Metodiki dəstək

[/i]

[i]Metodiki dəstək
 

Q
əsri-Şirin müqaviləsi

 

 • 1639-cu ildə oldu
 • Səfəvilərlə Osmanlılar arasında
 • Şərtlərinə görə :
 • Amasiya müqaviləsinin şərtləri bərpa edilirdi
 • Səfəvilərlə Osmanlılar arasında müharibəyə son qoyuldu
 • Ərəb İraqı osmanlılara kecdi
 • Zəncir qalasından şərqdəki torpaqlar Səfəvilərə verilirdi
 • Səfəvilər Van , Qars və Ahalsıxa hücum etməyəcəyinə vəd verdi
 • XVIII əsrin II-yarısına kimi müharibələrə son qoyuldu
 • Azərbaycanda qismən sakitlik bərpa edildi

 

XVII əsrdə Azərbaycanın inzibati vəziyyəti

 • 4 bəylərbəyliyə bölünürdü
 • Cənubi Azərbaycan bəylərbəyliyi – mərkəzi Təbriz şəhəri
 • Çuxursəd bəylərbəyliyi – mərkəzi İrəvan şəhəri
 • Qarabağ bəylərbəyliyi – mərkəzi Gəncə şəhəri
 • Şirvan bəylərbəyliyi – mərkəzi Şamaxı şəhəri

 

İnzibati idarəetmə

 • Dövlətin başında şah dayanır
 • Bəylərbəyliyin başında bəylərbəy dayanır
 • Bəylərbəylik mahallara bölünür , onu qolbəyi idarə edir
 • Ali hərbi inzibati hakimiyyətə xan başçılıq edir
 • Nisbətən kicik ərazinin hakimi sultan bəy titulları daşıyırdı
 • Bəylərbəyliyin maliyyə işlərini vəzir yerinə yetirirdi
 • Məhkəmə orqanlarını şeyxülislam , qazılarmüftilər idarə edirdi

 

Dövlətin inzibati idarəetməsinin xüsusiyyəti

 • İdarəçilikdə irsiliyin saxlanması

 

Bu vəziyyətin müsbət və mənfi cəhətləri

Müsbət cəhəti

 • Hakimlər ölkənin abadlaşmasına və təsərrüfatın inkişaf etdirilməsinə maraq göstərir

Mənfi cəhəti

 • İri feodal hakimiyyəti güclənir
 • Ölkənin iqtisadi və siyasi həyatı ləng inkişaf edir

 

XVII əsrdə Səfəvi-Rusiya münasibətləri

 • Bu dövrdə şimaldan Dərbənd keçidini ilə Krım tatarlarının Azərbaycana müdaxiləsinə son qoyulmuşd Rusiya dövləti ilə Azərbaycanın ticarət- iqtisadi əlaqələri artmışdı

 

Səfəvi – Rusiya toqquşması

 • Toqquşmanın səbəbi :
 • Rusiyanın Şimali Qafqazda sitateji qalalar tikməsi
 • Səfəvi II Şah Abbasın şimal sərhədlərində Rusların tədbirlərinə mane olmaq məqsədiylə xüsusi fərman verməsi 

 

Səfəvi – Rusiya muharibəsi

 • 1653-1662-ci illərdə baş verdi
 • Rusiyanın təhkidi ilə dayandırıldı

 

Rusiyanın Səfəvilərdən aldığı ticarət güzəşləri

 • 1667-ci ildə Səfəvi – Rusiya ticarət müqaviləsi imzalandı
 • Müqaviləyə görə :
 • Səfəvilərin bütün hakimiyyəti dövründə ruslara gömrüksüz ticarət etmək hüququ,karvansaralarda və bazarlarda imtiazlar verilirdi
 • Müqavilədə Rusiyanın məqsədi qızılbaş ipəyini Həştərxan vasitəsilə Moskvaya və Qərbi Avropaya daşımaq hüququnu inhisara almaq idi
 • Şah Süleymanın fərmanında yerli hakimlərə rus tacirlərinə xüsusi ehtiram göstərilməsi tapşırılmışdı

 

Səfəvi – Rusiya ticarətində maneə və buna qarşı tədbir

Maneələr :

 • Quruda və dənizdə quldurların basqınları
 • Susuzluq

Buna qarşı tədbir

 • Hər iki dövlət karvanları silahlı keşikçilərlə mühafizə etməsi

 

Don kazakı Stepan Razinin Azərbaycana qarətçi yürüşü

 • XVII əsrin II- yarısında Don kazaklarına qarşı mübarizə Azərbaycanın siyasi həyatında əhəmiyyətli yer tuturdu
 • Volqa-Xəzər ticarət yolunun qorunması mühüm yer tuturdu
 • S.Razin Səfəvi Şah Suleymanın dövründə Volqa-Xəzər ticarət yolu vasitəsilə 1667-1668-ci illərdə Azərbaycanın və İranın Xəzər dənizi sahillərinə basqın etdi
 • Niyazabad,Şabran,Bakı, xüsusilə Maştağa qarət edildi
 • Sonra Xəzərin cənub sahilləri,Gilan və Rəştə basqın etdi

