KONSTİTUSİYA

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

KONSTİTUSİYA


I BÖLMƏ

ÜMUMİ MÜDDƏALAR
DÖVLƏTİN ƏSASLARI


1. Konstitusiya sözünün məzmununu ifadə edir:
A) Əsas qanun B) Ana yasa
C) Qanunvericilik D) İdarəetmə


2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına
aid deyil:
A) 12 fəsil, 158 maddədən ibarətdir
B) 1995-ci ildə qəbul olunmuşdu
C) Əsas maddələri insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarına həsr edilmişdi
D) Konstitusiya hər bir vətəndaşa seçki hüququ vermişdi


3. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hakimiyyətin yeganə mənbəyidir:
A) Prezident B) Milli Məclis
C) Xalq D) Siyasi partiyalar


4. Respublikada ən yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir:
A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
B) Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunlar
C) Referendum aktları
D) Prezident fərmanları


5. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə xalqa qarşı ən ağır cinayyət sayılır:
A) Hakimiyyətin mənimsənilməsi
B) Ərazi iddiaları
C) Qəsdən adamöldürmə
D) Qanunlara tabe olmamaq


6. Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyini və xalqın varisliyini təmin edir:
A) Prezident D) Deputatlar
C) Məhkəmə D) Siyasi partiyalar


7. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikasının dövlət quruluşu:
A) Teokratik, dini, dünyəvi
B) Demokratik, hüquqi, unitar
C) Konfederativ, hüquqi, unitar
D) Federativ,dünyəvi, demokratik

8. Amerika Birləşmiş Ştatları konstitusiyasının qəbul olunmasından neçə il sonra müstəqil Azərbaycan respublikasının konstitusiyası qəbul olunmuşdur?
A) 169 B) 196 C) 221 D) 208


9. Konstitusiyaya görə sərhədlərin dəyişdirilməsi və Konstitutsiyaya dəyişikliklər hansı yolla mümkündür?
A) Milli Məclisin qərarı ilə
B) Prezidentin fərmanıyla
C) Yalnız referendumla
D) Nazirlər Kabinetinin sərəncamiyla


10. Konstitusiyaya görə xalqı təmsil edə bilər:
A) Siyasi partiyalar
B) Milli Məclis və Prezident
C) İctimai təşkilatlar
D)Xalqın seçdiyi nünayəndələr11. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hər bir kəs ona məxsus olan mülkiyyətdən qərarı ilə məhrum edilə bilər?
A) Milli Məclisin
B) Baş Nazirin
C) Məhkəmənin
D) Bələdiyyələrin12. Konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılır:
1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından doğulmuş şəxslər
2.Qarşılıqsız hüquqları olan şəxslər
3.Valideyinlərdən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olarsa
4.Cəmiyyətin həyatında iştirak edirsə
A) 1.2 B) 1.3 C) 2.3 D) 2.413. Azərbaycan xalqı ibarətdir:
1. Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan vətəndaşlardan
2. Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda yaşayan vətəndaşlardan
3. Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan vətəndaşlığı olmayanlardan
4. Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabe sayılmayan vətəndaşlardan
5. Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabe sayılan vətəndaşlardan
A) 1.3.5 B) 1.2.5 C) 3.4.5 D) 2.3.414. Azərbaycan xalqının suveren hüququdur:
A) Sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək
B) Seçkilərdə və referendumda iştirak etmək
C) Öz hüquqları və mənafeləri ilə bağlı olan hər bir məsələni həll etmək
D) Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi


15. Ümumxalq səsverməsi — referendum yolu ilə həll edilən məsələlərdən biri deyil:
A) Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi
B) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına dəyişikliklər edilməsi
C) Vəzifəli şəxslərin seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi
D) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsi


16. Aşağıdakı məsələlər biri üzrə referendum keçirilə bilər:
A) Vergilər və dövlət büdcəsi
B) Amnistiya və əfvetmə
C) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının dəyişikliklər edilməsi
D) Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilmiş vəzifəli şəxslərin seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi


17. Uyğunsuz bəndi müəyyən edin:
A) Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətin bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir
B) Qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Məhkəmələri həyata keçirir
C) İcra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mənsubdur;
D) Qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqildirlər


18. Konstitusiyaya görə dövlətin ali məqsədidir:
1. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi
2. Mülkiyyətin toxunulmaz elan edilməsi və dövlət tərəfindən müdafiə olunması
3. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi
4. Hüquq və azadlıqları Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilməsi
A) 1.2 B) 2.3 C) 1.3 D) 1.4


