Ruhlarla söhbətim
//
//
03 avqust 2014
//

Ruhlarla söhbətim

  Qaranlıq duman boğurdu məni. Gözlərimi açmağa tələsdim, açanmadım. Ayağa durmağa çalışdım, dura bilmədim. Qışqırıb kömək istəyirdim, səslənəmədim. Məni sanki saxlayırdılar, işqəncə vermədən, söz demədən, dinləmədən. Ancaq baxırdılar, qəmli-qəmli, hirsli-hirsli. Onların nə istədiyini anlaya
Ruhlarla söhbətim
Babəkdən məktub almışam
//
//
03 avqust 2014
//

Babəkdən məktub almışam

12 əsrdir ki, yad ölkədə, düşmən əhatəsində, zalım bildiyim, adını "peyğəmbər köməkçisi” qoymuş, əslində kafər bir bəndə sayılan Mötəsimin sarayında – Samirədə, məni cəllad Nudnudaya doğratdılar. Qanımı dəstamazda su əvəzi etdilər, başımı Xorasana göndərib gülüş atributuna çevirdilər, bədənimim
Babəkdən məktub almışam
Mehdi Abbasov
//
//
01 avqust 2014
//

Mehdi Abbasov

Qərbi Azərbaycanda anadan olub, deportasiyaya məruz olub, İsmayıllı rayonunda yaşayıb və Qarabağda qəhrəmancasına şəhid olub.    
Mehdi Abbasov
Milli Qəhrəman-Allahverdi Bagırov!
//
//
01 avqust 2014
//

Milli Qəhrəman-Allahverdi Bagırov!

 Xocalı faciəsində 1003 nəfəri əsirlikdən xilas edən Qəhrəman - Allahverdi Bağırovdu. 
Milli Qəhrəman-Allahverdi Bagırov!
İlham Müzəffər oğlu Əliyev
//
//
01 avqust 2014
//

İlham Müzəffər oğlu Əliyev

Azərbaycan Respublikasının ilk Milli Qəhrəmanı adına ilk dəfə 11 nəfər Daxili İşlər Orqanlarında çalışan bir qrup əməkdaşlara verilmişdir. 5 iyun 1992-ci il tarixində imzalanmış bu fərmana əsasən 11 nəfər Azərbaycan vətəndaşı İLK AZƏRBAYCAN MİLLİ QƏHRƏMANI adına layiq görülmüşdür. Onları saytımızda
İlham Müzəffər oğlu Əliyev
Tarixi gözünlə gör! » Kurikulum » Kurikulum+Test

Kurikulum+Test

müəllif Fuad-m
//
19-05-2014, 18:10
//
//
oxunub 127315

 

 

 Kurikulum+Test
                               

 Suallar  


1. Kurikulum nədir?
a) planlaşdırma     
b) konseptual sənəd      
c) standart        
d) qiymətləndirmə 2. Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
a) məzmun standartı                    
b) məzmun xətti 
c) ümumi təlim nəticələri            
d) həftəlik dərs saatlarının miqdarı 


3. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir? 
a) bilikyönümlüdür                
b)nəticəyönümlüdür 
c) müəllimyönümlüdür         
d) fənyönümlüdür 


4. Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ? 
a) diaqnostik   
b) rüblük   
c) formativ      
d) summativ  


5. Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
a)     psixomotor
b)    deklarativ
c)     idraki
d)    ünsiyyət 


6. Kurikuluma nə daxil deyil?
a)     təlim strategiyaları
b)    məzmun standartları
c)     təhsil qanunu
d)    qiymətləndirmə mexanizmləri 7. Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?

a)          b) 1             c) 3          d) 5 


8. "Tələbyönümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?
a) məktəbin tələbatının nəzərə alınması.
b) fərdin, cəmiyyətin və dövlətin  dəyişən ehtiyac və  tələbatlarının nəzərə alınması.
c) şagirdin tələbatının nəzərə alınması.
d) məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması. 


9. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?
a) dəstəkləyici mühitin yaradılması
b) fəaliyyətin stimullaşdırılması
c) təlimdə bərabər imkanların yaradılması
d)bilikyönümlülük                              


10. Neçə təlim forması var?
a) 8       b) 5          c)4       d)  14 


11. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

a) cütlərlə          b) fərdi        c)
müzakirə         d) kollektiv 


12. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?
a) klaster, müzakirə
b) qruplarla,  müsahibə
c) bibö,  cütlərlə
d) cütlərlə, fərdi 


13. Planlaşdırmanın neçə  növü var?

a) 1              b) 3                    c)
2                       d) 6  


14. Perspektiv planlaşdırma  hansı müddəti əhatə edir?

a) aylıq             b)
illik            c) rüblük             d) gündəlik 


15. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2. Tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3.  İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
a) 2, 3, 4        b) 1, 2, 3          c)  1,3, 4       d) 1, 2, 4 16. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı  tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
a) xronoloji
b) sadədən mürəkkəbə
c) şeirlərin ardıcıllığı.
d) məntiqi ardıcılllıq 


17. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?
a) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.
b) qiymətləndirməşagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız  qiymət almaq xatirinə oxuyurdu.
c) şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.
d) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir. 


