Azərbaycan Xalq Cumhurriyyəti mövzusunda test

 

Azərbaycan Xalq Cumhurriyyəti mövzusunda test

 

 1. Ərzincan  barışığı  bağlandı:

A) Türkiyə ilə  Zaqafqaziya  Komissarlığı  arasında

B) Osmanlı     və  Rusiya  dövlətləri arasında

C) Gürcüstanla  Rusiya  arasında

D) Azərbaycanla  Ermənistan  arasında

E) Ermənistanla  Azərbaycan  arasında

 

2. Xüsusi  Zaqafqaziya  Komitəsi  devrildi:

A) 1917-ci  il  oktyabr  çevrilişindən  sonra

B) 1918-ci  il  mart  soyqırımı  nəticəsində

C) 1917-ci  ilin  dekabrında  Ərzincan  müqaviləsindən  sonra

D) 1918-ci  ilin  fevralında  Zaqafqaziya  Seyminin  yaradılmasından  sonra

E) 1918-ci  ilin  martında  Brest –Litovsk  sülh  müqaviləsindən  sonra

 

3. 1917-ci  il  noyabrın  axırında  Rusiyada  Müəssislər  məclisinə  keçirilən  seçkilərdə  Cənubi  Qafqazda  ən  çox  səs  toplayan  partiya:

A) Gürcü  menşevikləri

B) Müsavatçılar

C) Daşnaklar

D) Bolşeviklər

E) Müsəlman  sosialist  bloku

 

4. Xronoloji  ardıcıllığı  müəyyən  edin:

1. Bakı  Xalq  Komissarları  Sovetinin  yaradılması

2. Trabzon  konfransının  işə  başlaması

3. Zaqafqaziya  Seyminin  yaradılması

4. Ərzincan  müqaviləsinin  imzalanması

5. Brest –Litovsk  müqaviləsinin  imzalanması

A) 4, 3, 5, 2, 1

B) 3, 2, 1, 4, 5

C) 2, 5, 1, 4, 3

D) 1, 3, 2, 4, 5

E) 4, 5, 3, , 2

 

5. Mart  soyqırımı  dövründə  ermənilər  tərəfindən  yaradılmışdır:

1. «Hümmət»  qəzetinin  redaksiyası

2. «Açıq  söz»  qəzetinin  redaksiyası

3. «Kəşkül»  mətbəəsi

4. «Kaspi»  mətbəəsi

A) 2, 4   B) 1, 2  C) 3, 4  D) 1, 3   E) 2, 3

 

6. Bakıda  ilk  erməni  qırğınından  neçə  il  sonra  Mart  soyqırımı  baş  vermişdir:

A)13   B)10   C)1   D) 24   E) 4 

 

7. S.C.Pişəvəri  «Mən  1918-ci  ilin  mart  ayında  daşnakların  vəhşiliklərini ,saysız-hesabsız  günahsızların  öldürülüb , karvansaralarda  meyitlərinin  yandırılmasını  öz  gözümlə  görmüşəm»  ifadəsini  söyləmişdir:

A) Bolşevik-daşnak  ittifaqının  Bakıda  tbrətdikləri  soyqırımından  sonra

B) Şəmkir  stansiyasında  rus  polkunun  tərksilah  edilməsindən  sonra

C) 1917-ci  il  Oktyabr  çevrilişi  ərəfəsində

D) Bakı  XKS-nın  yaradılmasından  sonra

E) Zaqafqaziya  Seyminin  yaradılması  ərəfəsində

 

8. Bolşeviklər  Bakıda  qırğın  törətməklə  nəyə  nail  olmaq  istəyirdilər?

A) Müsavatın  sosial  bazasını  məhv  eiməyə

B) Bakıda  erməni  burjuaziyasının  siyasətini  həyata  keçirməyə

C) Bolşeviklərin  silahlı  üsyana  hazırlaşmasına 

D) Müsəlman  əhalisinin  Osmanlı  dövlətindən  yardım  istəməsinə

E) Menşeviklərlə  bolşeviklərin  birləşməsinə

 

