Ruhlarla söhbətim
//
//
03 avqust 2014
//

Ruhlarla söhbətim

  Qaranlıq duman boğurdu məni. Gözlərimi açmağa tələsdim, açanmadım. Ayağa durmağa çalışdım, dura bilmədim. Qışqırıb kömək istəyirdim, səslənəmədim. Məni sanki saxlayırdılar, işqəncə vermədən, söz demədən, dinləmədən. Ancaq baxırdılar, qəmli-qəmli, hirsli-hirsli. Onların nə istədiyini anlaya
Ruhlarla söhbətim
Babəkdən məktub almışam
//
//
03 avqust 2014
//

Babəkdən məktub almışam

12 əsrdir ki, yad ölkədə, düşmən əhatəsində, zalım bildiyim, adını "peyğəmbər köməkçisi” qoymuş, əslində kafər bir bəndə sayılan Mötəsimin sarayında – Samirədə, məni cəllad Nudnudaya doğratdılar. Qanımı dəstamazda su əvəzi etdilər, başımı Xorasana göndərib gülüş atributuna çevirdilər, bədənimim
Babəkdən məktub almışam
Mehdi Abbasov
//
//
01 avqust 2014
//

Mehdi Abbasov

Qərbi Azərbaycanda anadan olub, deportasiyaya məruz olub, İsmayıllı rayonunda yaşayıb və Qarabağda qəhrəmancasına şəhid olub.    
Mehdi Abbasov
Milli Qəhrəman-Allahverdi Bagırov!
//
//
01 avqust 2014
//

Milli Qəhrəman-Allahverdi Bagırov!

 Xocalı faciəsində 1003 nəfəri əsirlikdən xilas edən Qəhrəman - Allahverdi Bağırovdu. 
Milli Qəhrəman-Allahverdi Bagırov!
İlham Müzəffər oğlu Əliyev
//
//
01 avqust 2014
//

İlham Müzəffər oğlu Əliyev

Azərbaycan Respublikasının ilk Milli Qəhrəmanı adına ilk dəfə 11 nəfər Daxili İşlər Orqanlarında çalışan bir qrup əməkdaşlara verilmişdir. 5 iyun 1992-ci il tarixində imzalanmış bu fərmana əsasən 11 nəfər Azərbaycan vətəndaşı İLK AZƏRBAYCAN MİLLİ QƏHRƏMANI adına layiq görülmüşdür. Onları saytımızda
İlham Müzəffər oğlu Əliyev
Tarixi gözünlə gör! » Kurikulum » Kurikulum+Test

Kurikulum+Test

müəllif Fuad-m
//
19-05-2014, 18:10
//
//
oxunub 127537

 

 

 Kurikulum+Test
                               

 Suallar  


1. Kurikulum nədir?
a) planlaşdırma     
b) konseptual sənəd      
c) standart        
d) qiymətləndirmə 2. Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
a) məzmun standartı                    
b) məzmun xətti 
c) ümumi təlim nəticələri            
d) həftəlik dərs saatlarının miqdarı 


3. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir? 
a) bilikyönümlüdür                
b)nəticəyönümlüdür 
c) müəllimyönümlüdür         
d) fənyönümlüdür 


4. Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ? 
a) diaqnostik   
b) rüblük   
c) formativ      
d) summativ  


5. Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
a)     psixomotor
b)    deklarativ
c)     idraki
d)    ünsiyyət 


6. Kurikuluma nə daxil deyil?
a)     təlim strategiyaları
b)    məzmun standartları
c)     təhsil qanunu
d)    qiymətləndirmə mexanizmləri 7. Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?

a)          b) 1             c) 3          d) 5 


8. "Tələbyönümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?
a) məktəbin tələbatının nəzərə alınması.
b) fərdin, cəmiyyətin və dövlətin  dəyişən ehtiyac və  tələbatlarının nəzərə alınması.
c) şagirdin tələbatının nəzərə alınması.
d) məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması. 


9. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?
a) dəstəkləyici mühitin yaradılması
b) fəaliyyətin stimullaşdırılması
c) təlimdə bərabər imkanların yaradılması
d)bilikyönümlülük                              


10. Neçə təlim forması var?
a) 8       b) 5          c)4       d)  14 


11. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

a) cütlərlə          b) fərdi        c)
müzakirə         d) kollektiv 


12. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?
a) klaster, müzakirə
b) qruplarla,  müsahibə
c) bibö,  cütlərlə
d) cütlərlə, fərdi 


13. Planlaşdırmanın neçə  növü var?

a) 1              b) 3                    c)
2                       d) 6  


14. Perspektiv planlaşdırma  hansı müddəti əhatə edir?

a) aylıq             b)
illik            c) rüblük             d) gündəlik 


15. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2. Tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3.  İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
a) 2, 3, 4        b) 1, 2, 3          c)  1,3, 4       d) 1, 2, 4 16. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı  tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
a) xronoloji
b) sadədən mürəkkəbə
c) şeirlərin ardıcıllığı.
d) məntiqi ardıcılllıq 


17. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?
a) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.
b) qiymətləndirməşagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız  qiymət almaq xatirinə oxuyurdu.
c) şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.
d) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir. 


18.  Məktəbdaxili  qiymətləndirmənin  neçə növü var?

a)  2                b) 4                     c)   5                 d)
3 


19.Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır? 
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə  
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə      
c) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə 


20. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır? 
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə . 
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə      
c)  təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə 


21. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır  
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə 
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə       
c)  təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə  


22. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda). 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c) summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda  


23.  Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır?
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda) 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c) kiçik summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda 


24  Diaqnostik  qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır?
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda) 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c)  bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda  


25 Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr?    
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları , şagirdlərin yazı işlərinin təhlili , test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi 


26 Formativ  qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?   
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları ,şagirdlərin yazı işlərinin təhlili , test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi  


27 Summativ  qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?    
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi 


28) Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
a) 9                b) 2                 c) 6                d)4 


29) Aşağıdakılardan hansı təlim  üsuludur?

a) qiymətləndirmə   b) kompetensiya      c) yazı işləri       d) müzakirə


30) İllik  planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

a) standartlar     b)  inteqrasiya    c) motivasiya       d) resurslar 


31) Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?

a) müzakirə   b) cütlərlə   c)  söz assosiasiyası        d)  debat  


32 Summativ qiymətləndirmə  tapşırıqları  hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi necə paylaşdırırlır?
a) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar  40%, çətin  səviyyəli suallar 40% təşkil edir.
b) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar  60%, çətin  səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
c) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar  40%, çətin  səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
d) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar  20%, çətin  səviyyəli suallar 40% təşkil edir.     

 

 

rəylərin sayı. (2396)

Humeyra
Humeyra 7 avqust 2012 15:27
orda cemi 2variant olur a b VSYO ?QALAN SUALLAR TEKRARDI?

Lale
qwerty5470 7 avqust 2012 15:44
Humeyra,
1)3uwagin 2il evvel yawlarinin cemi 45
olub.indi Leylanin 18 yawi var.Mahmud ve
Aygunun 3il sonra yawlarinin cemi nece
olacaq?
2)Atanin 5 uwagi var.bir qardawa gore
qardaw ve bacilarinin sayi beraberdi.Bir
baciya gore ise qardaw sayi bacilarinin
sayindan 3defe coxdu.Nece baci qardaw
var?
Bunlar music teacherin yazdigi mentiqden dusen suallardir. Birincinin cavabi 39, 2ci ise 3 oglan 2qiz. Her halda sizden qabaq imtahan verenler olacaq burda ingilis dilinden verenler olar 9da. Burda dr lemon 9u verecek. Onunlada deqiqlesdirib oyrenmek olar suallar tekrardi ya yox. Esas oz ixtisasinizdi ona yaxsi hazirlasin ki yaxsi olsun.

maqa5555,
xeyir men imtahana getmedim teessufki.

