6

12) Təhsildə qiymətləndirmə nədir?
a) təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq tələblərə uyğun müvafiq rəqəmlərlə ölçülməsi
b) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv, etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir.
c) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun müəllimin seçdiyi kriteriyalarla ölçməsi.
d) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə ölçülməsidir

13. Hansı məktəbdaxili qiymətləndirmənin növlərinə aid deyil?
a) diaqnostik qiymətləndirmə b) formativ qiymətləndirmə
c) summativ qiymətləndirmə d) milli qiymətləndirmə

14. Summatıv qiymətləndirmə nə vaxt aparılmır?
a) yarımilin sonunda b) dərs ilinin əvvəlində
c) ayın sonunda d) bölmə başa çatdıqda

15. Qiymətləndirmə standartları nədir?
a. təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb.
b. tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə və məktəbin fəaliyyətinə qoyulan dövlət tələbidir.
c. təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
d. Şagird və müəllimlərin bilik və bacarıqlarına qoyulan tələb

16. Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?
a) 3 b) 5 c) 4 d) 2

17. Tədris prosesinin sonunda bütün səviyyələr üzrə sualların bölgüsü necə olmalıdır?

a) 1-ci səviyyə üzrə suallar 20%
2-ci səviyyə üzrə suallar 30%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 20%

b) 1-ci səviyyə üzrə suallar 20%
2-ci səviyyə üzrə suallar 20%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 20%
5-ci səviyyə üzrə suallar 10%

c) 1-ci səviyyə üzrə suallar 30%
2-ci səviyyə üzrə suallar 30%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 10%

d) 1-ci səviyyə üzrə suallar 30%
2-ci səviyyə üzrə suallar 20%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 20%

18. Qeyd olunan bəndlərdən hansı qiymətləndirmə standartıdır?
a) 3.4.1.Q1.Borc analayışını izah etməyi bacarır.
b) 3.4.1. Mənəvi borc (böyüklərə hörmət, kiçiklərə və xəstələrə qayğı) haqqında təsəvvürlərini ifadə edir.
c) 3.3.2. Dinlər haqqında ilkin təsəv¬vürlərini sadə şəkildə izah edir.
d) 3.2.2. Mənəviyyata zidd xüsu¬¬siyyətlərə(yalançılıq, paxıllıq, xəbərçilik) münasibət bildirir.

19. Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?
a) Əsas standartların b) Qiymətləndirmə standartlarının c) Alt standartların
d) Əsas və alt standartların

20. "Beyin həmləsi” nədir?
a) İş üsulu b) Dərs forması c) Təlim üsulu d) Dərs nümunəsi
1 — d
2 – b
3 – c
4 – c
5 – a
6 – c
7 – d
8 – a
9 – c
10 – d
11 – a
12 – b
13 — d
14 – b
15 – c
16 – c
17 – a
18 – a
19 – b
20 – c


Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 22 may 2014 10:23
  suallarinizi cox beyendim.sagolun.

 2. 22 may 2014 18:20
  Allah razi olsun tesekkurler

 3. 26 may 2014 12:59
  salam/coxsagolun.muellimlerin ise qebulu hansi aydadi?bilen varsa yazsin lutfen

 4. 29 may 2014 23:42
  Super suallardi.

 5. 1 iyun 2014 16:54
  • cox sag olun suallar ucun

 6. 2 iyun 2014 13:23
  1-ci testin 8-ci sualinda cavab B dir

 7. 2 iyun 2014 16:01
  basqa bele suallar yerlesdirin de zehmet olmasa cavablariyla birlikde

 8. 6 iyul 2014 14:23
  Salam.her bir cetinlik haqqinda melumat verdiniz.tesekkur edirik.birce muellimerin ise qebulu zamani mentiqden hansi tipde suallar dusmesi ve bir nece numune haqqinda melumat yoxdur.men demek olar ki,mentiqden kesildim.sizden muellimler adina xais edirem ki,mentiqden de numuneler gosteresiniz.

 9. 8 iyul 2014 00:18
  men bu il verirem luriklum suallarini da sizden oyrenmisem goresen o suallar dusecek

  sizede minetdarligimi bildirirem savab is gorursuz men de bu savab isde size komek etmek isterdim


 10. 14 iyul 2014 13:41
  SUALLARA GORE TESHEKKURLER

 11. 14 iyul 2014 22:27
  teshekkurler :)

 12. 17 iyul 2014 04:36
  testlere gore cox olun.20 sualdan 15-ne duz cavab yazdim.Allah imtahanda komeyimiz olsun.Amin.

 13. 24 iyul 2014 22:33
  twk..asand oldu menimcun cavablandirmaq...

 14. 10 yanvar 2015 00:45
  Cox sagolun yalniz bir sehvim oldu.o da diqqetsizlikden.insallah imtahanda da bele olar.sizden xahisim mentiqden de bele testler ve cvblari ile birlikde tertib edesiniz.

 15. 22 yanvar 2015 21:11
  SALAM BILMEK OLAR SIZ IMTAHANDAN KECMISIZ

 16. 16 fevral 2015 18:02
  suallara gore cox sag olun biz bu il imtahana hazirlasirig imtahandan kecen muellimlerden xais edirem imtahandaki suallar ve cavablari ile birlikde yazasiniz xais

 17. 26 fevral 2015 21:03
  suallar ucun resekkurler

  basqa suallar varsa mueellimlerden xahis edirem yazsinlar evvelceden tesekkur edirem

 18. 4 mart 2015 17:04
  Aşagidaki prinsiplerden hansi tedris vahidlərinin və mövzularin ardcıllıgina daxil deyil.