9. Ermənilərin  iddia  etdikləri  «Türkiyə  Ermənistanı»  planlarını  alt-üst  etdi:

A) Brest-Litovsk  müqaviləsi

B) Ərzincan  müqaviləsi

C) Mart  soyqırımı

D) Müsavatın  nüfuzunun  artması

E) Ümumrusiya  Müəssislər  Məclisinə  keçirilən  seçkilərin  nəticəsi

 

10. Bakını  Cənubi  Qafqazda   «inqilabla  əksinqilab  arasında  mübarizə  meydanı»

elan  etmişdilər:

A) bolşevik-daşnak  qüvvələri

B) osmanlılar

C) azərbaycanlılar

D) müsavatçılar

E) gürcülər

 

11. Zaqafqaziya  Seymində Azərbaycan  fraksiyasının  rəhbəri  idi:

A) M.Ə.Rəsulzadə

B) X.Xasməmmədov

C) X.Məlikaslanov

D) F.Xoyski

E) M.Cəfərov

 

12.1918-ci  ildin  yanvarındakı  Şəmkir  hadisələrindən  Bakı  Sovetinin  rəhbərliyi  istifadə  etdi:

1. Müsəlman  əhalisini    tərksilah  etmək  üçün

2. Müsəlmanlara  silah  vermək  üçün

3. Ərzincan  barışığının  şərtlərini  pozmaq  üçün 

4. Milli  qırğın  törətmək  üçün

5. Bakını  müsəlman «əksinqilabçılarından» təmiz­ləmək  üçün

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 2, 4, 5

 

13. Bolşevik  və  daşnakların  mart- aprel  qırğınlarını  törətməkdə  məqsədi:

A) Azərbaycanın  müstəqilliyinə  ağır  zərbə  vurmaq

B) Cənubi  Qafqaza  hücuma  hazırlaşan  Osmanlı  qüvvələrini  qorxutmaq

C) Osmanlı  ərazisindəki  erməni  vilayətlərini  azad  etmək

D) Baıkını  qeyri-müsəlman  şəhərinə  çevirmək

E) Əhalini  Bakıdan  qovaraq  Gəncəyə  köçürmək

 

14. Daha  əvvəl  baş  vermişdir:

A) Bolşeviklərin  Oktyabr  çevrilişi

B) Daşnak-bolşevik  birləşmələr inin  Şamaxı  əhalisinə  qanlı  divan  tutması

C) Xüsusi  Zaqafqaziya  Komitəsinin  devrilməsi

D) Zaqafqaziya  Seyminin  Cənubi  Qafqazı  müstəqil  federativ  respublika  elan  etməsi

E) General  Talışinskinin  Bakıda  həbs  edilməsi

 

15. Azərbaycan  milli  demokratiyasının  muxtariyyətə  olan  ümidlərini  qırdı:

A)1918-ci  il  mart  soyqırımı

B) Cənubi  Qafqazın  müstəqil  federativ  respublika  elan  edilməsi

C)1917-ci  il  oktyabr  çevrilişi

D)Xüsusi  Zaqafqaziya  Komitəsinin  devrilməsi

E) Zaqafqaziya  Komissarlığının  yaranması

 

16. Şimali  Azərbaycanın  Rusiyanın  müstəmləkəsinə  çevrilməsindən neçə  il  sonra  Zaqafqaziya  Seymi  yaradıldı?

A) 90  il

B)105  il

C) 54  il

D) 117  il

E) 88  il

 

17. Zaqafqaziya  Komissarlığının  səlahiyyətlərin­dən  kənarda  qalmış  şəhər:

A) Bakı

B) Dərbənd

C) Şamaxı

D) Tbilisi

E) Gəncə

 

18. Azərbaycan  xalqı  arasında  müstəqil  dövlətçilik  ideyasını  gücləndirdi:

A) 1918-ci  il  mart  soyqırımı

B) Ərzincan  barışığı

C) Zaqafqaziya  Seymində  Azərbaycan  milli  fraksiyaksının  yaranması

D) Bolşeviklərin  sosial  bazasının  çox  zəif  olması

E) Şəmkir  stansiyasında  rus  polkunun  tərksilah  edilməsi

 

