Ruhlarla söhbətim
//
//
03 avqust 2014
//

Ruhlarla söhbətim

  Qaranlıq duman boğurdu məni. Gözlərimi açmağa tələsdim, açanmadım. Ayağa durmağa çalışdım, dura bilmədim. Qışqırıb kömək istəyirdim, səslənəmədim. Məni sanki saxlayırdılar, işqəncə vermədən, söz demədən, dinləmədən. Ancaq baxırdılar, qəmli-qəmli, hirsli-hirsli. Onların nə istədiyini anlaya
Ruhlarla söhbətim
Babəkdən məktub almışam
//
//
03 avqust 2014
//

Babəkdən məktub almışam

12 əsrdir ki, yad ölkədə, düşmən əhatəsində, zalım bildiyim, adını "peyğəmbər köməkçisi” qoymuş, əslində kafər bir bəndə sayılan Mötəsimin sarayında – Samirədə, məni cəllad Nudnudaya doğratdılar. Qanımı dəstamazda su əvəzi etdilər, başımı Xorasana göndərib gülüş atributuna çevirdilər, bədənimim
Babəkdən məktub almışam
Mehdi Abbasov
//
//
01 avqust 2014
//

Mehdi Abbasov

Qərbi Azərbaycanda anadan olub, deportasiyaya məruz olub, İsmayıllı rayonunda yaşayıb və Qarabağda qəhrəmancasına şəhid olub.    
Mehdi Abbasov
Milli Qəhrəman-Allahverdi Bagırov!
//
//
01 avqust 2014
//

Milli Qəhrəman-Allahverdi Bagırov!

 Xocalı faciəsində 1003 nəfəri əsirlikdən xilas edən Qəhrəman - Allahverdi Bağırovdu. 
Milli Qəhrəman-Allahverdi Bagırov!
İlham Müzəffər oğlu Əliyev
//
//
01 avqust 2014
//

İlham Müzəffər oğlu Əliyev

Azərbaycan Respublikasının ilk Milli Qəhrəmanı adına ilk dəfə 11 nəfər Daxili İşlər Orqanlarında çalışan bir qrup əməkdaşlara verilmişdir. 5 iyun 1992-ci il tarixində imzalanmış bu fərmana əsasən 11 nəfər Azərbaycan vətəndaşı İLK AZƏRBAYCAN MİLLİ QƏHRƏMANI adına layiq görülmüşdür. Onları saytımızda
İlham Müzəffər oğlu Əliyev
Tarixi gözünlə gör! » Kurikulum » Kurikulum+Test

Kurikulum+Test

müəllif Fuad-m
//
19-05-2014, 18:10
//
//
oxunub 127178

 

 

 Kurikulum+Test
                               

 Suallar  


1. Kurikulum nədir?
a) planlaşdırma     
b) konseptual sənəd      
c) standart        
d) qiymətləndirmə 2. Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
a) məzmun standartı                    
b) məzmun xətti 
c) ümumi təlim nəticələri            
d) həftəlik dərs saatlarının miqdarı 


3. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir? 
a) bilikyönümlüdür                
b)nəticəyönümlüdür 
c) müəllimyönümlüdür         
d) fənyönümlüdür 


4. Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ? 
a) diaqnostik   
b) rüblük   
c) formativ      
d) summativ  


5. Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
a)     psixomotor
b)    deklarativ
c)     idraki
d)    ünsiyyət 


6. Kurikuluma nə daxil deyil?
a)     təlim strategiyaları
b)    məzmun standartları
c)     təhsil qanunu
d)    qiymətləndirmə mexanizmləri 7. Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?

a)          b) 1             c) 3          d) 5 


8. "Tələbyönümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?
a) məktəbin tələbatının nəzərə alınması.
b) fərdin, cəmiyyətin və dövlətin  dəyişən ehtiyac və  tələbatlarının nəzərə alınması.
c) şagirdin tələbatının nəzərə alınması.
d) məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması. 


9. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?
a) dəstəkləyici mühitin yaradılması
b) fəaliyyətin stimullaşdırılması
c) təlimdə bərabər imkanların yaradılması
d)bilikyönümlülük                              


10. Neçə təlim forması var?
a) 8       b) 5          c)4       d)  14 


11. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

a) cütlərlə          b) fərdi        c)
müzakirə         d) kollektiv 


12. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?
a) klaster, müzakirə
b) qruplarla,  müsahibə
c) bibö,  cütlərlə
d) cütlərlə, fərdi 


13. Planlaşdırmanın neçə  növü var?

a) 1              b) 3                    c)
2                       d) 6  


14. Perspektiv planlaşdırma  hansı müddəti əhatə edir?

a) aylıq             b)
illik            c) rüblük             d) gündəlik 


15. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2. Tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3.  İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
a) 2, 3, 4        b) 1, 2, 3          c)  1,3, 4       d) 1, 2, 4 16. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı  tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
a) xronoloji
b) sadədən mürəkkəbə
c) şeirlərin ardıcıllığı.
d) məntiqi ardıcılllıq 


17. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?
a) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.
b) qiymətləndirməşagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız  qiymət almaq xatirinə oxuyurdu.
c) şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.
d) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir. 


