Ruhlarla söhbətim
//
//
03 avqust 2014
//

Ruhlarla söhbətim

  Qaranlıq duman boğurdu məni. Gözlərimi açmağa tələsdim, açanmadım. Ayağa durmağa çalışdım, dura bilmədim. Qışqırıb kömək istəyirdim, səslənəmədim. Məni sanki saxlayırdılar, işqəncə vermədən, söz demədən, dinləmədən. Ancaq baxırdılar, qəmli-qəmli, hirsli-hirsli. Onların nə istədiyini anlaya
Ruhlarla söhbətim
Babəkdən məktub almışam
//
//
03 avqust 2014
//

Babəkdən məktub almışam

12 əsrdir ki, yad ölkədə, düşmən əhatəsində, zalım bildiyim, adını "peyğəmbər köməkçisi” qoymuş, əslində kafər bir bəndə sayılan Mötəsimin sarayında – Samirədə, məni cəllad Nudnudaya doğratdılar. Qanımı dəstamazda su əvəzi etdilər, başımı Xorasana göndərib gülüş atributuna çevirdilər, bədənimim
Babəkdən məktub almışam
Mehdi Abbasov
//
//
01 avqust 2014
//

Mehdi Abbasov

Qərbi Azərbaycanda anadan olub, deportasiyaya məruz olub, İsmayıllı rayonunda yaşayıb və Qarabağda qəhrəmancasına şəhid olub.    
Mehdi Abbasov
Milli Qəhrəman-Allahverdi Bagırov!
//
//
01 avqust 2014
//

Milli Qəhrəman-Allahverdi Bagırov!

 Xocalı faciəsində 1003 nəfəri əsirlikdən xilas edən Qəhrəman - Allahverdi Bağırovdu. 
Milli Qəhrəman-Allahverdi Bagırov!
İlham Müzəffər oğlu Əliyev
//
//
01 avqust 2014
//

İlham Müzəffər oğlu Əliyev

Azərbaycan Respublikasının ilk Milli Qəhrəmanı adına ilk dəfə 11 nəfər Daxili İşlər Orqanlarında çalışan bir qrup əməkdaşlara verilmişdir. 5 iyun 1992-ci il tarixində imzalanmış bu fərmana əsasən 11 nəfər Azərbaycan vətəndaşı İLK AZƏRBAYCAN MİLLİ QƏHRƏMANI adına layiq görülmüşdür. Onları saytımızda
İlham Müzəffər oğlu Əliyev
Tarixi gözünlə gör! » Kurikulum » Kurikulum+Test

Kurikulum+Test

müəllif Fuad-m
//
19-05-2014, 18:10
//
//
oxunub 127396

 

 

 Kurikulum+Test
                               

 Suallar  


1. Kurikulum nədir?
a) planlaşdırma     
b) konseptual sənəd      
c) standart        
d) qiymətləndirmə 2. Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
a) məzmun standartı                    
b) məzmun xətti 
c) ümumi təlim nəticələri            
d) həftəlik dərs saatlarının miqdarı 


3. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir? 
a) bilikyönümlüdür                
b)nəticəyönümlüdür 
c) müəllimyönümlüdür         
d) fənyönümlüdür 


4. Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ? 
a) diaqnostik   
b) rüblük   
c) formativ      
d) summativ  


5. Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
a)     psixomotor
b)    deklarativ
c)     idraki
d)    ünsiyyət 


6. Kurikuluma nə daxil deyil?
a)     təlim strategiyaları
b)    məzmun standartları
c)     təhsil qanunu
d)    qiymətləndirmə mexanizmləri 7. Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?

a)          b) 1             c) 3          d) 5 


8. "Tələbyönümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?
a) məktəbin tələbatının nəzərə alınması.
b) fərdin, cəmiyyətin və dövlətin  dəyişən ehtiyac və  tələbatlarının nəzərə alınması.
c) şagirdin tələbatının nəzərə alınması.
d) məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması. 


9. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?
a) dəstəkləyici mühitin yaradılması
b) fəaliyyətin stimullaşdırılması
c) təlimdə bərabər imkanların yaradılması
d)bilikyönümlülük                              


10. Neçə təlim forması var?
a) 8       b) 5          c)4       d)  14 


11. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

a) cütlərlə          b) fərdi        c)
müzakirə         d) kollektiv 


12. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?
a) klaster, müzakirə
b) qruplarla,  müsahibə
c) bibö,  cütlərlə
d) cütlərlə, fərdi 


13. Planlaşdırmanın neçə  növü var?

a) 1              b) 3                    c)
2                       d) 6  


14. Perspektiv planlaşdırma  hansı müddəti əhatə edir?

a) aylıq             b)
illik            c) rüblük             d) gündəlik 


15. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2. Tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3.  İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
a) 2, 3, 4        b) 1, 2, 3          c)  1,3, 4       d) 1, 2, 4 16. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı  tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
a) xronoloji
b) sadədən mürəkkəbə
c) şeirlərin ardıcıllığı.
d) məntiqi ardıcılllıq 


17. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?
a) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.
b) qiymətləndirməşagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız  qiymət almaq xatirinə oxuyurdu.
c) şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.
d) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir. 


18.  Məktəbdaxili  qiymətləndirmənin  neçə növü var?

a)  2                b) 4                     c)   5                 d)
3 


19.Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır? 
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə  
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə      
c) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə 


20. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır? 
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə . 
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə      
c)  təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə 


21. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır  
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə 
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə       
c)  təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə  


22. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda). 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c) summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda  


23.  Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır?
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda) 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c) kiçik summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda 


24  Diaqnostik  qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır?
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda) 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c)  bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda  


25 Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr?    
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları , şagirdlərin yazı işlərinin təhlili , test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi 


26 Formativ  qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?   
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları ,şagirdlərin yazı işlərinin təhlili , test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi  


27 Summativ  qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?    
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi 


28) Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
a) 9                b) 2                 c) 6                d)4 


29) Aşağıdakılardan hansı təlim  üsuludur?

a) qiymətləndirmə   b) kompetensiya      c) yazı işləri       d) müzakirə


30) İllik  planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

a) standartlar     b)  inteqrasiya    c) motivasiya       d) resurslar 


31) Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?

a) müzakirə   b) cütlərlə   c)  söz assosiasiyası        d)  debat  


32 Summativ qiymətləndirmə  tapşırıqları  hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi necə paylaşdırırlır?
a) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar  40%, çətin  səviyyəli suallar 40% təşkil edir.
b) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar  60%, çətin  səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
c) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar  40%, çətin  səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
d) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar  20%, çətin  səviyyəli suallar 40% təşkil edir.     

 

 

rəylərin sayı. (2396)

maqa5555
maqa5555 24 avqust 2012 12:39
Stimul nece kecdi imtahan?

Emiliya
Emiliya 24 avqust 2012 13:36
Teri, Apa.az xeber saytinda yazilmiwdi.

Tergul
TERI 24 avqust 2012 14:06
qizlar salam.men ise qebul olunanlarin siyahisins girmek isteyirem.tehsil nazirliyinin saytinda.ne ise alinmir.ancaq bos sehifeler gelir.hamida beledi yoxsa mende alinmir?bu haqqda yazin da ne olar.
2-ci tur haqqinda melumati olan yazsin.bu gun baslayacaq goren?

sebis111 24 avqust 2012 15:10
salam,cinare hemin sehife yeni 13 -18avqustda ibtidai sinif uzre bos yerlerin siyahisi acilir?bos yer var ibtidai sinif uzre,rayonda olsa olar

telimin resurslsri eyani vasitelerdi,ordaki sualda telimin resurslarina ne aid deyildi cvb________sinif otagidi

qizlar burda ibtidai sinif uzre 2ci tura veren olub?men ele bilirdim 2ci tur 24 yada 25de olacaq,tehsil nazirliyinin saytinda yazilibki 18avqustda imtina olunan yerlere daha 205nefer muellim ise duzelib?"bu barede xeberi olan varsa zehmet olmasa yazsinda

Tergul
TERI 24 avqust 2012 17:35
CNARE salam.sen siyahini oxuya bilirsen?ise qebul olanlarin.men siyahiya girmek isteyirem coxlu bos sehifeler aclir.sen nece girirsen siyahini oxumaq ucun?

qzlar onu da deyim ki ibtidai ucun 2-ci tur olmayacaq.cunki yazilib ki 143 nefer qebul olub

maqa5555
maqa5555 24 avqust 2012 19:19
Stimulllll imtahan nece kecdiiii?

