Tarix Testləri II hissə

Tarix Testləri[/i]

1.Xilafət ordularının hücumu ərəfəsində Azərbaycan uğrunda mübarizə gedirdi.[/b]
A) Roma Xəzər[/b]
B) Bizans Xəzər[/b]
C) Sasani Bizans[/b]
D) Sasani Roma[/b]
E) Roma Bizans[/b]
2. VII əsrin 30-cu illərinə aiddir:[/b]
A) Biləncər döyüşü[/b]
B) Xəzərlərin Azərbaycana yürüşü[/b]
C) Cavanşirin Xəlifə Müaviyyə ilə döyüşü[/b]
D) Ərdəbil əhalisinin ərəblərə qarşı üsyan qaldırması[/b]
E) Kadisiyyə döyüşü.[/b]
3. VIII əsrin 30-cu illərinə aiddir:[/b]
A) Biləncər döyüşü[/b]
B) Sasani Bizans müharibələri[/b]
C) Xəzərlərin böyük ordu ilə Albaniyaya hücumu [/b]
D) Ərəblərin Ərdəbili işğalı[/b]
E) Cavanşirin Bizans imperatoru ilə görüşməsi.[/b]
4. Ərəblərin hücumu ərəfəsində Azərbaycan:[/b]
A) Xəzərlərin tərkibində idi[/b]
B) Bizansın nüfuz dairəsinə daxil idi[/b]
C) Müstəqil dövlət idi[/b]
D) Sasanilərə tabe olub, şimal canişinliyi deyilən inzibati vahidin tərkibinə daxil idi.[/b]
E) Hun tayfalarının aramsız hücumlarına məruz qalırdı[/b]
5. Ərəblər əsarətə aldıqları geniş əraziləri idarə etmək üçün yaratdılar:[/b]
A) Əmirlik sistemi[/b]
B) Mərzban sistemi[/b]
C) Şahənşah sistemi[/b]
D) Şəhridar sistemi[/b]
E) Canişinlik sistemi.[/b]
6. Ərəblər Azərbaycanda özlərinə etibarlı dayaq yaratmaq məqsədi ilə:[/b]
A) Yerli əhaliyə İslamı zorla qəbul etdirdilər[/b]
B) Ərəbistandan buraya çoxlu sayda ərəb əhalisi köçürtdülər[/b]
C) Yerli gəncləri hərbi xidmətə başqa əraziyə göndərirdilər[/b]
D) Bu ərazilərin idarəçiliyi yeni əyanlara həvalə olundu[/b]
E) Əhali arasında təbliğat işini genişləndirdilər.[/b]
7. Ərəb işğalı dövründə Azərbaycanda Xilafətin kilsəyə münasibəti:[/b]
A) İslam qanunlarına zidd olduğuna görə ləğv edildi[/b]
B) Vergilərdən azad edilməklə yanaşı, həm də dövlət tərəfindən himayə olunurdu[/b]
C) Üzərinə ən ağır vergilə qoyulmaqla fəaliyyətinə icazə verildi[/b]
D) Onun fəaliyyəti islam qanunlarına uyğunlaşdırıldı[/b]
E) Kilsənin fəaliyyəti qismən məhdudlaşdırıldı[/b]
8. Ərəb işğalı dövründə Albaniyanın xristian əhalisinin islam dininin təsirindən kənarda qalması səbəbi:[/b]
A) Xristian əhalisinin güclü müqaviməti[/b]
B) Ərəblərin kifayət qədər qüvvəsinin olmaması[/b]
C) Təkallahlı dinlərə sitayiş edənləri müsəlmanlaşdırmağın islam dininə zidd olması[/b]
D) Xristian əhalisinin küllü miqdarda vergi verərək öz dini inamlarını qo-ru¬ma¬ları[/b]
E) Bu ərazilərin ərəblər üçün əhəmiyyət kəsməməsi.[/b]
9. Əməvilər dövründə keçirilən vergi islahatı nəticəsində:[/b]
A) Yoxsul kəndlilərin vəziyyəti bir qədər yaxşılaşdı[/b]
B) Təkcə yoxsullar deyil, orta və iri feodallar da müflisləşdi[/b]
C) Rahiblərdən alınan cizyə vergisi ləğv edildi[/b]
D) Kəndlilərin torpağa təhkim edilməsi qadağan edildi[/b]
E) Əhalinin vəziyyəti daha da ağırlaşdı.[/b]
10. Xilafət dövründə Azərbayjanda «iqta» hüququ dövlət tərəfindən verilirdi:[/b]
A) İslamı qəbul etmiş yerli əhaliyə[/b]