18.  Məktəbdaxili  qiymətləndirmənin  neçə növü var?

a)  2                b) 4                     c)   5                 d)
3 


19.Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır? 
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə  
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə      
c) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə 


20. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır? 
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə . 
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə      
c)  təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə 


21. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır  
a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə 
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə       
c)  təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə  


22. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda). 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c) summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda  


23.  Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır?
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda) 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c) kiçik summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda 


24  Diaqnostik  qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır?
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda) 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq  
c)  bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda  


25 Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr?    
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları , şagirdlərin yazı işlərinin təhlili , test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi 


26 Formativ  qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?   
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları ,şagirdlərin yazı işlərinin təhlili , test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi  


27 Summativ  qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?    
a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri    
b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi 


28) Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
a) 9                b) 2                 c) 6                d)4 


29) Aşağıdakılardan hansı təlim  üsuludur?

a) qiymətləndirmə   b) kompetensiya      c) yazı işləri       d) müzakirə


30) İllik  planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

a) standartlar     b)  inteqrasiya    c) motivasiya       d) resurslar 


31) Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?

a) müzakirə   b) cütlərlə   c)  söz assosiasiyası        d)  debat  


32 Summativ qiymətləndirmə  tapşırıqları  hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi necə paylaşdırırlır?
a) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar  40%, çətin  səviyyəli suallar 40% təşkil edir.
b) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar  60%, çətin  səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
c) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar  40%, çətin  səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
d) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar  20%, çətin  səviyyəli suallar 40% təşkil edir.     

 

 

rəylərin sayı. (2396)

Hamlet
administrator 7 dekabr 2011 18:06
Fuad muallim teshekkur edirem bu bir cox muallimler ucun esl sinaqdir ele ozum ucunde cox saqol

Nizami
nizami m 9 dekabr 2011 19:16
Fuad muellim,adeten muellim evvel kurrikulum uzre telim kece ki,sonra bu suallara cavab vere. Yayda ibtidai sinif muellimlerine telim kecib qurtarqiqdan sonra muellimlerin biliyini yoxlayib onlara sertifikat teqdim etmek ucun bele testlerden istifade edirdik ve allah qoysa edeceyik.Her halda gelen ilde fenn muellimlerine, o cumleden tarix muellimlerine kurikulum uzre telim kecilecek.Indiden muellimlerin hemin istilahlarla tanish olmasi,feal telimin strukturu,gedishi ve qiymetlendirme usullari haqda melumat elde etmesi cox vacibdir.Bu ishinize gore cox sag olun.

Sevda
sevda 26 fevral 2012 03:50
Salam...hormetli yazarlar...Menim Kurikurium sistemi barede melumatim cox azdir....imtahanda mene lazimdir.....Bu haqda etrafli hansi vesait-kitab satilir???...eyer bildiyiniz vrsa mene deyin....xahish edirem// suallari ise oxumadan-tanish olmadan bilmek olmur(((

lale
lale 22 iyun 2012 15:10
salam.mumkunse testlerin cavablarini da vererdiz.evvelceden tesekkurler

Hamlet
administrator 22 iyun 2012 15:31
Lale xanum inanin vaxtim yoxdur amma soz cavablarini burda rey hissesinde yazacam helelik 5 cavab deyim 1b 2c 3b 4b 1b

lale
lale 22 iyun 2012 16:00
TESEKKURLER

xatun_30 6 iyul 2012 18:50
Admin xahis edirem bizi intizarda saxlamayib , soz verdiyiniz kimi cavablari bizimle bolusesiniz. evvelceden tesekkurler winked

faik
faik 9 iyul 2012 20:51
imtahana hazirlawiram xahiw edirem cavablari yazin

lale
lale 11 iyul 2012 16:25
salam.coxxxxxx sag olun cavablara gore.Tesekkurler

Xeyale.M
Xeyale.M 16 iyul 2012 15:08
Maraqli idi/ bir necesi var idi bilmediyim/ deqiqleshdirdim/ Cox sag olun

zuzu 20 iyul 2012 09:36
salam men de cavablari axtariram. xahis edirem mne komek gosterin.
sad

lale,sizde olan cavablari mene de gondre bilersiz?

nuray
NURAY91 20 iyul 2012 16:19
salam cox xahis edirem cavablari mene de gonderin.

ilahe
ilahe qasimli 20 iyul 2012 16:42
SALAMLAR....COOOOX XAHIS EDIREM CAVABLARI BILMEYIM UCUN KOMEKLIK GOSTERESINIZ.............