Humeyra
Humeyra 7 avqust 2012 16:17
BELI'EDEBIYYAT'BIRINCI DEFEDI,DEYILENE GORE BOLMENIN EN CETIN MOVZULARI 5 11 AZ DILI,10 11ED T

CEMI A B VARIANTI OLUR?RIYAZIYYAT DA 1CI GUN HAMI ASAGI YAZMISDI SORAKI GUNLERDE DE HAMI YUXARI YAZDI,EVVEL GIRENLERDEN SORUSUB GIRIB YAZIRDILAR,QONSUMUZ 27 TOPLADI CIXDI O BIRINE DEDI O DA 30 TOPLADI,OZU KECMEDI O KECDI

MAQA 5555 MENTIQ VAXT ALAN SEYDI DEYE MEN QORXURAM.1SAAT VAXT VAR ONA GORE,COX SURET LAZIMDI

baci ixtisasi yaxsi yazsaq da o birileri de mutleq yazmaliyiq inanmiram 30dan asagi balla sehere kecen olsun,sened veren coxdu suallara gore cox sag ol,verenlerden oyrensen mentiq suali,mene yazarsan da baci,cox sag ol

maqa5555
maqa5555 7 avqust 2012 16:29
Ok duzun desem menim imkanim yoxdu ki pul verim ise duselim yoldasim da islemir. Ona gore umidim birce buradi ki belke girerem pulsuz filan ne bilim vallah

Lale
qwerty5470 7 avqust 2012 17:03
insallah gireresiz. Diyirlere onsuzda pul verirb girirsen bos sozdu. Imtahandan kecdinse pul zad qeti lazim deyil. Mekteb direktorlarida istese tehsil nazirliyine sikayet etmek lazimdir. Insallah qebul olarsiniz haminiz. Her ehtimala qarsi imtahana girerken basari duasi var imtahan duasida deyirler onu oxuyun xeyri olur. Ugurlar her kese.

maqa5555
maqa5555 7 avqust 2012 17:14
Tesekkurler insallah gorek de.

nikita
nikita 7 avqust 2012 17:23
1 Aygn,Leyla,nigarin yainin cemi 45-dir.2 ilden sonra nigarin ya 18 oldu.3 ilden sonra Aygnl Leylanin ya ne qeder olar. Yadima ddkce yazaram.Siz hans fennden vercksiz? cv 39
2 .Bir otaqdan 5 nfr,digr otaqdan 15 nfr xdqdan sonra hr iki otaqda adamlarn sayi brabr oldu. vvl otaqlarda ne nfr var idi?CV 25-35
3. bu msl dqiq yadmda deyil amma bu cml yadmda qalb-Ata 36 almani uaqlar arasnda brabr bld.Hr qza olanlardan 3 dn alma ox dd.Bir qardan brabr sayda qarda v bacs var.Atanin ne ua var?CV2 baci 3 qarda.
4.killi mntiq idi .

4cu sekilli mentiq idi

qrammatikadan suall +


hurry up you will .....(miss) the train and promise you wont ........(miss) me when i go away.. cvblar moterizede olandir

kurikulum suallarimezmun xetti nedir/?

kurikulumu seciyyelendiren amiller/

formativ qiymetlendirme ne zaman aparilir?

kurrikuluma ne aidd deyil?(tehsil qanunu)

Pervane
perish 7 avqust 2012 17:48
men birce suali bilmirem ki mezmun xetti nedir?? ne qeder internetden axtardim tapa bilmedim.kim bilirse zehmet olmasa men deye biler????

Humeyra
Humeyra 7 avqust 2012 18:17
baci men bir onu esitdim ki,mezmun xettinin cavabi orda en uzun cavab imis

peris baci nece yazmisan?

maqa5555
maqa5555 7 avqust 2012 18:39
Nikita xanim suallari yazdiginiza gore Allah razi olsun. Men ayin 21i dil edebiyyyatdan verecem

maqa5555
maqa5555 7 avqust 2012 19:11
Bilmirsiz magistr diplomunun bala tesiri var?

Humeyra dil ve edebiyyati hardan oxuyursuz? Men hec ne tekrarlamamisam

dr lemon 7 avqust 2012 19:40
salam Nikita xanim.suallar haqqinda melumata gore tesekkurler..Allah razi olsun.Mene maraxlidi,imtahanda ingilis sairleri,yazicilarinin heyayi,yaradiciligi haqqda suallar dusur,yoxsa sirf qramatikadan suallardi?????Xahish edirem bu haqqda melumat yazrsiniZ??????Hamiya ugurlar.....

maqa5555
maqa5555 7 avqust 2012 21:26
Humeyra menim qrup yoldaslarim 23 ve 24ne dusub mennen evvel yoxdu nece eliyek ki oyrenek bizden evvelkilere ne duseceyini?

