III Qruplar üçün sınaq testi

[/b]

III Qruplar üçün sınaq testi

1.  
1847-ci il  "Kəndli Əsasnamələri”nə  

 

      aiddir:

A) Komendant idarə üsulu ləğv edildi

B) Ali müsəlman silki yaradıldı

C) Azərbaycan bəylərinin  torpaqları  

      müsadirə  edildi

D) Kəndlilərə vahid ad-mülkədar tabelisi adı  

      verildi

E) Bəy və ağa torpaqlarında yaşayan  

     kəndlilərə şamil idi

 

2. Qanunauyğunluq pozulmuşdur :

1.Konkordat - Roma papası ilə ayrı-ayrı   

    dövlətlərin  höküsətləri arasında  bağlanmış  

    müqavilə

2.Konstitusiya - Dövlətin ali hüquqi qüvvəyə    

    malik olan  əsas  qanunlar məcəlləsi

3.Müəssisələr məclisi - XVI-XVIII əsrlərdə  

   Fransada silki  nümayəndəliyin ali orqanı

4.Konvent - Fransada departamentlərin    

   başında birinci   konsul tərəfindən əyin  

   olunan nümayəndə

A) 2,4        B) 1,2      C) 3,4   D) 2,3         E) 1,3

 

3. Xronoloji ardıcıllığı göstərin:

 1. Musavat partiyasının yaranması
 2. Rusiyada Müvəqqəti hökumətin təşkili
 3. Difai partiyasının yaranması
 4. Cənubi Azərbaycanda Səttərxanın başçılığı altında milli-azadlıq hərəkatının qalxması
 5. Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsinin yaranması

A) 5,1,2,4,3            

B) 3,2,1,5,4             C) 1,5,4,3,2

D) 3,4,1,2,4             E) 2,1,4,5,3

 

4. XIX əsrin sonunda ermənilər çar  

     hökumətindən azərbaycanlıları hansı  

     ərazilərdən köçürülməsini tələb edirdilər?

A) Qarabağ və Naxçıvan

B) Şirvan və Aran

C) Zəngilan, Cəbrayıl, Qaryaqin və Laçın  

     bölgələri

D) Ramana, Balaxanı, Sabunçu və Zabrat  

      kəndləri

E) Bakı, Quba və Şamaxı istisna olmaqla  

     bütün Şimal-Şərq bölgələri

 

 

 

5. Şamaxı quberniyasının tərkibinə

      daxil deyildi :

A) Lənkəran                   B) Quba

C) Şuşa                            D) Nuxa        E) Bakı

 

6. 1905-1906- illərdə Azərbaycanda  

      qırğınlara-soyqırıma məruz qalan ərazilərin  

      xronoloji ardıcıllığını göstərin:

1. İrəvan           2. Şuşa                3. Zəngəzur

4. Bakı              5. Naxçıvan

A) 4,2,5,1,3            

B) 2,4,5,1,3

C) 4,5,1,3,2              

D) 5,1,2,3,4

E) 5,1,4,2,3

 

7. 10 aprel 1840-cı il islahatına aid deyil :

A) Pul mükəlləfiyyəti tətbiq olundu

B) Kəndlilərdən alınan vergilər artırıldı

C) Bəylər inzibati idarələrdən qovuldu

D) Quberniya, vilayət və qəza məhkəmələri  

      yaradıldı

E) Mülkədar-tabeli kəndli təbəqəsi yaradıldı

 

8. XIX əsr Azərbaycan mətbuatına daxil

    deyil :

A) «Ziya»               

B) «Kəşkül»

C) «Əkinçi»            

D) «İrşad»

E) «Kaspi»

 

9. Məntiqi uyğunluq yanlışdır:

A) «Qafqaz Lionu» - Nuxa şəhəri

B) «Zaroastr» - Dünyada ilk neft  tankeri

C)  Rotsild – Fransız kapitalının  bankiri

D) Azərbaycanın taxıl  anbarı – Yelizavetpol

      quberniyası

 E)  «Kaspi»  - iri pambıqtəmizləmə cəmiyyət

 

10. Birinci Dünya müharibəsində olmuş

        döyüşlərin ardıcıllığını göstərin:

 1. Somma çayı sahilində
 2. Kaporetta yaxınlığında
 3. Mazur gölləri yaxınlığında
 4. Verden yaxınlığında
 5. Marna çayı sahilində