18.  Məktəbdaxili  qiymətləndirmənin  neçə növü var?

a)  2                b) 4                     c)   5                 d)
3 


19.Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır? 
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə  
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə      
c) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə 


20. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır? 
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə . 
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə      
c)  təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə 


21. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır  
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə 
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə       
c)  təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə  


22. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda). 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c) summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda  


23.  Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır?
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda) 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c) kiçik summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda 


24  Diaqnostik  qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır?
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda) 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c)  bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda  


25 Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr?    
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları , şagirdlərin yazı işlərinin təhlili , test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi 


26 Formativ  qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?   
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları ,şagirdlərin yazı işlərinin təhlili , test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi  


27 Summativ  qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?    
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi 


28) Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
a) 9                b) 2                 c) 6                d)4 


29) Aşağıdakılardan hansı təlim  üsuludur?

a) qiymətləndirmə   b) kompetensiya      c) yazı işləri       d) müzakirə


30) İllik  planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

a) standartlar     b)  inteqrasiya    c) motivasiya       d) resurslar 


31) Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?

a) müzakirə   b) cütlərlə   c)  söz assosiasiyası        d)  debat  


32 Summativ qiymətləndirmə  tapşırıqları  hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi necə paylaşdırırlır?
a) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar  40%, çətin  səviyyəli suallar 40% təşkil edir.
b) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar  60%, çətin  səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
c) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar  40%, çətin  səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
d) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar  20%, çətin  səviyyəli suallar 40% təşkil edir.     

 

 

rəylərin sayı. (2396)

Stimul 8 avqust 2012 23:09
deymez Allah cumlemizden razi olsun.....meded kurslarinin kitablarindan oxuya bilersiz men size qisaca melumat verim...is usullari deyende meselen: debatlar, klaster, axelendirme, karusel, ziqzaq ve.s nezerde tutulur....i formalari dedikde ise: ferdi is, cutlerle is kollektiv yeni qrup isi nezerde tutulur...

maqa5555
maqa5555 8 avqust 2012 23:25
Stimul bagislayin ki yene narahat edirem meded kurslari adini birinci defedir esidirem. Siz mene bu itabi daha asan yolla elde etmeyi deye bilersiz? Hansisa satis merkezi ve ya magazadan ala bilerem?

Stimul 9 avqust 2012 09:18
maqa5555,
Narahat etmirsiz, buyurun....Sat mmerkezlerinden bu jurnali elde ede bilersiz.Meded kurslari feal telim uzre muellimlerin kurslarini heyata kecirir.Kurikuluma aid melumatlarin coxu orada var. Bundan basqa "shexsiyyetin inkisafi ve yeni pedaqoji texnologiyalar" B, Mlli kurikulumu oyrenenler ucun vesait 2010 buraxilisini da kitab magazalarindan elde ede bilersiz.bacardigim qeder suallariniza cavab vermeye calisaram ne vaxt istesez

KM BLR EDEBYYATDAN LK MTAHAN NE VAXT OLACAQ? BLEN VARSA ZEHMET OLMASA YAZSN

maqa5555
maqa5555 9 avqust 2012 09:45
Stimul cox saolun. Guman ki 21idi. Cunki menden evvel imtahan verecek birini tanimiram.ayin 24dek davam edecek

Tergul
TERI 9 avqust 2012 09:51
salam hamiya.mentiqe aid suallardan kim bilirse yazsin da ne olar.men de imtahan verecem

ilahe
ilahe qasimli 9 avqust 2012 10:51
aaa menim imtahanim da azer.dilindendir..bes tarixler niye bele ferqlidir ki?bilen var?