Stimul 7 avqust 2012 21:45
Salamlar. Kim bilir, xahi edirem yazsn. Azrebaycan dili ve edebiyyat muellimliyi uzre imtahan verenlre her iki fenden imtahan verecek? menim imtahanm avqustun 24-de xahi edirem kim imtahan verse suallarn paylasn... Hammza uur olsun...Ehya axamnz da mbarek olsun

perish, Fenn uzre umumi telim neticelerinin reallasmasini temin etmek ucun mezmunun zeruri hissesi MEZMUN XETT ADLANR giri sehivede kurikulm haqqinda melumat yerlesdirib admin oradan baxa bilersiz bilmediklerinize

maqa5555
maqa5555 7 avqust 2012 21:53
Dil ve edbiyatdan ikisinnen de olur

Susen
Suzi 7 avqust 2012 21:56
sehv etmiremse diploma gore topladiginiz balin uzerine 1 bal da elave olunur. eger ferqlenme diplomu almisizsa 1 bal da ona gore gelir

Stimul 7 avqust 2012 22:07
cox sag ol qardasimmaqa5555,

men ferqlenme diplomu ile bitimisem bu zerurui hallarda artirilir dediyiniz bir bal? meselen eyni yere verilen iki mulelimin ballari eyni olarsa?

Susen
Suzi 7 avqust 2012 22:09
yoo mence onun dexli yoxdu. reqabet olmasa da sizin topladiginiz balin uzerine 2 bal gelinecek

maqa5555
maqa5555 7 avqust 2012 22:22
Humeyra goresen onlar deyer nese? Bir de men oglan deyilem qizam stimul qardas

Aysel
Aska_89 7 avqust 2012 22:27
Geceniz xeyir. Sabah imtahanimdi. Ingilis dilinden imtahan verenler varsa, suallar haqqinda nese yazsin da zehmet olmasa.

maqa5555
maqa5555 7 avqust 2012 22:34
Aska Tanri komeyin olsun. Men az"edeb.tdan verecem coox xais edirem texmini mentiq suallarini ve kurikulumu yadda saxlayib bize yazarsiniz. Allah komeyiniz olsun insallah

Humeyra goresen onlar deyer nese? Bir de men oglan deyilem qizam stimul qardas

Lale
qwerty5470 7 avqust 2012 22:35
bu gece oyaq qalib ibadet edecem insallah. Sizin haminiz ucun dua edecem sizde coxlu oxuyun allah zehmet cekenin zehmetini yerde qoymaz insallah. Sabah imtahan verenlere ugurlar.

maqa5555
maqa5555 7 avqust 2012 22:39
Qwerty Allah razi olsun,,,hercend men 21i verecem

Suzi bes magistri qirmizi diplomla bitiren nece bal elave alir?

Stimul 7 avqust 2012 22:47
Uzurlu sayin. loqininiz oglan leqebidi onun ucun ele basa dusdum...umidavaram xetrinize deymedim. maqa5555

Aysel
Aska_89 7 avqust 2012 22:47
Maqa5555, cox sagolun. yadimda saxlamaga caliwacam. o heyecanla artig yadimda ne qalsa :) qiymetlendirmenin novlerinin hardan tapa bilerem? tecili lazimdi ..

Stimul 7 avqust 2012 22:52
Suzi,
Tesekkurler melumatlariniz ucun

maqa5555
uzurlu sayin zehmet olmasa

maqa5555
maqa5555 7 avqust 2012 22:59
No problem stimul qardas

Aska netde axtaris verin gelecey

nikita
nikita 7 avqust 2012 23:19
xosdu insallah hamimiz qebul olariq. ing den sirf qrammatika dusure

Pervane
perish 8 avqust 2012 10:31
cox sag ol Humeyra men hele imtana vermemisem insallah 15-i vercem

Humeyra
Humeyra 8 avqust 2012 10:34
insallah Peris hansi ixtisasdi sizde?

Rəyinizi bildirin!

Məlumat
Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz şərh yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.
Sayta daxil ol.
BÖLMƏLƏR

Qan yaddaşımız
Radio Klio
Загрузка плеера ...
Скачать
Səs verin
Kurikulum islahatlarına münasibətiniz
Ənənəvidən uzaqlaşmaq üçün vacibdir
Həm özümə, həm də şagirdlərimə xeyirlidir
Düzgün izahına ehtiyacım var
Heç maraqlanmaq istəmirəm

Dost saytlar