19. Azərbaycan dövlətinin başçısı haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A) Azərbaycan dövlətinin başçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olub, ölkənin daxilində və xarici münasibətlərdə dövləti təmsil edir
B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan xalqının vahidliyini təcəssüm etdirir və Azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini təmin edir
C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Milli Məclisin müstəqilliyinin təminatçısıdır
D) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə riayət olunmasının təminatçısıdır


20. Konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikası Silahlı qüvvələrinə aid deyil:
A) Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə Silahlı Qüvvələr və başqa silahlı birləşmələr yaradır
B) Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi kimi müharibəni rədd edir
C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanıdır
D) Azərbaycan Respublikası daxili və beynəlxalq münaqişələrin həlli üsulu kimi müharibəyə tərəfdar çıxır


21. Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə beynəlxalq münasibətlər qurur:
A) Hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında
B) Konstitusiya məhkəmsinin təsdiq etdiyi prinsip və qaydalar əsasında
C) Xalqın mənafeyinə uyğun gələn və Prerzidentin imzaladığı sərəncamlar əsasında
D) Milli Məclisin müəyyən etdiyi ümumi qaydalar əsasında


22. Azərbaycan Respublikasının ərazisi haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A) Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir
B) Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi, Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı Azərbaycan Respublikası ərazisinin tərkib hissəsidir
C) Azərbaycan Respublikasının ərazisi özgəninkiləşdirilə və heç bir hissəsini kimsəyə verə bilməz
D) Yalnız Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilədövlət sərhədləri dəyişdirilə bilər

23. Konstitusiyaya əsasən təbii ehtiyatlar mənsubdur:
A) Hər hansı fiziki və hüquqi şəxslərə
B) Dövlətin konsessiya verdiyi hər bir vətəndaşa
C) Yalnız hüquqi şəxslərə
D) Azərbaycan Respublikasına


24. Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın inkişafı xidmət edir:
A) Dövlətin bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafına
B) Azad sahibkarlığın təminatına
C) İqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol verilməməsinə
D) Müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəldilməsinə


25. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən:
A) Cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailə bütün ictimai təşkilatların xüsusi himayəsindədir
B) Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək dövlətin borcudur
C) Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə cəmiyyət və beynəlxalq təşkilatlar nəzarət edir
D) Uşaqların həyatına, sağlamlığına, mənəviyyatına təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb etmək və 15 yaşına çatmamış işə götürmək qadağandır


26. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə:
A) Azərbaycan Respublikasında din dövlətə tabedir
B) Dövlət təhsil sistemi dini xarakter daşıyır
C) İnsan ləyaqətini alçaldan, insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin təbliği qadağandır
D) Bütün dini etiqadlar qanun qarşısında məsuliyyətdən azaddır


27. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən:
A) Azərbaycan Respublikasının pul vahidi rubldur
B) Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ Nazirlər Kabinetinə mənsubdur.
C) Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ yalnız Mərkəzi Banka mənsub olub, dövlətin müstəsna mülkiyyəti hesab olunur
D) Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsinə də yol verilir
28. Göstərilənlər aiddir:
1. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ yalnız ona mənsubdur
2. Dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir.
A) Mərkəzi Banka B) Milli Məclisə
C) Prezidentə D) Nazirlər Kabinetinə


29. Azərbaycan Respublikası tərəfindən öhdəlik kimi qəbul edilə və ödənilə bilməz:
A) Azərbaycanda olarkən xarici vətəndaşlara dəymiş zərərlərin maddi dəyəri
B) Azərbaycan dövlətinə qarşı qiyama və ya dövlət çevrilişinə kömək məqsədi ilə alınmış borclar
C) Müharibə zamanı məhv olmuş və öldürülmüş düşmən əsgərlərinə dörə dəymiş zərər
D) Azərbaycan dövləti ilə xarici iş adamları arasında bağlanmış beynəlxalq müqavilələrin şərtlərinə əməl olunmadıqda


30. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri:
1. Pul nişanları 2. Bayraq 3. Gerb
4. Himn 5. Konstitusiya
A) 1.3.5 B) 2.3.4 C) 3.4.5 D) 1.2.3


31. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağına
aid deyil:
A) Dövlət bayrağı bərabər enli üç üfqi zolaqdan ibarətdir
B) Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir
C) Bayrağın ortasında qırmızı rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir
D) Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir


32. Azərbaycan Respublikası dövlət bayrağı, dövlət gerbinin təsviri, dövlət Himninin musiqisi və mətni müəyyən edilir:
A) Konstitusiya Qanunu ilə
B) Prezident fərmanı ilə
C) Milli Məclisin qərarı ilə
D) Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə


33. Uyğunluq pozulub:
A) İcraedici hakimiyyət - Prezident
B) Qanunverici hakimiyyət – Nazirlər Kabineti
C) Məhkəmə hakimiyyəti – AR-in məhkəmələri
D) Yerliözünüidarə etmə - Bələdiyyələr

II BÖLMƏ

ƏSAS İNSAN VƏ VƏTƏNDAŞ HÜQUQLARI, AZADLIQLARI VƏ VƏZİFƏLƏRİ

1. Konstitusiya görə ətəndaşların əsas hüquqlarından biridir:
A) Dövlət rəmzlərinə hörmət
B) Vətəni müdafiə etmək
C) Vətənə sədaqət
D) Dövlətin siyasi həyatında iştirak etmək


2. Konstitusiyaya görə dinə münasibəti ifadə edir:
A) Dini idarələrin dövlətə tabe edilməsi
B) İslam dininin dövlət dini elan edilməsi
C) Dövlətlə dinin vəhdət təşkil etməsi
D) Dinin dövlətdən ayrılması və bütün dinlərin qanun qarşısında bərabər olması


3. Konstitusiyaya görə seçkidə iştirak etmək hüququ yoxdur:
A) Dövlət orqanlarında çalışan işçilərinin
B) Din xadimlərinin
C) Respublikadan kənarda yaşayan vətəndaşların
D) Məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslərin


4. Konstitusiyaya görə tətil edə bilməzlər:
A) Tibb işçiləri
B) Yetkinlik yaşına çatmayanlar
C) Hərbi qulluqçular
D) Siyasi partiyaların üzvləri


5. Uyğunluq pozulub:
A) Hər kəs qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir
B) Kişi ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları vardır
C) İstisna hallarda milli mənşəyinə və sosial statusuna görə müəyyən şəxslərə imtiyazlar verilə bilər
D) İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır


6. Yaşamaq hüququna aid deyil:
A) Hər kəsin yaşamaq hüququ vardır
B) Heç bir halda yaşamaq hüququ məhdudlaşdırıla bilinməz
C) Müstəsna cəza tədbiri kimi ölüm cəzası ləğv olunmuşdur
D) Dövlətə silahlı basqın zamanı yaşamaq hüququ məhdudlaşdırıla bilinər

7. Silah işlədilməsinə yol verilmir:
A) Hər bir kəsin müdafiəyə ehdiyacı olduqda
B) Bəbsdə olanın həbs yerindən qaçmasının qarşısının alınmasında son zərurət olduqda
C) Dövlətə qarşı qiyamın yatırılması və ya dövlət çevrilişinin qarşısının alınmasında
D) Ölkəyə silahlı basqın edilməsi hallarında


8. Konstitusiyaya görə hər bir kəsin dinə müstəqil münasibətini müəyyənləşdirir:
A) Məlumat azadlığı
B) Vicdan azadlığı
C) Mənsubiyyət hüququ
D) Fikir və söz azadlığı


9. Konstitusiyaya görə Azərbaycanda mülkiyyətin növləri:
1. Dövlət 2. Kolxoz 3.Xüsusi
4. İctimai 5.Bələdiyyə 6.Dini idarələrin
A)1.4.5 B) 1.3.5 C) 2.4.6 D) 3.5.6


10. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyət hüququna aid deyil:
A) Mülkiyyətin xüsusi növünə üstünlük verilir
B) Mülkiyyət hüququ qanunla qorunur
C) Heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz
D) Hər kəsin mülkiyyətində daşınar və daşınmaz əmlak ola bilər


11. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən şəxsi toxunulmazlıq hüququna aid deyil:
A) Hər kəsin yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitələri ilə ötürülən məlumatın sirrini saxlamaq hüququna dövlət təminat verir
B) Öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın toplanılmasına, saxlanılmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol verilir
C) Hər kəsin şəxsi və ailə həyatına qanunsuz müdaxilədən müdafiə hüququ vardır
D) Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izləmək, şəxsi və ailə həyatına müdaxilə etmək qadağandır


12. Konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A) Heç bir halda vətəndaş ölkədən qovula bilməz
B) Ağır cinayyət etdikdə belə şəxslər vətəndaşlıqdan məhrum edilə bilməz
C) Ölkədə yaşayan əcnəbilərdə ölkə vətəndaşlarıyla bərabər hüquq və azadlıqlara malikdir
D) İstisna hallarda şəxs vətəndaşlıqdan məhrum edilə bilər
13. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Nigah hüququna aid deyil:
A) Hər kəsin qanunla nəzərdə tutulmuş yaşa çatdıqda könüllü razılıq əsasında nigah bağlamaq və ailə qurmaq hüququ vardır
B) Ər ilə arvadın hüquqları bərabərdir
C) Nikah və ailə dövlətin himayəsindədir
D) Müəyyən hallarda qanun zorla evləndirilməyə imkan verir