19. Ərzincan  barışığıqna  əsasən  Qafqaz  cəbhəsindən  qayıdan  rus  qoşunları silahlarını  verdilər:

1. Erməni  hərbi  hissələrinə

2. Müsəlman  hərbi  hissələrinə

3. Bakı  bolşeviklərinə

4. Müsavatçılara

5. Gürcü  hərbi  hissələrinə

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 4

 

20.1918-ci  ilin  mart  soyqırımı  nəticəsində  Bakıda  öldürülmüş  azərbaycanlılırın  sayı:

A)12  min  nəfərdən  çox

B)15  min  nəfərdən  çox

C) 20  min  nəfərdən  çox

D) 25  min  nəfər

E) 30  min  nəfər

 

21. Xüsusi  Zaqafqaziya  Komitəsinin  devrilməsinin  səbəbi:

A) 1917-ci  il  oktyabr  çevrilişindən  sonra  yaranmış  sovet  rejimini  tanımaması

B) 1917-ci  ilin  noyabrında  Ümumrusiya  Müəssislər  Məclisinə  seçkilərdə  bolşeviklərin  uğursuzluğu

C) Türkiyə  dövlətinə  barışıq  üçün  müraciət  etməsi

D) Zaqafqaziya  seyminin  vaxtından  əvvəl  buraxılması

E) Onun  antiazərbaycan  siyasəti

 

22. Bakı  Sovetinin  antiazərbaycan  siyasətini  xalqa  nümayiş  etdirdi:

A) Mart  soyqırımı

B) Qafqaz  cəbhəsindən  qayıdan  rus  ordusunu  tərksilah  etməsi

C) Zaqafqaziya  seymində  müsəlman  fraksiyasına  qarşı  çıxması

D) Zaqafqaziya  Komissarlığının  yaradılmasına  qarşı  çıxması

E) Zaqafqaziya  Seyminin  Türkiyə  ilə  müharibə  haqqında  qərarına  qarşı  çıxması

 

23.Ərzincan  barışığı  nəticəsində:

A) Qafqaz  cəbhəsindən  rus  qoşunları  geri  çəkilməyə  başladı

B) Qars  və  Ərdəhan  Rusiyaya  verildi

C) Osmanlı  dövləti  «Erməni  muxtariy­yə­tini»təsdiq  etdi

D) Batum  ermənilərə  verildi

E) Osmanlı  dövləti  Rusiyanın  müttəfiqinə  çevrildi

 

24.Bakı  XKS  yaradıldıqdan  neçə  il  sonra  Azərbaycanda  sovet  hakimiyyəti  quruldu?

A) 2

B)33  il

C)18  il

D)20  il

E)13  il

 

25. General  Talışinskinin  bolşeviklər  tərəfindən  həbs  edilməsindən  ermənilər  necə  istifadə  etmək  istəyirdilər?

A) Müsəlmanlarla  bolşeviklər  arasında  silahlı  toqquşma  yaratmaq  istəyirdilər

B) Qafqaz  cəbhəsindən  qayıdan  tatar  polkunu  ruslarla  toqquşmaya  hazırlayırdılar

C) Erməni  yaşayan  məhəllələri  yandırmağı  tövsiyə  edirdilər

D) Müsəlmanlarla  bolşeviklər  arasında  silahlı  toqquşma  yaratmaq  istəyirdilər

E) Müsəlmanlarla  bolşeviklər  arasında  bağlanmış  sazişi  ləğv  etmək  istəyirdilər

 

26. Bakı  quberniyasının  yaradılması  ilə  Bakı  XKS-nın  yaradılması  arasında  neçə  il  fərq  var?

A) 59

B) 78

C) 69

D) 72

E) 40

 

27. Bakı  XKS  əsgərlərinin  əksəriyyətini  təşkil  edirdi:

A) ermənilər

B) gürcülər

C) eser-menşeviklər

D) ruslar

E) müsəlmanlar

 

28.1918-ci  il  mart  soyqırımına  aiddir:

1. Azərbaycan  milli  demokratiyasənən  muxtariyyətə  olan  ümidlərinin  qırılması

2. Ermənilərin  «Türkiyə  Ermənistanı»  planının  alt-üst  olması

3. Azərbaycanda  sovetləşmə  ideyasına  güclü  zərbə  vurulması

4. Azərbaycan  xalqı  arasında  müstəqil  dövlətçilik  ideyasının  öüclənməsi

5. Bolşevik-Müsavat  yaxınlaşmasının  sürətlənməsi

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 4, 5

 

29. 2018-ci  ildə   100  illiyi  qeyd  ediləcəkdir:

A) Mart  soyqırımının 

B) Müsavat  partiyasının  yaradılmasının

C) Ərzincan  müqaviləsinin 

D) Zaqafqaziya  Komissarlığının  yaradılmasının

E) Romanovlar  sülaləsinin  devrilməsinin

 

30. Bakı  şəhər  dumasına  rəhbərlik  edirdi:

A)F.Xoyski

B)M.Ə.Rəsulzadə

C)M.Y.Cəfərov

D)X.Xasməmmədov

E)X.Məlikaslanov

 

31.Xronoloji  ardıcıllığı  müəyyənləşdirin:

1.Bakı  şəhər  dumasının  buraxılması

2.Xüsusi  Zaqafqaziya  komitəsinin  devrilməsi

3.Zaqafqaziya  Seyminin  yaradılması

4.Bakı  XKS-nın  neft  sənayesini  milliləşdirməsi

5.Mart  soyqırımı

A)2,3,5,1,4

B)1,3,2,5,4

C)3,2,1,4,5

D)2,5,3,1,4

E)3,1,2,4,5

 

32.Zapqafqaziya  Komissarlığının  sədri  idi:

A)Y.P.Gegeçkori

B)M.Ə.Rəsulzadə

C)M.Əzizbəyov

D)S.Şaumyan

E)A.Çxengeli

 

33.Qafqazda  canişinliyin  yaradılmasından  neçə  il  sonra  Zaqafqaziya  Komissarlığı  yaradılmışdır?

A)73

B)71

C)12

D)34

E)77

 

34.S.Şaumyanın  başçılıq  etdiyi  Bakı  XKS  adlandırılırdı:

A) «Erməni  sovet  hökuməti»

B) «Müsəlman  bolşeviklərinin  hökuməti»

C) «Milli  hökumət»

D) «Əsl  sovet  hökuməti»

E) «Azərbaycanın  xalq  hökuməti»

 

35. Mart  faciəsindən  sonra:

1. Erməni  milli  şurası  istisna  olmaqla  bütün  milli  şuraların  fəaliyyəti  qadağan  edildi

2. Bolşevik  və  erməni  siyasi  partiyalarının  mətbuat  orqanlarından  başqa  bütün  qəzet  və  jurnallar  bağlandı

3. Rusiya  Müəssislər  Məclisinə  seçkilər  keçirildi

4. Şəhər  təsərrüfatı  bütövlükdə  Bakı  sovetinin  tabeliyinə  keçirildi

5. Azərbaycan  Milli  Fraksiyası  təsis  edildi

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 5

 

36. Daha  əvvəl  baş  vermişdir:

A) Müsəlman  korpusunun  komandanı  general  Talışinskinin  Bakıda  həbs  edilməsi

B) «Evelina»  gəmsinin  tərksilah  edilməsi

C) M.Əzizbəyovun  Bakı  quberniyasının  qubernatoru  təyin  edilməsi

D) Cənubi  Qafqaz  hökumətinin  Bakı  quberniyası  idarəsi  və  komissarlığının  ləğv  edilməsi

E) Zaqafqaziya  Seyminin  yaradılması

 

38. Zaqafqaziya  Seymi  öz  fəaliyyətinə  başladı:

A) Türkiyə  ilə  sülh  danışıqlırının  müzakirəsi  ilə

B) Mart  soqırımınını  müzakirəsi  ilə

C) Almaniya  ilə  imzalanmış  Brest-Litovsk  sülşünün  müzakirəsi  ilə

D) Zaqafqaziya  Komissarlığının  fəaliyyətinə  qiymət  verməklə

E) Ərzincan  sülhünün  müzakirəsi  ilə

 