 

Xəzəryanı ərazilər Rusiyanın işğalçılıq planlarında

 • Rusiya cənub sərhədlərini Azərbaycan hesabına genişləndirməyə çalışırdı
 • Rusiya İngiltərənin Səfəvi dövlətində möhkəmlənməsinin qarşısını almağa çalışırdı
 • Rusiya Osmanlı dövləti ilə Səfəvilər arasında gərginliyin qalmasında maraqlı idi
 • Rusiya Osmanlılara qarşı Səfəvilərlə hərbi ittifaq bağlamağa can atırdı (lakin Səfəvilər hərbi qüdrəti zəif olduğundan buna maraq etməmişdi)
 • Dağıstan hər iki dövlət arasında mübahisəli ərazi idi

 

XVII əsrdə Azərbaycanda torpaq mülkiyyət formaları 

 • Divan – dövlət torpaqları
 • Xalisə - Şah və onun ailəsinin mülkü
 • Tiyul – Hərbi və mülkü məmurların şərti         

              torpaq sahələri

 • Vəqf - Məsçidlərə məxsus torpaqlar
 • Mülk – Xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar
 • Camaat – İcma torpaqlar

 

XVII əsrin ikinci yarısında hakim zümrə

 • Torpaq sahibi olan feodal zümrəsi hüquqi cəhətdən 4 qrupa bölünürdü:
 • Qızılbaş əyanları və digər tayfaların hərbi zadəganlar , şah qvardiyasından  çıxmış qulamlar
 • İri torpaq sahibləri olan şiə təriqətli ali ruhanilər
 • Mülki əyanlar
 • Yerli əhamiyətli əyanlar

 

 

 

 

Kəndli zümrəsi

 • XVII əsrdə Azərbaycanda kəndlilər  cəmiyyətin əsas istehsalçısı və istismar olunan təbəqəsi hesab olunurdu
 • Kəndlilər əllərində olan torpaqların sahəsinə görə iki qrupa bölünürdü  

 

Kəndli qrupları

Birinci qrup :

 • Rəiyyət – pay torpağına və şəxsi təsərrüfata malik olan, həm feodala,həm də dövlətə vergi və mükəlləfiyyətlər ödəyən kəndlilər idi
 • Hampa – iş heyvanı, istehsal alətləri,toxumu olan,feodaldan aldığı torpağı özü becərən kəndlilər idi

İkinci qrup :

 • Əkər (rəncbər) – təsərrüfatsız və yardımçı kənd təsərrüfatı işlərində çalışan və məşğuliyyəti olmayan yoxsul kəndlilər idi
 • Elatlar – köçmə maldarlıqla  məşğul olan kəndlilər

 

Vergi və mükəlləfiyyətlər

 • XVII əsrdə kəndlilər 35 - ə qədər vergi ödəyirdi
 • Onlardan alınan torpaq və gəlir vergisi – malcəhət və bəhrə verginin əsas hissəsi sayılır , natura ilə ümumi məhsulun 1/5 , 1/3 , hissəsini təşkil edirdi
 • Bu vergi torpaq sahibkarı ilə dövlət arasında bölünürdü

 

Vergilər

 • Malcəhət - torpaq və gəlir vergisi,  natura ilə ümumi məhsulun 1/5 hissəsini təşkil edirdi
 • Bəhrə - torpaq və sudan istifadəyə görə məhsulla alınan vergi
 • Bağbaşı – məhsulun 1/10 – ni təşkil edirdi 
 • Çobanbəyi (Çöl pulu ) – örüşdə heyvanların otarılmasına görə köçərilərdən alınan vergi
 • Cüftbaşı – mövsüm ərzində torpağı əkib – becərmək bir cüt qoşqu vasitəsi olanlardan məhsulla alınan vergi ( II Şah Abbasın fərmanı ilə soyurqal torpaqlarından alınmırdı)
 • Dəzgahbaşı – hər bir toxucu dəzgahının istehsal etdiyi məhsuldan alınan vergi ( Səfəvilər dövründə xalça, xalı sənətkarlarından ildə bir dəfə alınırdı)
 • İxracat – ümumi və müxtəlif vergi, mükəlləfiyyətlərin məcmusu mənasında işlənirdi. Dövlət canişinlərinin, hərbi xidmətdə olanların və əyanların təlabatını ödəmək üçün alınan vergi idi.
 • Əvrəz – daimi olmayan vergi, natura, yaxud mükəlləfiyyət icra etməklə ödənilən vergi
 • Rüsum – dövlət canişinlərinin və ruhanilər üçün natura ilə alınan vergi
 • Dəstəndaz – hakimiyyətin nisbətən aşağı pilləsində xidmət edən şəxslər üçün alınan vergi
 • Cizyə - müsəlman olmayanlardan – xristianlardan alınan vergi