14. Konstitusiyaya görə kimlərin istisna hallarda seçki hüququ məhdudlaşdırıla bilinər?
1. Hərbi qulluqçuların
2. Qocaların
3. Hakimlərin
4. Məhbusların
5. Pedaqoji işlə məşğul olanların
6. Din xadimlərinin
7. Tibb işçilərinin
A) 1.2.5.6 B) 2.4.5.7 C) 1.3.4.6 D) 2.4.7


15. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Əməh hüququ haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A) Hər kəs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilməlidir
B) Fövqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyət zamanı vətəndaşlara tələb olunan işləri gördürmək hallarına yol verilir
C) Hər kəsin heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək, hüququ vardır
D) İşsizlərin dövlətdən sosial müavinət almaq hüququ vardır


16. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Tətil hüququna aid deyil:
A) Hər kəsin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə tətil etmək hüququ vardır
B) Əmək müqaviləsi əsasında işləyənlərin tətil etmək hüququ heç bir halda məhdudlaşdırıla bilinməz
C) Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində və digər silahlı birləşmələrdə xidmət edən hərbi qulluqçular və mülki şəxslər tətil edə bilməzlər
D) Fərdi və kollektiv əmək mübahisələri qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada həll edilir


17. Məntiqi uyğunluğu müəyyən edin:
1. Şəxsi toxunulmazlıq
2. Mənzil toxunulmazlığı
3. ...
A) Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq
B) Ətraf mühitin qorunması
C) Vətənə sədaqət
D) Dövlət rəmzlərinə hörmət


18. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Sosial təminat hüququna aid deyil:
A) Yardıma möhtac olanlara kömək etmək, ilk növbədə, onların ailə üzvlərinin borcudur
B) Hər kəs xəstəliyinə, əlilliyinə, ailə başçısını və əmək qabiliyyətini itirdiyinə, işsizliyə görə sosial təminat almaq hüququna malikdir
C) Təqaüdlərin və sosial müavinətlərin minimum məbləği Konstitusiya ilə müəyyən edilir
D) Dövlət xeyriyyəçilik fəaliyyətinin, könüllü sosial sığortanın və sosial təminatın başqa növlərinin inkişafı üçün imkanlar yaradır


19. Konstitusiyaya görə vətəndaşların hüquqlarından biri deyil:
A) Təhsil B) Seçki
C) Vergi D) Vətəndaşlıq


20. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququna
aid deyil:
A) Heç kəs insan ləyaqətini alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz qala bilməz
B) Hər kəsin ləyaqəti dövlət tərəfindən qorunur
C) Özünün könüllü razılığı olmadan heç kəsin üzərində tibbi, elmi və başqa təcrübələr aparıla bilməz
D) Qanunla müəyyən edilmiş hallarda müəyyən şəxslərə cinayəti etiraf etmək üçün işgəncə və əzab verilə bilinər


21. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən vətəndaşların Seçki hüququna aid deyil:
A) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarına seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ vardır
B) Məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş şəxslərin seçkilərdə, habelə referendumda iştirak etmək hüququ yoxdur
C) Hərbi qulluqçuların, hakimlərin, dövlət məmurlarının, , məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin seçkilərdə iştirak etmək hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər
D) Din xadimlərinin seçkilərdə, habelə referendumda iştirak etmək hüququ heç bir halda məhdudlaşdırıla bilinməz


22. Konstitusiyaya görə yaşamaq hüququ məhdudlaşdırıla bilər:
A) Düşmən əsgərləri öldürüldükdə
B) Ölüm cəzasiyla
C) Konstitusiyanı pozduqda
D) İnsan və dövlət əleyhinə ağır cinayyətlər törətdikdə23. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən vətəndaşların Hüquqi yardım almaq və Məhkəmə aidiyyətinin dəyişdirilməsinə yol verilməməsi hüququna aid deyil:
A) Hər kəsin yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququ vardır
B) Hüquqi yardım ödənişli və dövlət hesabına göstərilir
C)) Hər bir şəxsin həbsə alındığı, cinayət törədilməsində ittiham olunduğu andan müdafiəçinin köməyindən istifadə etmək hüququ vardı
D) Şəxsin razılığı olmadan onun işinə başqa məhkəmədə baxılmasına yol verilmir