A) 5,1,3,4,2          B) 3,5,1,4,2        

C) 5,3,1,4,2          D) 3,5,4,2,1        E) 5,3,4,1,2

 

11. Ruhani  səlahiyyətləri olan Azərbaycan  

        xanlığı :   

A) Urmiya   

B) Sərab                                                                                                                                                                                                                                  

C) İlisu

D) Qarabağ

E) Qaradağ

 

12.Eldənizlər dövlətinin paytaxt

       şəhəri deyil :

1. Təbriz

2. Marağa

3. Şamaxı

4. Həmədan

5. Naxçıvan

 A) 2,5       B) 1,3 

 C) 3,4       D) 2,3          E) 1,5 

 

13. Azərbaycanda Mustye dövrünə aiddir:

A) İnsanların məşguliyyət sahələri içərisində

     əsas yeri heyvandarlıq və əkinçilik tuturdu

B) Təsərrüfatda yarımköçəri  yaylaq  

      maldarlığı  ön plana keçdi

C) «Dərrakəli insan» tipi  formalaşıb başa  

     çatmışdır

D) Yeni insan tipi Neondertal adamı  

      meydana  

      gəldi

E) İnsanlar ilk dəfə oddan istifadəyə başladı

 

[b]14. 1913-cü ildə ABŞ Konstitusiyasına edilən  

        düzəliş nəzərdə tuturdu:

A) Zəncilərə ağlarla bərabər mülkü və siyasi

     hüquqların verilməsi

B) Vətəndaşlara söz, mətbuat, yığıncaq, vicdan

      azadlığı, şəxsiyyət, mənzil və xüsusi  

      mülkiyyət toxunulmazlığı hüquqları  

      verilməsi

C) Sosial təminat haqqında qanun verilməsi

D) Senatorların xalq tərəfindən seçilməsi  

      haqqında düzəliş edilməsi

E) Konstitusiya Məhkəməsinin yaranması

 

 

 

 

 

15. İkihakimiyyətlik mövcud olmuş  

       Azərbaycan xanlıqları:

1. Quba     

2. Talış     

3. Gəncə     

4. Şəki     

5. Şirvan

 A) 2,4     B) 1,4      C) 2,5     D) 1,3       E) 3,5

 

16. Xronoloji ardıcıllığı göstərin:

 1. «Gənc türklər» inqilabı
 2. Çində «İkinci inqilab»
 3. Fransada «4 sentyabr» inqilabı
 4. İranda "Məşrutə inqlabı”

A) 3,1,4,2         B) 2,1,4,3           C) 3,2,1,4

D) 3,4,1,2         E) 4,3,1,2

 

17. Cənubi Azərbaycan və Albaniya hansı

        yadelli hökmranlığı dövründə vahid  

        dövlət tərkibinə daxil edilmişdir?

 1. Bizans imperiyasının
 2. Sasani imperiyasının
 3. Rusiya imperiyasının
 4. Ərəb xilafətinin
 5. Osmanlı imperiyasının

A) 2,5     B) 1,3      C) 2,4      D) 4,5       E) 3,4

 

18. Xronoloji ardıcıllığı göstərin:

 1. Mannanın adı ilk dəfə assur mənbələrində çəkildi
 2. Assuriya hökmdarı I Salmanasar kutilərin üsyanını yatırdı
 3. Midiyada Assuriya tabeliyinə son qoyuldu
 4. Assuriya hökmdarı II Sarqon Mannaya yürüşlər etdi

A) 1,4,3,2           B) 2,1,4,3           C) 2,4,1,3

D) 2,1,3,4           E) 2,4,3,1

 

19. Nisdat sülhü nəticəsində  Rusiya çıxış

        əldə etdi :

A) Qara dəniz sahillərinə

B) Şimal dənizi sahillərinə

C) Baltik dənizi sahillərinə

D) Balkan yarımadasına

E) Krım yarımadasına

 

20. Şəki xanlığı mövcud olmuşdur :

A) 76    B) 85     C) 102       D) 59      E) 44   

 