B) Ərəb ordusunda könüllü xidmət edən xristianlara[/b]
C) Yalnız Ərəbistandan Azərbaycana köçürülən əhaliyə[/b]
D) Orduda göstərdiyi hərbi hünərə və sədaqətli xidmətə görə[/b]
E) Vergiləri vaxtında ödəyən şəxslərə.[/b]
11. İslam dini Azərbaycanda əsas yayılmışdır:[/b]
A) Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə[/b]
B) Azərbaycanın Şimalında[/b]
C) Azərbaycanın güneyində, Mildə, Muğanda[/b]
D) Kürlə Arazın qovuşduğu ərazilərdə, xüsusi ilə dağətəyi bölgələrdə[/b]
E) Sasanilərlə sərhəd olan düzən ərazilərdə.[/b]
12. Xəzər-ərəb müharibələrinin nəticəsi:[/b]
A) Xəzərlərin tam qələbəsi ilə başa çatdı[/b]
B) Ərəblər məğlub olaraq Azərbayjanın quzey hissəsini tərk etdilər[/b]
C) Xəzərlərin Bizansdan kömək alması nətijəsində ərəblərə sarsıdıjı zərbə vuruldu[/b]
D) Xəzərlər Xilafətin mərkəzi Bağdadı tutub ərəblərlə sülh bağladılar[/b]
E) Ərəblər Xəzərləri Azərbayjandan çıxartdı və onlarla sülh bağladı, Xəzər¬lərin bir hissəsi islam dinini qəbul etdi.[/b]
13. Tarixdə ilk dəfə yadelli işğallılara qarşı mübarizədə qırmızı bayraq qaldır¬mışdılar:[/b]
A) Məzdəkilər[/b]
B) Xaricilər[/b]
C) Əbu Musa üsyanı iştirakçıları[/b]
D) Xürrəmilər[/b]
E) Maniçilər.[/b]
14. Xürrəmilərin əsas məqsədlərindən idi:[/b]
A) Vergi islahatı keçirmək[/b]
B) Torpağı milliləşdirmək[/b]
C) Maddi nemətləri insanlar arasında bərabər bölüşdürmək[/b]
D) Köçürmə siyasətini məhdudlaşdırmaq[/b]
E) Ərəblərdən xilas olmaq.[/b]
15. Xürrəmiləri məzdəkilər hərəkatından fərqləndirən amillərə daxil deyil:[/b]
A) Mübarizənin əhatə etdiyi dövr[/b]
B) Sasani zülmünə qarşı yönəlməsi[/b]
C) Xilafət zülmünə qarşı mübarizə [/b]
D) Xristian dövləti ilə müttəfiq olmaları[/b]
E) Maddi nemətləri insanlar arasında bərabər bölmələri.[/b]
16. Xürrəmilərlə mübarizədə Xilafət ordularının uğursuzluqlarını səbəblərin¬dən biri:[/b]
A) Suriya və Misirdə Xilafətə qarşı eyni vaxtda üsyanların başlanması[/b]
B) Bizans qoşunlarının Xilafət paytaxtını mühasirəyə alması[/b]
C) Yerli feodalların Babəkin tərəfinə keçməsi [/b]
D) Azərbaycanda qışın sərt keçməsi[/b]
E) Xürrəmilərin əzmkar mübarizəsi.[/b]
17. Xürrəmilər hərəkatının nəticəsi:[/b]
A) Məğlubiyyətə uğradı və Xilafət öz qüdrətini daha da artırdı[/b]
B) Qalib gəldi və digər xalqların azadlıq mübarizəsini alovlandırdı [/b]
C) qalib gəlsədə Xilafətin qüdrətinə nəzərə çarpacaq bir təsir göstərmədi[/b]
D) Məğlub olsa da Xilafəti lərzəyə saldı və kökündən sarsıtdı[/b]
E) Bu hərəkat tamamilə məğlub oldu və Xilafətə heç bir təsir göstərmədi.[/b]
18. Abbasilər Xilafətinin dağılması gedişində Azərbaycanda yaranmış feodal döv¬lətlərinin sırasına daxil deyil:[/b]
A) Şirvanşahlar[/b]
B) Sacilər[/b]
C) Atabəylər[/b]
D) Salarilər[/b]
E) Rəvvadilər.[/b]
19. Şirvanşahlar dövlətinin ərazisi:[/b]
A) Zəncandan Dərbəndə qədər bütün Azərbaycan torpaqları[/b]
B) Kürlə Arazarası torpaqlar[/b]