ilahe
mehin 24 avqust 2012 19:33
Maqa,Humeyra,Stimul imtahaniniz nece oldu?kecdiz?men kecdim:)...sizlerin dualariniz sayesinde....sag olun dostlar
bu imtahanda bize komek eden eziz ve hormetli Adminler...Allah sizden razi olsun...cox sag olun yaratdiginiz serait ucun...Cooox sag olun...cox sag olun cox sag olun
Dostlar helelik elvida...men qizimla vaxt kecirmek isteyirem...nece vaxtdir,imtahana gore tek qalmisdi balam:(

Aysel
Aska_89 24 avqust 2012 22:36
Axwamviz xeyir. 2-ci turdan kecenler, ya kecmiyenler, ferqi yoxdu, size wexsi sehfeye ne gelib ?

naraa
naraa 24 avqust 2012 23:03
yekun bal yazilib mende:)2ci tur olubki?

Aysel
Aska_89 24 avqust 2012 23:26
Nara,ibtidai sinif, biologiya, riyaziyyat, ingilis dili, kimya olub.. ona gore soruwurdum, gorum kecmiyende de nese yazilacagmi.

Tergul
TERI 24 avqust 2012 23:57
mende de ancaq bal yazilib.yeni olduqu kimi qalib.hamda beledi.kecenler de kecmeyenler de yazsin da grek necedir onlarda.kecenleri tebrik edirem.hamya uurlar

Stimul 25 avqust 2012 08:47
Salam necesiz? kim kecibse semimi qelbden tebrik edirem Allah daha yukisek vezifelere nesib etsin men 28.34 balla kece bilmedim cemi birce yer yazmisdim 2-ci tura - kendlere de vermek fikrim yoxdu.Kecmiyenlere de men qarisiq Allah sebr versin Amin

maqa5555,
Salam.teessuf kece bilmedim....amma onu deyim kurikulum cox asan idi...ixtisasi cetin ve qarisiq salmisdilar

maqa5555
maqa5555 25 avqust 2012 10:53
Gelen il hazirlasariq insalllah

Humeyra
Humeyra 25 avqust 2012 13:32
maqa saatliya dusmusem,goresen orda ne qeder isleyenden sonra bakiya perevod almaq olar?bilen varsa yazardi zehmet olmasa.

filoloq
filoloq 25 avqust 2012 13:39
salam girenleri tebrik edirem girmeyenlere de cox uzulmeyin inwallah gelen il qebul olarsiz MENIM BIR SUALIM VAR XAHIW EDIREM CAVABLANDIRIN YAZIBLAR KI SAQLAMLIQ HAQDA ARAYIW GETIRIN MEN DE XESTEXANAYA GETMISEM DORUWUR WEKILLI YOXSA WEKILSIZ BU HAQDA DA HEC NE YAZILMAYIB ERIZEDE BIR DE BIR WEY SORUWUM MEN BU IL QIRTARMIWAM ORDA DIPLOM VE DIPLOMA ELAVENIN ESLINI ISTEYIR MENE DE HELE DIPLOM VERMEYIBLER bes bu nece olacaq BU HAQDA BILENLER VARSA COX XAHIW EDIREM YAZSIN DA

HUMERYA TEBRIKLER sen de aparacaqsan bu senedleri bilirsense deyerdinde

mokus 25 avqust 2012 14:49
kimse tarixden imtahan verib?

maqa5555
maqa5555 25 avqust 2012 16:21
Humeyra ikinci qebul olub ki? Ya birinci merhelede orani da yazmisdin? Mence 1 il olmalidir

Humeyra
Humeyra 25 avqust 2012 16:38
filoloq men de hele vermemisem,amma mene gelir ki,sen instutdan gedib arayis ala bilersen,onemli bir sey deyil narahat olma,men evvel saglamliq haqqinda arayis almisdim basqa seye gore,sekil zad yox idi ustunde hec sorusmadilar da,ancaq sehifede yazilan gun gerek verek yoxsa ona kimi gedib vere bilerik?bir de saatliya dusmusem orda ne qeder minimum islemek lazimdi,bakiya perevod ucun?men casib bu yeri 2ci yazmisam gelib Saatliya da dusmusem 26.08 balla.qohum zad da yoxdu orda,amma elden de vermek istemirem,ili-ilden pis gelir.seni tebrik edirem.ALLAH HAQQIMIZDA XEYIRLISINI ETSIN.