Gulshen
Gul 9 avqust 2012 10:54
hormetli Fuad muellim,zehmet olmasa nece telim formasi ve nece telim usulu var,yalniz saylari lazimdir.qabaqcadan tesekkurler

ilahe
ilahe qasimli 9 avqust 2012 11:14
Maqa ve humeyra xanimlar sizin de imtahanlariniz azer.dilindendir..siz ixtisas fenlerini haradan oxuyursuz?bir de sizin imtahaniniz menimkinden evveldir,suallarinizi boluse bilersiz?zehmet olmasa.
bir de kutikuluma dair her sey orta mekteb kitabxanalarinda var...men bu gun baxdim mezmun xetti,qiymetlendirme...umumiyyetle ne varsa her sey..bir de mentiq suallarina gelende 3u olduqca asan 2si ise cetin ve ya orta dereceli olur.. . semimi deyirem hamiya ugurlar ugurlar ugurlar...

maqa5555
maqa5555 9 avqust 2012 11:18
Saol ilahe insallah gorek de menim qrup yoldaslarim da 23, 24 de vereceyler, narahat olma.

ilahe
ilahe qasimli 9 avqust 2012 11:42
Maqa ve Humeyra sizin de imtahaniniz menimki ile eynidir,tarixleri ferqlidir...zehmet olmasa imt.qurtardiqdan sonra suallari boluse bilersiz?bir de ixtisas fenninden hardan oxuyursuz?

Stimul 9 avqust 2012 11:54
maqa5555,
deymez...mende 24-d...deyesen sonuncu imtahan veren men olacam :) hamiya ugur olsun bize de......

Lale
qwerty5470 9 avqust 2012 11:54
Allahdan isteyirem burda suallar haqqinda sorushanlar umumiyyetle imtahan verenler birde yazsinlar 'sizi musahibeye ne vaxt cagiriblar? Meni filan tarixde cagiriblar...' AMIN

maqa5555
maqa5555 9 avqust 2012 11:56
Insallah qwerty:D

Stimul 9 avqust 2012 12:09
qwerty5470,
ox sag ol Amin qwerty5470,
sen de imtahan vereceksense bunlar senin ucun de olsun insallah...Allah arzularina catdirsin Amin

maqa5555,Bagishlayin sizi narahat etdim. Sizden bir xahishim var. eger mumkunse itahandaki suallarinizi yadinizda saxlayib burada paylasha bilersiz?minnetdar olaram evvelceden teskkurler.cunki dediyinize gore en tez imtahan veren siz olacaqsiz

dr lemon 9 avqust 2012 12:09
salam qwerty,ne qeribe arzularin var....Coooooooooooox sag ol.sen bilmirsen musabiqeye cagirsalar hansi senedler isteyecrkler,mene maraqlidi???bu arada,ayagin nece oldu?indi yaxsidi???helelik.

Lale
qwerty5470 9 avqust 2012 12:19
maqa,stimul,lemon insallah belede olar. Imtahandan sonrada bu suaalr olacaq hansi senedleri gotureyeee gedende. :D men bilen diplom ya esli ya sureti cox gumanki sureti,erizenin capi,sexsiyyet vesiqesi falan. Ayagim hele sisir bilmirem niye. He birde burda elesi varmi ki erize verib getmesin imtahana?varsa eger yazsinda zehmet olmasa.

Humeyra
Humeyra 9 avqust 2012 12:22
maqa ingilis dilinden,ya da ibtidaiden imtahan verenlerin suallarini bilsek gorek,sora girenlerle 1ci gun girenlere eyni suallar dusub ,ya yox?ele olsa bizde de ele olacag,men istiyirem 20i gedim gorum orda kimin imtahanidi,onsuz da getmeliyem,gelib insallah yazaram sene,senin yolun uzaxdi,narahat olma en son xeberleri sene yazaram.Men idim-Baki muxbiri. smile

Stimul 9 avqust 2012 12:24
qwerty5470,
nallah, Allah komeyimiz olsun hamimizin.........kim imtahan verse suallarini yazsin bura zehmet olmasa (AZERBAYCAN DL VE EDEBYYATDAN).

Susen
Suzi 9 avqust 2012 13:11
en azi 20 sual burdan dusdu :) coooooooooooooox sag olun Hamlet muellim+ Fuad muellim

Pervane
perish 9 avqust 2012 14:02
Suzi xanim siz bugun imtahan vermisdiniz??

Humeyra
Humeyra 9 avqust 2012 14:33
suzi xanim suallar tekrar idi?,burdan yeni hardan dusmusdu?dunen imtahan veren qizlarin suallarindan?zehmet olmazsa mentiqin suallarini qisaca yaza bilersiz?size ugurlar.cox sag olun

qwerty imtahana gedende sexsiyyet vesiqesini ve sexsi kodu goturmek lazimdir,imtahana yazilan vaxtdan gec getmeyin,1saat qabaxdan orda olun,cunki ele olur tez de buraxirlar

hami gedib gelenden sonra sevinc mesajlarini yazsin INSALLAH

ilahe
ilahe qasimli 9 avqust 2012 14:36
Xanimlar ve cenablar azerbaycan dili imtahani verecek olanlar ixtisasa hardan hazirlasirsiniz....imtahan yaxinlasir,ancaq menim qizim ele deceldir ki,imkan vermir oxumaqa....sizler mene istiqamet verin en cox da edebiyyatdan ..hardan hazirlasirsiz?zehmet olmasa cavablarinizi gozleyirem....indiden tesekkurler

maqa5555
maqa5555 9 avqust 2012 14:54
Saol humeyra

Semra
Semra 9 avqust 2012 15:34
Masir kurikulumun enenevi thsil proqramndan bir sra ustunlukleri vardr.Fenn kurikulumlarnn seciyyevi cehetlerinin mqayiseli tesviri:

1. Enenevi tehsil proqram bilikyonumludur.Muasir kurikulum is shexsiyyetyonumludur.
2 Enenevi tehsil proqram muellimyonumludur.Muasir kurikulum is shagirdyonumludur.
3. Enenevi tehsil proqram fenyonumludur.Muasir kurikulum is nticynmldr.
4. Enenevi tehsil proqramnda fendaxili v fenleraras elaq mqsdynl v sistemli xarekter damr.Muasir kurikulumunda is inteqrativlik esas prinsip kimi qbul olunub.
5. Enenevi tehsil proqram teklifyonumludur.Muasir kurikulum is telebyonumludur.

Kurikulum konseptual senedinin qbul olunmas il Azrbaycan tehsil sisteminede masir qiymetlndirmeden istifad olunmaa baland.Masir qiymtlndirmnin nnvi qiymtlndirm il mqayisd bir sira stnlklri nzr arpr:


1. Enenevi qiymetlendirme sagird qiymet yazmaq kimi qebul olunurdu,sagird yalnz qiymet almaq xatirine oxuyurdu.Masir qiymetlendirmede is qiymetlendirme tehsilin keyfiyyetinin ykseldilmesin yoneldilir v onu idare edn vacib amil kimi meydana cxr
2. Enenevivi qiymetlendirme zaman cari qiymtlndirm formalizm gtirib xarrd.Bunun eksine olaraq muasir qiymetlendirmede cari qiymetlendirilmenin aradan qaldrlmas qiymetlendirmenin obyektivliyini tmin edir.
3. Enenevi qiymtlndirmd sasn bilik sviyysi qiymtlndirilirdi.Masir qiymetlndirilmd is agirdin naliyyti qiymetlendirilir,inkiaf sistemli sekilde izlenilir. 4 Enenevi qiymetlndirmede qiymetlndirme standartlar mvcud deyil.Masir qiymetlendirmede ise mzmun standartlarnn mnimsnilmsi sviyysini olcmk n qiymtlendirme standarlar mueyyenlesdirilmisdir.

Pervane
perish 9 avqust 2012 15:46
bugun imtahan veren olub???

Humeyra
Humeyra 9 avqust 2012 16:17
ilahe xanim,ed-tdan araz kursunun kitabi var jurnal kimi testi de var,kitabda nezeriyye bolmesi de var,cox yaxsi kitabdi-yasil uzludur.az dilinden de var-o da mavi uzludur

Stimul 9 avqust 2012 17:12
Suzi,
Sehv etmiremse siz muellimlerin kurs imtahanini deyirzi yeqin........Edebiyyati 10-cu sinfi bitirmisem tekrarini testlerini de bitirdim. indi 11 ci sinfi oxuyuram Az. dilinden ise hele hec baslamamisam....catdira bilsem ela olar...kurukulmu da mueyyen qeder oyrenmisem yeqin biliyim meni darda qoymaz.......KECEN iLKi SUALLARDAN KiMiNSE XEBER VAR? NELERDEN DAHA COX DUSMUSMUS AZERBAYCAN DiLi VE EDEBYYATDAM

Susen
Suzi 9 avqust 2012 18:05
aha Stimul men muellimlerin kurs imtahanini nezerde tuturam

Stimul 9 avqust 2012 18:12
Suzi,
o zaman tebrik etmek olar yeqin ki? tebrik edirem sizi imtahandaki ugura gore

Susen
Suzi 9 avqust 2012 19:40
sertifikatlar sabah verilmelidi. hele tebrik etmeye telesmeyin :) amma men bilen insaALLAH 1.derece almaliyam. yene indiden thnx !

Rəyinizi bildirin!

Məlumat
Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz şərh yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.
Sayta daxil ol.
BÖLMƏLƏR

Qan yaddaşımız
Radio Klio
Загрузка плеера ...
Скачать
Səs verin
Saytımızda ən cox istifadəci kimlərdir?
Şagirdlər
Müəllimlər
Tələbələr
Valideyinlər

Dost saytlar