39.1918-ci  il  martın  30-da:

A) Daşnak  dəstəsi  müsəlmanlara  ilk  atəş  açdı

B) Müsavatçılarla  erməni  milli  şurası  qüvvələri  arasında  toqquşma  başlandı

C) Bakıya  kəsbkarləğa  gəlmiş  Cənubi  Azərbaycan  əhalisi  ermənilərə  qarşı  vuruşmaqdan  imtina  etdi

D) Erməni  milli  şurası  ilə  digər  xristian  qüvvələri  arasında  rəsmi  sazmş  imzalandı

E) «İsmailiyyə»  binası  Bakının  qeyri – müsəlman  əhalisi  tərəfəndən  uçuruldu

 

40. Yerli  əhali  ilə  bolşeviklər  arasında  1918-ci  il  mart  soyqırımı  başlanandan  sonra  ermənilər:

A) Bakı  sovetini  müdafiə  etdilər

B) Ordularını  hazır  vəziyyətə  gətirdilər

C) Xəzər  donanmasını  ələ  keçirdilər

D) Bitərəf  qaldılar

E) İmkansız  azərbaycanlılara  yardım  etməyə  başladılar

 

41. Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin  xarici  siyasətdə  ilk  uğurlu  addımı:

A) Türkiyə  ilə  sülh  və  dostluq  müqaviləsini  imzalaması

B) Rus  əskinaslarını  dövriyyədən  çıxararaq  pul  islahatı  keçirməsi

C) Paytaxtı  Tiflisdən  Bakıya  köçürməsi

D) Türkiyə  tərəfdən  Birinci  Dünya  müharibəsinə  qoşulması

E) Bakı  neftinin  milliləşdirilməsinə  nail  olması

 

42. Xronoloji  ardıcıllığı  müəyyən  edin:

1. Zaqafqaziya  Seyminin  yaradılması

2. Xüsusi  Zaqafqaziya  Komitəsin in  yaradılması

3. Zaqafqaziya  Komissarlığının  yaradılması

4. Gürcüstanın  öz  müstəqilliyini  elan  etməsi

5. İlk  Osmanlı  hərbi  hissələrinin  Azərbaycana  daxil  olması

A) 2, 3, 1, 4, 5

B)1, 2, 3, 4, 5

C) 5, 1, 3, 4, 2

D) 3, 5, 1, 4, 2

E) 3, 2, 1, 4, 5

 

43. Əgər  Gürcüstan  hökuməti  Azərbaycana  köməyə  gəlmək  istəyən  türk  qoşunlarının  qarşısını  alsaydı:

A) Rusiya  Gürcüstanın  müstəqilliyini  tanıyacaqdı

B) Rusiya  Qara  dəniz  sahili  torpaqlarının  bir  hissəsini  Gürcüstana  verəcəkdi

C) Rusiya  Qafqaz  cəbhəsinə  məxsus  bütün  silahları  gürcülərin  sərəncamına  verəcəkdi

D) Almaniya  ilə  Rusiya  Gürcüstana  hərbi  donanma  verilməsinə  razılıq  verəcəkdi

E) Rusiya  alman  qoşunlarının  Gürcüstana  daxil  olmasına  mane  olmayacaqdı

 

44. Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyini  tanıyan  ilk  dövlət:

A) Türkiyə

B) Rusiya

C) Gürcüstan

D) İran

E) İngiltərə

 

45.1918-ci  il  iyunun  əvvəllərində

Gəncəyə  gələn  «İslam»  ordusunun  rəhbəri:

A) Nuru  paşa

B) Xəlil  paşa

C) Mürsəl  paşa

D) Kazım  Qarabəkir

E) General  Talışinski

 

46.Səfəvilər  dövlətinin  yaranmasından  neçə  il  sonra  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  yarandı?