  A)xronoloji

  B)sadədən mürəkkəbə

  C)əlaqəlilik

  D)məntiqi

  E)düşüncə

  zəhmət olmasa düzgün cavabi yazin

  Salam! Əlaqəlilik və Düşüncə! Belə bir yanaşmalara rast gəlinməyib. Düzünü desək bizdə tarix fənnində demək olar ki hər kəs xronoloji yanaşır. Yenədə deyim ki, Əlaqəlilik elə özü məntiqiyə əsaslanır. Düşüncə də ümumiyyətlə gülüş gətirəcək cavabdır hesab edirəm...

 19. 13 mart 2015 15:18
  salam menim yoldaşım kimya biyalojiya ixtisası üzrə dərs deyir 10 ildir işləyir ama 15 dən sonra imtahanlarıdır ama bilmirik hansı suallar düşəcəyini həm hansı vəsaitlər var hazırlaşmaq üçün xahiş edirəm həmin vəsaitləri menə göndərəsiniz

  əvvəlcədən tşk edirəm
  fellow

 20. 24 mart 2015 17:29
  salam men kurikulumda telim üsulu ile iş üslunun ferqini müeyyenlesdirmek isterdim.öncədən təşəkkürlər.  Hörmətli Zerina
  Üsul - hansı təlim fəndlərindən istifadə edəcəksiniz yəni (Misal Ven diaqramı, ziqzaq, karusel və s)
  İş forması - təlimi hansı formada aparacaqsınız yəni (Misal qruplarlamı, cütlükdəmi, frontalmı və s)

 21. 22 aprel 2015 18:41
  salam suallara gore cox sagolun elinize sagliq! menim bir sualim var xahios bilen varsa cavablandirsin men hal hazirda muellimler inistutunun 4 cu kurs telebesiyem fakultem ibtidai tehsildi muellimlerin imtahaninda istirak etmek isteyirem imtahan ne vaxtdi nece olacaq hansi fennlerdendi ve harda kecirilir xais cvb yazin indiden hamiya twk

  Imtahanlar adeta iyu-avqustda kecirilir amma hələ ki elan verilməyib

  tewekkur edirem

 22. 19 may 2015 18:40
  Salam.Men Ibtidai sinif muellimliyine imtahan vereceyem.Bilmek isteyirem ki,ucqar rayona dussem ne qeder vaxt sonra perevod ola bilerem.Xahis edirem cavablandirin.

 23. 7 iyun 2015 20:03
  Salam. Bu tipli testi bashasala bilersiniz zehmet olmasa?


  18. Qeyd olunan bəndlərdən hansı qiymətləndirmə standartıdır?

  A) 3.4.1.Q1.Borc analayışını izah etməyi bacarır.
  b) 3.4.1. Mənəvi borc (böyüklərə hörmət, kiçiklərə və xəstələrə qayğı) haqqında təsəvvürlərini ifadə edir.
  c) 3.3.2. Dinlər haqqında ilkin təsəv¬vürlərini sadə şəkildə izah edir.
  d) 3.2.2. Mənəviyyata zidd xüsussiyyətlərə(yalançılıq, paxıllıq, xəbərçilik) münasibət bildirir.


 24. 15 iyun 2015 06:58
  8 in cavabi B

 25. 15 iyun 2015 17:24
  salam.melimlerin iwe qebulu imtahaninda sehf duzu aparir?bilen varsa yazin ZEHMET olmasa

 26. 17 iyun 2015 08:37
  Sitat: zamin18
  salam.melimlerin iwe qebulu imtahaninda sehf duzu aparir?bilen varsa yazin ZEHMET olmasa

  xeyr

 27. 19 iyun 2015 20:22
  Sitat: E_I_E
  Salam. Bu tipli testi bashasala bilersiniz zehmet olmasa?


  18. Qeyd olunan bəndlərdən hansı qiymətləndirmə standartıdır?

  A) 3.4.1.Q1.Borc analayışını izah etməyi bacarır.
  b) 3.4.1. Mənəvi borc (böyüklərə hörmət, kiçiklərə və xəstələrə qayğı) haqqında təsəvvürlərini ifadə edir.
  c) 3.3.2. Dinlər haqqında ilkin təsəv¬vürlərini sadə şəkildə izah edir.
  d) 3.2.2. Mənəviyyata zidd xüsussiyyətlərə(yalançılıq, paxıllıq, xəbərçilik) münasibət bildirir.

  A variantidi burda cavab

 28. 27 iyun 2015 19:37
  Cavab
  Sitat: natavaf
  8 in cavabi B

  salam sehv duzu aparmir

 29. 21 iyul 2015 20:26
  Sitat: zamin18
  salam.melimlerin iwe qebulu imtahaninda sehf duzu aparir?bilen varsa yazin ZEHMET olmasa

  xeyir

  salamlar sabah imtahana geden var

 30. 24 iyul 2015 22:31
  muellimlerin ise qebul imtahani nece sualdan ibaretdi ne qeder yazmaq lazimdir ki Bakiya qebul olasan?

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.