Mükəlləfiyyətlər

 • Künəlgə - əyanların kəndlinin evində qalmaq hüququ verirdi
 • Novruzii - əhalinin hakim sülalənin üzvlərinə, sərkərdələrə,yeni fəth edilmiş yerlərə ,tanınmış adamlara göndərilən hədiyyə (Novruz bayramına təsadüf edildiyindən onu bəzən novruzi adlandırırdılar)
 • Biyar – kəndlinin feodal və ya dövlətin xeyrinə zorla,havayı işləməsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəhərlər

 • XVII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan şəhərləri sənətkarlıq,ticarət və mədəniyyət mərkəzləri hesab olunurdu
 • Səfəvi-Osmanlı müharibələrində şəhərlərə ağır zərbə vurulmuş və inkişafı ləngimişdi
 • Sakitlik bərpa edilməsindən sonra şəhərlər yenidən sənətkarlıq,ticarət və mədəniyyət mərkəzlərinə çevrilməyə başlamışdı

Təbriz

 • Səfəvi imperiyasında ərazisinə,ticarətinə və əhalisinin sayına görə mühüm yer tuturdu
 • Əhalisinin sayı 500 minə qədər idi
 • Şəhərdə Əlişah məsçidi kompleksi (qacarlar dövründə Ərk qalasına çevrilmişdi) yerləşirdi
 • Fransız səyyahı Şardenin məlumatına görə şəhərdəki "Qeysəriyyə” bazarı Asiyada ən böyük bazar idi
 • Cənubi Azərbaycan bəylərbəyliyin mərkəzi

 

Gəncə

 • Səfəvilər dövlətinin ən iri şəhərlərindən biri
 • Qarabağ bəylərbəyliyinin mərkəzi
 • Qacar sülaləsinin əyanlarına məxsus idi

 

Şamaxı

 • 1667-ci ildə şəhərdə zəlzələ baş verdi
 • 70 min əhali həlak oldu
 • Tez bir zamanda bərpa edilib ipək toxuyan emalatxanaları ışləməyə başladı
 • Şəhərin Mücü kəndində ipəksarıyan və ipək toxuyan dəzgahlar hazırlanırdı
 • Şəhər sənətkarları mis məmulatları,silah və zirehli geyimlər hazırlayırdı

 

Ərdəbil

 • Səfəvilər dövlətinin  iri şəhərlərindən biri
 • Səfəvi şeyxlərinin himayəndəsində idi
 • Xam ipək istehsal edirdi
 • Beynalxalq ticarət yolu üzərində yerləşirdi
 • Pyetro della Vallenin məlumatına görə Balıqlı cayının suları şəhərin küçələrindən axır və Venetsiyanı xatırladırdı

 

Naxçıvan

 • Şəhər iki dəfə dağıntıya məruz qalmışdı
 • XVII əsrin sonunda şəhər iqtisadi, ticarət və mədəni həyatda xeyli zəifləmişdi

 

Şəhərlərin idarə olunması

 • Şəhərin başında bəylərbəyi, xansultan rütbəsi daşıyan hakim, həmçinin məlik dayanırdı
 • Şəhərin maliyyə işlərini mərkəzdən təyin edilən və müstəqil hakimiyyətə malik olan vəzir başçılıq edirdi
 • Şəhərdə asayişi qoruyur, şəriət qaydalarına nəzarət edir, hakim təbəqənin əmrini yerinə yetirirdi – darğa
 • Məhkəmə işlərinə qazı və ya şeyxülislam baxırdı
 • Şəhərdə sənətkar və tacir təbəqəsinə vergi qoyulması, daxili problemlərin qaydaya salınması ilə kələntər məşqul olurdu (köməkçisi naib idi

 

 
Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 29 fevral 2012 15:53
  Teshekkur edirem umid edirem qalib gelim Allah hec kimin eziyyetini yere vurmasin

 2. 29 fevral 2012 15:57
  Gelecekde tarix kitablarni
  bu cur ishleseler yaxshi olar.Cox aydn shekilde ardcllqla
  vermisinz.Ushaqlar ucun bele oyrenmek daha asandr.Yaddashlarna
  daha yaxshi hekk olunar.

 3. 7 mart 2013 18:50
  la ox sa olun

 4. 14 iyul 2014 19:46
  sag olun cox aydin sekildedir.amma ki, camaat qazandiqlarini ancaq vergi verirmishki.

  --------------------

 5. 9 may 2017 21:56
  Ela tesekkurler

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.