ADMIN COX XAHIS EDIREM CAVABLARI BILMEK ISTERDIM.KOMEK EDIN NOLAR

Gulshen
Gul 20 iyul 2012 16:52
evvela salam.usaqlar buradaki testlere uygun cavablari 'almaz hasret.com' saytindan tapa bilersiniz

nuray
NURAY91 20 iyul 2012 17:14
Gul,
mn baxdim o sayta ama tapa bilmdim dqiq dey bilrsiz zhmt olmasa.yni o saytda hara daxil olum

Gulshen
Gul 20 iyul 2012 18:29
AlmazHasret.com yaz,ele birinci saytin yazilarin oxu,ox isaresile yazilib'muasir telim metotlari.onu ac.bu suallar etrafinda yazilib

usaqlar men de birinci ildir ki imtahan verecem,quba rayonunda islemek ucun,ixtisasim ingilis dilidir.teze hazirlasmaga baslayanda men de ozumu itirmisdimki,suallari,movzulari hardan tapacam.ancaq elimizin altindaki internet var,bu hec de problem deyil.benzer sozleri yazib verin axtarisa nese tapacaqsiz emin olun

Fuad
Fuad m 21 iyul 2012 11:22
Kim dogru cavablari isteyirse email adresini yazsin gonderim.haminiza ugurlar!

nuray
NURAY91 21 iyul 2012 12:18
Fuad muellim salam.zehmet olmasa nuray_ehmedova_91@mail.ru adresine gonderinFuadm,

metanet
Delphi_7 22 iyul 2012 15:28
SALAMMM COX xahiw edirem menim elektron unvanima bu suallarin cvb-ni gondererdiz..
darkness_room@mail.ru

lalenuri 23 iyul 2012 10:37
Zehmet olmasa menimde mail adresime gonderin.xahis edirem.lalenuri@box.az

narmin
narmin_q 23 iyul 2012 22:30
zehmet olmasa testin cavablarini narmin_qafarli@mail.ru adresinede gondererdizde .

ilahe
ilahe qasimli 24 iyul 2012 12:17
salam,ADMIN zehmet olmasa duzgun cavablari bura yollayarsiz? kavkazec0111@mail.ru...xahis edirem

rena
rena42 24 iyul 2012 17:30
zehmet olmasa testin cavablarini rena42@mail.ru adresine gonderesiniz cox xahish edirem

lale zehmet olmasa sende olan cavablari mene de gonder

aysu21 25 iyul 2012 08:48
salam.cox xahiw edirem zehmet olmasa o cavablari bu unvanada yollayin. abbasova.aysu@box.az indiden twk

xahiw erirem oxuyan kimi yollayin.cunki sabah imtahandi

sebis111 25 iyul 2012 20:29
salam,kimse yaza bilmez cvb lari mene?xais edirem ya umumi reye yada veliyeva93@list.ru adresine gonderin zehmet olmasa

vusssal 25 iyul 2012 22:59
salam olarsa cavablari mene gondere bilersiniz admin e-mailime kimde varsa gondersin olarsa vusal-esgerov@mail.ru. evvelceden tesekkur edirem

alex
alex888 26 iyul 2012 18:23
salam.xahis edirem cavablari mene de gonderin.imtahana cox az qalib xahis edirem

fuad muellim mene de duzgun cavablari gonderin xahis edirem

Gozel 26 iyul 2012 22:17
Salamun Aleykum.Zehmet olmasa menede cavablari gondersez zevinerdim. gozelmikayilova@hotmail.com

museddin
Museddin 26 iyul 2012 22:49
mahmudov11@mail.ru xais menede gonderin cavablari tecili indi

konul
konuleliyeva 27 iyul 2012 07:35
dunen ele bir heyacan yasayirdiq ki gel goresen.axir ki kurs bitdi.daha cox suallar tefekkurden,blum taksanomiyasindan,qiymetlendirmeden dusmusdu.
amma asan idi.

Rəyinizi bildirin!

Məlumat
Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz şərh yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.
Sayta daxil ol.
BÖLMƏLƏR

Qan yaddaşımız
Radio Klio
Загрузка плеера ...
Скачать
Səs verin
Kurikulum islahatlarına münasibətiniz
Ənənəvidən uzaqlaşmaq üçün vacibdir
Həm özümə, həm də şagirdlərimə xeyirlidir
Düzgün izahına ehtiyacım var
Heç maraqlanmaq istəmirəm

Dost saytlar