21. Yalnış variantı  müəyyən edin:

A) Yüzillik müharibə fransızların qələbəsi ilə

      nəticələndi

B) Monqol-tatar basqınına məruz qalmış ilk

     ərazi Orta Asiya olmuşdur

C) İkinci Dünya müharibəsindən sonra  

     müstəmtəkəçillik sürətlə dağılmağa başladı

D) Cənubi Azərbaycanda ən böyük vəqf

      torpaqları Ərdəbildə Şeyx Şəfi məscidə və

      məqbərəsinə məxsus torpaqlar sayılırdı

E) Afinada ali hakimiyyət xalq yığıncağına

     məxsus idi

 

22. Ankara döyüşündə osmanlıların məğlub

        olmasının səbəbləri:

 1. Osmanlı qoşunlarının Konstantinopolun və Anadolu qalalarının mühafizəsinə cəlb edilməsi
 2. Osmanlı sarayında hakimiyyət uğrunda mübarizə getməsi
 3. Anadolu bəyliklərinin  xəyanəti
 4. Teymurun  ordusunun odlu silahlardan istifadə etməsi
 5. Osmanlı hakimiyyətinə qarşı xalq hərəkatının  genişlənməsi

A) 3,5      B) 1,5      C) 2,4       D) 1,2         E) 1,3

 

23. Burqund hersoqluğundakı üsyanı

       yatırdıqdan sonra Qərbi Hun imperiyasına

       birləşdirildi:

A) İngiltərə          

B) Slovakiya      

C) Rumıniya

D) Almaniya       

E) Macarıstan

 

24. Roma imperiyası ərazisində məskən  

        salmağa icazə alan qotlar öhdəliklərinə

        götürmüşdür:

A) İmperatora müəyyən haqq verməyi

B) İmperiya qoşununda xidmət etməyi

C) İmperiyanın sərhədlərini müdafiə etməyi

D) İmperiya ərazisində qulların və kolonların

     üsyanlarını yatırmaqda kömək etməyi

E) İmperiya ərazisində əmin-amanlıq  

     yaratmağı

 

25. Xronoloji ardıcıllığı göstərin:

 1. Rusiyanın Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanın işğalını başa çatdırması
 2. İngiltərə ilə Fransa arasında «Səmimi saziş» bağlanması
 3. Berlin-Bağdad dəmir yolunun çəkilməsi haqqında Almaniya-Türkiyə  müqaviləsi
 4. Şimali Qafqazda İmamət dövlətinin  yaranması
 5. Türkiyədə Tənzimat  hərəkatının başlanması

A) 4,5,1,3,2           

B) 4,1,5,2,3           

C) 5,4,3,2,1

D) 3,1,5,4,2           

E) 1,4,5,2,3

 

 
Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 29 iyun 2012 22:17
  ox saolun mllim biliyimi sizin qurduunuz bu suallar vasitsi il daha da ox drinldirmy balamam. nallah bu suallar axrnc yox axarnc olsun

 2. 30 iyun 2012 20:22
  firailin reyini anlamadim gel indi basa dus

 3. 10 iyul 2012 10:07
  testlerin cvblari yoxdu ????

 4. 7 avqust 2012 08:57
  testlerin cavablari olmasini isterdim.

 5. 16 avqust 2012 13:14
  cavablarin olmamasi cox pis oldu

 6. 13 oktyabr 2012 10:45
  bu testler cox yaxsidir lakin, 6-ci sinif ve ya 7-ci sinif dersliklerini ayrica salsanis cox yaxsi olar

 7. 6 noyabr 2012 16:52
  bu nedir niye cvb yazmaq olmur basqa test niye yoxdu ancaq tarixdiiii?

 8. 6 noyabr 2012 19:13
  bu nedi iware olunmur.

 9. 28 yanvar 2014 18:19
  cvblar yoxduuuu?:(

 10. 30 yanvar 2014 17:34
  demey olarkii evveli butun 9cu sinif azerbaycan tarixi xanliqlar dovrune aiiddi

  --------------------

 11. 3 mart 2014 13:59
  SALAM, TESTLƏRİ NİYƏ İŞLƏMƏK OLMUR? TESTLƏRİN CAVABLARINI NECƏ İŞARƏ EDƏK?

 12. 23 yanvar 2015 14:55
  keçməmişik bunları hələ

 13. 2 fevral 2015 12:29
  Sitat: nuray01
  keçməmişik bunları hələ

  cox cetin ve maraqli suallardi.

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.