24. Uyğunluq pozulub:
A) Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxsin təqsiri sübuta yetirilməyibsə və bu barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü yoxdursa, təqsirsiz sayılır
B) Şəxsin təqsirli olduğuna əsaslı şübhələr varsa, onun təqsirli bilinməsinə yol verilir
C) Məhkəmənin hökmü olmasa kimsə cinayətdə təqsirli sayıla bilməz
D) Ədalət mühakiməsi həyata keçirilərkən qanunu pozmaqla əldə edilmiş sübutlardan istifadə oluna bilməz


25. Tutulan, həbsə alınan və cinayət törədilməsində təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarına aid deyil:
A) Həbsə aldığı, cinayət törədilməsində təqsirləndirdiyi hər bir şəxsə dərhal onun hüquqları bildirilir
B) Hər kəsə tutulmasının, həbsə alınmasının və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin səbəbləri izah edilir
C) Cinayət törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs məhkum edilməzdən əvvəl dinlənilir
D) Həbsə aldığı, cinayət törədilməsində təqsirləndirdiyi hər bir şəxs ödənişli əsaslarla da olsa müdafiəçi ilə təmin olunur


26. Uyğunluq pozulub:
A) İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsini heç kəs məhdudlaşdıra bilməz
B) Hər kəsin hüquq və azadlıqları Konstitusiya və qanunlarda müəyyən edilmiş əsaslarla, habelə digərlərinin hüquq və azadlıqları ilə məhdudlaşır
C) Müharibə, hərbi və fövqəladə vəziyyət, səfərbərlik zamanı əhaliyə qabaqcadan məlumat verilmədən vətəndaşların hüquqları qismən və müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər
D) Hər kəs qanunla qadağan olunmayan hərəkətləri edə bilər və heç kəs qanunla nəzərdə tutulmayan hərəkətləri etməyə məcbur edilə bilməz

[b][/b]
Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 16 noyabr 2012 16:36
  cox sagolun.gozel suallardi

 2. 16 noyabr 2012 18:42
  twk edirem paylawdiginiz ucun

 3. 17 noyabr 2012 12:05
  super suallardi ama siz bunlarin cavabini versez lap gozel olar yoxlamaga gore

 4. 18 noyabr 2012 22:08
  xaiw edirem cvblarinda yazindaaa recourse

 5. 19 noyabr 2012 13:54
  Gondere bilmirem melumat yuklenmir

 6. 24 noyabr 2012 20:30
  Cavablar:1A,2D,3C,4A,5A,6A,7B,8D,9C,10D,11C,12B,13Bg.14A,15C,16C,17B,18C,19C,20D
  ,21A,22D,23D.24D,26C,27C,28A,29B,30B,31C,32A,33B

  Cavablar:1A,2D,3C,4A,5A,6A,7B,8D,9C,10D,11C,12B,13Bg.14A,15C,16C,17B,18C,19C,20D
  ,21A,22D,23D.24D,26C,27C,28A,29B,30B,31C,32A,33B.Yazdi:ELVIN M

 7. 7 fevral 2013 21:53
  Anar qardasim,Allah razi olsun suallara gore! Allah elmini kamil etsin! Tesekkurler! Konstitusiyanin diger fesilleri haqqinda yeni suallarin olmasina cox sevinerdik!eger mumkunse!Bir sualim var,dovlet qulluguna hazirlasmaq ucun test suallarini haradan elde ede bilerem!?

 8. 24 fevral 2013 19:39
  LEBBEYK

 9. 5 mart 2013 21:05
  1-a 2d 3-c 4-a 5-a 6-a 7-b 8-d 9-c 10-d 11-c 12-b 13-b 14-a 15-c 16-c 17-b 18-c 19-c 20-d 21-a 22-d 23-d 26-c 27-c 28-a 29-b 30-b 31-c 32-a 33-b

 10. 25 fevral 2015 14:59
  Sitat: LEBBEYK AGA
  Anar qardasim,Allah razi olsun suallara gore! Allah elmini kamil etsin! Tesekkurler! Konstitusiyanin diger fesilleri haqqinda yeni suallarin olmasina cox sevinerdik!eger mumkunse!Bir sualim var,dovlet qulluguna hazirlasmaq ucun test suallarini haradan elde ede bilerem!?


  Cetin meseledir

 11. 3 aprel 2018 16:36
  Salam! Çox bəyəndim! Təşəkkürlər!

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.