cinare
cinare1985 25 avqust 2012 16:40
mokus,mendede tarixdende,sende ne vaxtdi.tarix 1ci gun basliyir

Humeyra,tebrik edirem.1il islemelisen.ve yaxud direktorla gedib danisa bilersen stajin getsin

Humeyra
Humeyra 25 avqust 2012 17:11
FILOLOQ SEHIFEDE YAZILIB KI,ELEKTRON ERIZE VE ORADA QEYD OLUNMUS SENEDLERIN SURETI-BU NE DEMEKDI?SEXSIYYET VESIQESI,DIPLOM,DIPLOMA ELAVA,ELEKTRON ERIZEM,SAGLAMLIQ HAQQINDA ARAYIS-BUNLARDAN BASQA NEYSE APARMALIYAM?TAM OLARAQ BASA DUSMEDIM,ZEHMET OLMASA YAZARSAN.

CINARE COX SAG OL.ALLAH HAMINIZI SEVINDIRSIN.

MAQA CASIB BUNU EVVELDE YAZMISAM,ONA GORE DUSMUSEM BURA.2CI TUR OLMUYUB HELE.

lale
lale 25 avqust 2012 17:43
salam cinare.he tarixdi

insallah hamimiz imtahandan yaxsi netice elde ederik.Cenab admin cox sag olun tesler gore.sizin sayenizde cox sey oyrenirik

cinare
cinare1985 25 avqust 2012 17:59
lale,insALLah.ugurlar.ALLAh hamimiza komek olsun,sende ayin necesidi?

filoloq
filoloq 25 avqust 2012 18:27
Humeyra men de deqiq bilmirem ele ona gore bura yazmiwam BILEN AXTARIRAM NESE OYRENSEM BURA YAZACAM

elnare
elnare_79 25 avqust 2012 18:49
salam qizlar. eger 2 ci turdan kecen varsa bir melumat yazin xahish edirem.menim sehifem hele bosh gorunur.yeqin yene bir yere dushmedim.ise girenlere tebrik,girmeyenlere sebir arzulayiram.allahdan umudumuzu kesmeyek.

dr lemon senden coxtandir melumat yoxdur.2 ci tura yer yazdin?eger sayta girirsense mene bir az xeber yaz.senden cavab gozleyirem.

Aysel
Aska_89 25 avqust 2012 22:39
Elnare, hansi fenn uzre vermisen ? mende ingilis dilidi. 2-ci turda verdim, ama 2 gundu ele iki cumle yazilib durub, teze bir wey yoxdu. Mence kecsek de, kecmesek de, nese yazilmalidir axi...
Nese bilsen yazarsan da bura zehmet olmasa...

Stimul, axwamin xeyir. oglansan, niye bir yer yazmiwdinki? yaxwi da bal yigmisan, 8 yerden istifade ederdin.. onsuz da cox weye care var heyatda.. ozun oz wansivi azaltdin.. Inwallah yaxwi olar

Men nece edim ki, burda yazilanlarin bildiriwleri menim meylime getmesin.. ??

Stimul 26 avqust 2012 09:56
Aska_89[
hamiya salamlar....bos eydi, Aska, men sadece staja gore yazmaq istiyrdim muellim islemek fikrim yox idi...qismet bel imis... coxlarr bele ballarla cold eqalb hetta 8 yer yazanlar bele

Aysel
Aska_89 26 avqust 2012 10:45
Yaxwi olar Inwallah. .

Stimul 26 avqust 2012 10:48
Aska_89[/ Allah razi olsun.....senin isin ne oldu bes?

Aysel
Aska_89 26 avqust 2012 11:27
Men kecmedim. 2-ci turda da yazdim yer. . Ama hele bir wey gelmeyib. .

Stimul 26 avqust 2012 11:31
Aska_89,
ugur olsun insallah 2-ci turdan kecersen.....nece bal yigmisdin?

Rəyinizi bildirin!

Məlumat
Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz şərh yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.
Sayta daxil ol.
BÖLMƏLƏR

Qan yaddaşımız
Radio Klio
Загрузка плеера ...
Скачать
Səs verin
Saytda xoşlamadığınız nədir?
məqalələr
radio
audio dərslər
hər şey qaydasındadır

Dost saytlar