C) İndiki Güney Azərbaycan və Azərbaycan Respublikasının əraziləri[/b]
D) Dərbənddən Kürə qədərki Xəzərsahili vilayətlər[/b]
E) Urmiya gölü ərazisi.[/b]
20. Şirvanşahların qüvvətlənməsi və Dərbənd keçidinin möhkəmlən-dirilmə¬si¬nin əhəmiyyəti:[/b]
A) Slavyanlardan asılılığına son qoyuldu[/b]
B) Azərbaycanın quzeyi ilə güneyi vahid dövlətin tərkibinə qatıldı[/b]
C) Ölkəmizin bütövlüyü üçün yaranmış təhlükə aradan qalxdı və Dərbəndlilər sülaləsi hakimiyyətə gəldi[/b]
D) Azərbaycan torpaqlarının yadellilərin basqınlarına qarşı mübarizəsini asanlaşdırıdı[/b]
E) Şəddadilər və Rəvvadilər hücum təhlükəsi aradan qalxdı.[/b]
21. Sacilər dövlətinə aid deyil:[/b]
A) Türk mənşəli sülalə tərəfindən idarə edilmişdi:[/b]
B) Bü sülalənin nümayəndələri bir qayda olaraq Afşin ləqəbi daşıyırdı[/b]
C) Sülalənin banisi Əbu Sac Divdad idi[/b]
D) İlk dəfə olaraq Azərbaycanın ticarət gəmiləri Xəzərdə Sacilərin dövründə üzməyə başlamışdılar[/b]
E) Sacilər Xilafətin xəzinəsinə ildə 120 min dinar verirdi.[/b]
22. Salarilərlə Sacilərin oxşarlıqları sırasına daxil deyildir:[/b]
A) Azərbaycanı vahid dövlət halında birləşdirmələri[/b]
B) Şirvanşahları özlərindən asılı vəziyyətə salmaları[/b]
C) Paytaxtlarının Ərdəbil olmaları[/b]
D) Eyni əsrdə süqut etmələri[/b]
E) 944-cü ildə Bərdənin Slavyanlar tərəfindən qarət olunmasının süqutlarına səbəb olmaları.[/b]
23. Rəvvadilər dövlətinin yaradıcısı:[/b]
A) İbrahim ibn Mərziban[/b]
B) Mərzban ibn Məhəmməd[/b]
C) Fəzl ibn Məhəmməd[/b]
D) Əbülhica[/b]
E) Yezid ibn Məhəmməd.[/b]
24. Sədddilər dövlətinin varlığına son qoyan hökmdar:[/b]
A) Mərziban ibn Məhəmməd[/b]
B) Sultan Məlikşah[/b]
C) Mənucöhr[/b]
D) Deysəm[/b]
E) Yusif Sac.[/b]
25. Bərdənin öz əhəmiyyətini itirməsini və onun süqutunu daha da sürətlən¬dir¬di:[/b]
A) Slavyanların 914-cü il yürüşü[/b]
B) Səddadilərin Gəncəni özlərinə paytaxt seçməsi[/b]
C) 944-cü ildə rusların Bərdəni qarət etməsi [/b]
D) Salarilərin öz iqamətgahlarının Bərdədən Mağaraya köçürməsi[/b]

Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 1 dekabr 2012 22:30
  yaxsidi ama cavablari yoxdu
  belay

 2. 5 dekabr 2012 23:02
  Cox isterdim ki cavablar da olsun.

 3. 18 dekabr 2012 23:05
  Cavab olsa da men basa dusmedim. ki......

  deyesen 10-11 di he? yeqin ki eledi.

  belay belay
  cetindiiiiiiiii

 4. 19 dekabr 2012 16:44
  basa dusmurem bu nedi gerek cavabi olsun

 5. 29 dekabr 2012 22:01
  suallar asandi
  amma bilen ucun

 6. 17 yanvar 2013 22:40
  suallar yaxsidi

 7. 22 mart 2013 12:02
  kawki cavablari da olardi onda daha emin ola bilerdih

  --------------------

 8. 7 aprel 2013 14:57
  cavabi harada yazirlar?

  men cavabi yaza bilmirem.xahis edirem komek edin

 9. 17 aprel 2013 20:15
  Cavablar hardadi?

 10. 23 yanvar 2015 14:57
  maraqldır amma çox qarşıqıdır

  22-nin cavabı D-dir?

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.