A) 417  il

B) 500  il

C) 579  il

D) 182  il

E) 300  il

 

47.1918-ci  ilin  yazında  Azərbaycanda  müstəqil  dövlətin  yaradılmasını  zəruri  edirdi:

1. Cənubi  Qafqaz  hbkumətinin  Osmanlı  Türkiyəsinə  müharibə  elan   etməsi

2. Azərbaycanlıların  mart  soyqırımına  məruz  qalması

3. Brest-Litovsk  müqaviləsindən  sonra  ermənilərin  «Böyük  Ermənistan»planının  alt-üst  olmiası

4. Bakı  XKS-nın  yaradılması

A) 1, 2

B) 1, 4

C) 1, 3

D) 2, 3

E) 2, 4

 

49.Daha  əvvəl  baş  vermişdir:

A) «Sentrokaspi»  diktaturasının  yaranması

B) Sovet  Rusiyasının  Almaniya  ilə  gizli  saziş  imzalaması

C) Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin  de-fakto  tanınması

D) Naxçıvan  general-qubernatorluğunun  yaradılması

E) Tomson  başda  olmaqla  ingilis  qoşunlarının  Bakıya  daxil  olması

 

50.Naxçıvanın  Rusiya  tərəfindən  neçə  il  sonra  Naxçıvan  general-qubernatorluğu  yaradılmışdır?

A) 92

B) 80

C) 106

D) 91

E) 77

 

51.Bütün  Şərq  və  İslam  dünyasında  ilk  dəfə  olaraq  demokratik  respublika  yaradılmışdır:

A) Azərbaycanda

B) Qazaxıstanda

C) Türküstanda

D) Türkiyədə

E) Tatarıstanda

 

 

 

53.Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  dövründə  dövlətin  rəsmi  orqanı  idi:

A) «Azərbaycan»  qəzeti

B) «İstiqlal» qəzeti

C) «İşıq»  jurnalı

D) «Kəşkül»  jurnalı

E) «Hümmət»  qəzeti

 

54.Gürcüstanla  Azərbaycan  arasında  hərbi  müdafiə  paktının  imzalanmasından  neçə  il  əvvəl  Zaqatalada  çarizmə  qarşı  üsyan  baş  vermişdi?

A) 56  il  B) 26  il  C) 49  il  D) 85  il  E) 83  il

 

Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 10 noyabr 2011 09:52
  COX SAGOLUN MUEELIM XAIS EDRIEM BASQA AZ-TARIXI SINIFLERDEN TEST YERLESDIRESIZ COX SAGOLUN

 2. 14 aprel 2012 22:33
  cox sagolun suallariniz cox yaxsidi

 3. 11 sentyabr 2012 11:31
  cavablarin hamisi A variantidi.3-c sualdan basqa

 4. 13 sentyabr 2012 12:14
  Twkler cox sag olun testler gozel idi.

 5. 8 may 2013 23:12
  Rəylər o qədər də obyektiv deyil. Testlərdə səhvlər vardır. "Yaradılmışdır" hara, "Yandırılmışdır" hara. Müəllimlər burada hansı sözün olmalı olduğunu bilir, lakin şagirdlər çaşbaş qalırlar. Suallarda təkrarçılıq çoxdur. TƏRTİB OLUNMUŞDUR.

 6. 8 may 2013 23:38
  Ofelya muallime bu suallari saytimiza bir istifadeci gonderib Sehvler ola biler Ancaq onlari duzeltmek biz muallimlerin uzerine dushur

 7. 9 may 2013 22:19
  Əgər əsaslandırılmış redaktəyə imkan verirsinizsə, çox təşəkkürlər. Sadəcə, belə gözəl və olduqca əhəmiyyətli saytın daha dolğun olmasını istədiyim üçün fikrimi bildirdimişdim.

 8. 16 iyul 2013 00:49
  Cox gozel suallardir.teshekkurler

 9. 21 noyabr 2013 16:25
  vbunu gonderen istifadeciye tesekurler.
  ancaq yuklemek olsaydi taaa yaxsi olardi

 10. 8 iyul 2014 18:45
  TWK COX YAXSI TESTLERDIR.

 11. 25 oktyabr 2014 00:54
  tetslər çox yaxşıdı.təkrarçılığa yol verilməsinin tərəfdarıyam.sualı 1dəfə belə 1 dəfə elə yadda saxlamağ olir.nəyi pisdiki.
  təşəkkür edirəm.

  --------------------

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.